Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Ntu 4: Yixayee Thawj Tug Vajntxwv Mus Txog Thaum Poob Cev Qhev Rau Npanpiloo

Ntu 4: Yixayee Thawj Tug Vajntxwv Mus Txog Thaum Poob Cev Qhev Rau Npanpiloo

Xa-u tau los ua cov Yixayee thawj tug vajntxwv. Tiamsis tom qab no Yehauvas tsis yuav nws ua vajntxwv lawm. Yehauvas thiaj xaiv Davi los ua vajntxwv hloov Xa-u chaw. Peb yuav kawm ntau yam txog Davi. Zoo li thaum nws tseem hluas, nws mus tua Kaulia uas yog ib tug neeg loj thiab siab heev. Thiab thaum Vajntxwv Xa-u khib Davi heev, Davi thiaj khiav ntawm Xa-u. Thiab peb yuav kawm txog ib tug pojniam zoo nkauj heev hu ua Anpikayi, uas tau cheem kom Davi txhob ua qhov phem.

Peb kuj yuav kawm ntxiv txog Davi tus tub Xalaumoo. Xalaumoo ua vajntxwv kav cov Yixayee tom qab Davi. Cov Yixayee thawj peb tug vajntxwv, lawv ib leeg kav tau 40 xyoo. Tom qab Xalaumoo tuag lawm, Yixayee tebchaws raug faib ua ob lub nceeg vaj. Ib lub nceeg vaj nyob sab qaum teb thiab ib lub nyob sab qab teb.

Kaum xeem uas nyob rau lub nceeg vaj sab qaum teb kav tau 257 xyoo ua ntej cov Axilia tuaj muab lawv rhuav tshem. Ces 133 xyoos tom qab ntawd, ob xeem uas nyob rau lub nceeg vaj sab qab teb kuj raug rhuav tshem lawm thiab. Lub sijhawm ntawd, cov Yixayee thiaj poob mus ua cev qhev rau Npanpiloo. Yog li ntawd, tej keeb kwm hauv NTU 4 muaj li 510 xyoo. Lub sijhawm ntawd muaj ntau yam tseem ceeb tshwm sim.

Vajntxwv Xalaumoo thov Vajtswv