Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 52: Kide-oo Thiab Nws 300 Leej Tub Rog

Zaj 52: Kide-oo Thiab Nws 300 Leej Tub Rog

KOJ pom muaj dabtsi tabtom tshwm sim hauv daim duab no? Tag nrho cov txivneej no yog cov tub rog Yixayee. Cov txivneej no tabtom khoov haus dej. Tus uas sawv ze ntawm lawv yog tus thawj Kide-oo. Nws tabtom ntsia saib lawv haus dej li cas.

Koj puas pom cov txivneej no nyias haus nyias dej lawm ib yam? Muaj ib txhia khoov ntsej muag ti nkaus hauv dej. Tiamsis muaj ib tug muab nws txhais tes mus ce dej los haus, kom nws thiaj pom ib ncig ntawm nws. Qhov no tseem ceeb heev, rau qhov Yehauvas hais kom Kide-oo tsuas xaiv cov tub rog uas paub ceev faj thaum lawv haus dej xwb. Dua li cov, mas Vajtswv hais tias xa lawv mus tsev. Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Cov Yixayee rov muaj ntau yam teeb meem rau qhov lawv tsis mloog Yehauvas lus. Cov neeg Midee tau tswj lawv thiab ua phem heev rau lawv. Yog li ntawd, cov Yixayee thiaj quaj thov Yehauvas pab. Yehauvas kuj hnov lawv lub suab quaj thiab.

Yehauvas hais kom Kide-oo npaj ib co tub rog. Yog li ntawd, Kide-oo thiaj sau tau 32,000 leej tub rog. Tiamsis cov tub rog uas tuaj ntaus cov Yixayee muaj li 135,000 leej. Txawm li ntawd los, Yehauvas tseem hais rau Kide-oo tias: ‘Koj cov tub rog coob dhau lawm.’ Vim li cas Yehauvas ho hais li ntawd?

Nws hais li ntawd rau qhov yog tias cov Yixayee ntaus yeej rog ces tej zaum lawv yuav khav tias yog lawv ntaus yeej xwb. Tej zaum lawv yuav xav tias lawv tsis tas yuav Yehauvas txojkev pab. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj hais rau Kide-oo tias: ‘Hais kom tag nrho cov txivneej uas ntshai rov qab mus tsev.’ Thaum Kide-oo hais li ntawd, ces muaj li 22,000 leej tub rog rov mus tsev lawm. Tsuas tshuav 10,000 leej nrog Kide-oo nyob ntaus 135,000 leej yeeb ncuab lawm xwb.

Kide-oo sim nws cov tub rog

Tiamsis mloog saib Yehauvas hais li cas ntxiv! Yehauvas hais tias: ‘Koj cov tub rog tseem coob dhau lawm thiab.’ Yog li ntawd, nws hais kom Kide-oo coj cov txivneej ntawd mus haus dej, zoo li koj pom hauv daim duab no. Ces Kide-oo yuav tsum muab cov uas khoov ti nkaus hauv dej xa mus tsev. Yehauvas cog lus tias, ‘Kuv yuav pub koj thiab 300 leej uas tsa muag saib ib ncig thaum lawv haus dej, ntaus yeej cov Midee.’

Thaum txog caij lawv mus ntaus rog, Kide-oo muab nws 300 leej tub rog faib ua peb pab. Nws muab lawv ib leeg ib lub raj, thiab ib lub hub nrog ib teg tsau nyob rau hauv. Thaum ib tag hmo, lawv sawvdaws mus sawv ib ncig yeeb ncuab lub yeej. Ces sawvdaws tib txhij tshuab lawv tej raj thiab tsoo lawv tej hub, thiab qw tias: ‘Yehauvas rab ntaj thiab Kide-oo rab ntaj tuaj lawm lauj!’ Thaum lawv cov yeeb ncuab tsim dheev los, lawv feeb tsis meej thiab ntshai kawg li. Lawv txawm pib khiav, ces cov Yixayee yeej kiag ntsuj rog lawm.

Cov Thawj tshooj 6 txog 8.Cov lus nug

 • Ua li cas cov Yixayee muaj teeb meem ntau ua luaj?
 • Vim li cas Yehauvas hais rau Kide-oo tias nws pab tub rog coob dhau lawm?
 • Thaum Kide-oo hais kom cov tub rog uas ntshai rov qab mus tsev, tshuav pes tsawg leej nyob xwb?
 • Siv daim duab los piav saib Yehauvas tau ua li cas Kide-oo thiaj li tshuav 300 leej tub rog lawm xwb.
 • Kide-oo faib nws cov tub rog li cas, thiab cov Yixayee tua yeej ntsuj rog ntawd li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Cov Thawj 6:36-40.

  Kide-oo tau ua li cas nws thiaj paub tseeb tias nws ua raws li Yehauvas lub siab nyiam?

  Niaj hnub no peb yuav ua li cas peb thiaj paub ua raws li Yehauvas lub siab nyiam? (Paj Lug 2:3-6; Mathai 7:7-11; 2 Timaute 3:16, 17)

 • Nyeem Cov Thawj 7:1-25.

  Peb kawm tau dabtsi los ntawm cov tub rog uas tsis ceev faj, thiab 300 leej tub rog uas ceev faj? (Cov Thawj 7:3, 6; Loos 13:11, 12; Efexau 5:15-17)

  Zoo ib yam li 300 leej tub rog uas ua raws li Kide-oo ua, peb yuav xyaum ua raws li tus Kide-oo uas Loj Tshaj li cas? (Cov Thawj 7:17; Mathai 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Petus 2:21)

  Cov Thawj 7:21 pab peb li cas kom peb txaus siab rau tes haujlwm uas peb muaj hauv Yehauvas lub koom haum? (1 Khaulee 4:2; 12:14-18; Yakaunpau 4:10)

 • Nyeem Cov Thawj 8:1-3.

  Thaum muaj teeb meem nrog ib tug kwvtij nkauj muam twg, peb kawm tau li cas los ntawm qhov uas Kide-oo kho nws qhov teeb meem nrog cov Efa-i? (Paj Lug 15:1; Mathai 5:23, 24; Luka 9:48)