Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 53: Yetha Cov Lus Cog Tseg

Zaj 53: Yetha Cov Lus Cog Tseg
Yetha tus ntxhais

PUAS tau muaj ib zaug uas nyuaj heev rau koj ua raws li koj tau cog lus tseg? Tus txivneej hauv daim duab no tau ua li ntawd, nws thiaj nyuaj siab heev. Tus txivneej no npe hu ua Yetha. Nws yog cov Yixayee ib tug thawj uas muaj siab tawv heev.

Yetha nyob rau lub sijhawm thaum cov Yixayee tsis pe hawm Yehauvas lawm. Cov Yixayee rov qab ua phem. Yog li ntawd, Yehauvas cia cov Asmoo tuaj ua phem rau lawv. Qhov no thiaj ua rau cov Yixayee quaj thov Yehauvas tias: ‘Peb tau ua txhaum rau koj lawm. Thov cawm peb lauj!’

Yetha thiab cov tub rog

Cov Yixayee nyuaj siab heev rau tej kev phem uas lawv tau ua. Lawv thiaj rov qab los pe hawm Yehauvas. Qhov no qhia tias lawv lees txim tiag. Yehauvas thiaj rov pab lawv.

Cov tibneeg thiaj xaiv Yetha los pab lawv mus ntaus cov Asmoo phem ntawd. Yetha xav kom Yehauvas pab nws ntaus yeej ntsuj rog ntawd heev. Yog li ntawd, nws thiaj cog lus rau Yehauvas tias: ‘Yog koj pub kuv ntaus yeej cov Asmoo, thaum kuv rov los txog tsev, ces thawj tug neeg uas tawm hauv kuv tsev tuaj tos kuv, kuv yuav muab tus ntawd pub rau koj.’

Yehauvas hnov Yetha cov lus cog tseg, thiab nws pab Yetha ntaus yeej rog. Thaum Yetha rov los txog tsev, koj puas paub thawj tug uas tawm tuaj tos nws yog leejtwg? Twb yog nws tus ntxhais ntag. Nws tsuas muaj tib tug menyuam ntawd xwb. Yetha quaj tias: ‘Au, me ntxhais’e! Koj ua rau kuv nyuaj siab kawg li. Kuv twb cog lus rau Yehauvas lawm, kuv yuav rhuav tsis tau kuv cov lus cog tseg.’

Thaum Yetha tus ntxhais xub hnov nws txiv cov lus cog tseg, nws kuj nyuaj siab kawg li thiab. Nws nyuaj siab rau qhov nws yuav tau ncaim nws txiv thiab nws cov phoojywg mus. Tiamsis nws yuav siv nws lub neej los teev tiam Yehauvas ntawm lub tsev ntaub sib ntsib hauv lub moos Silau. Yog li ntawd, nws thiaj hais rau nws txiv tias: ‘Yog koj tau cog lus tseg li cas rau Yehauvas lawm, koj yuav tsum ua raws li ntawd.’

Yog li ntawd, Yetha tus ntxhais thiaj li mus tom Silau, thiab nws siv tag nrho nws lub neej los mus teev tiam Yehauvas hauv lub tsev ntaub sib ntsib. Plaub hnub tuaj ib xyoos, cov pojniam Yixayee mus xyuas nws ntawm qhov chaw ntawd. Lawv zoo siab heev tau nrog nws ua ke. Cov tibneeg hlub Yetha tus ntxhais rau qhov nws yog Yehauvas ib tug ntxhais qhev zoo.

Cov Thawj 10:6-18; 11:1-40.Cov lus nug

 • Yetha yog leejtwg, thiab nws nyob rau lub sijhawm zoo li cas?
 • Yetha tau cog lus li cas rau Yehauvas?
 • Thaum Yetha ntaus yeej cov Asmoo thiab rov los txog tsev, ua li cas nws muaj kev nyuaj siab?
 • Thaum Yetha tus ntxhais hnov txog nws txiv cov lus cog tseg, nws hais li cas xwb?
 • Vim li cas cov tibneeg hlub Yetha tus ntxhais ua luaj?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Cov Thawj 10:6-18.

  Qhov uas cov Yixayee pheej tsis mloog Yehauvas lus qhia tau peb li cas? (Cov Thawj 10:6, 15, 16; Loos 15:4; Qhia Tshwm 2:10)

 • Nyeem Cov Thawj 11:1-11, 29-40.

  Ua li cas peb ho paub tias qhov uas Yetha muab nws tus ntxhais “hlawv xyeem” rau Yehauvas tsis yog muab nws tus ntxhais tua xyeem tiag tiag? (Cov Thawj 11:31; Levi Tej Kevcai 16:24; Kevcai 18:10, 12)

  Yetha tau muab nws tus ntxhais xyeem li cas?

  Peb kawm tau li cas los ntawm qhov uas Yetha ua raws li nws tau cog lus tseg rau Yehauvas? (Cov Thawj 11:35, 39; Laj Lim Tswvyim 5:4, 5; Mathai 16:24)

  Yetha tus ntxhais tseg tau tus qauv zoo li cas rau cov tub ntxhais hluas Khixatia uas xav ua ib tug tho kev lossis ua ib tug tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws? (Cov Thawj 11:36; Mathai 6:33; Filipi 3:8)