Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 51: Luv Thiab Na-aumi

Zaj 51: Luv Thiab Na-aumi

NYOB hauv phau Vajlugkub koj yuav pom ib phau ntawv hu ua Luv. Phau ntawv no qhia txog ib tse neeg uas nyob rau lub sijhawm cov thawj tseem kav cov Yixayee. Luv yog ib tug pojniam tseem hluas heev uas nyob hauv Mau-a tebchaws; nws tsis yog neeg Yixayee. Tiamsis thaum Luv kawm txog tus tseem Vajtswv Yehauvas, nws hlub Yehauvas heev. Na-aumi yog ib tug pojniam laus uas tau pab Luv kawm txog Yehauvas.

Na-aumi yog ib tug pojniam Yixayee. Thaum muaj kev tshaib nqhis hauv Yixayee tebchaws, Na-aumi thiab nws tus txiv, thiab nkawd ob tug tub tau tsiv mus nyob nram Mau-a tebchaws. Ces muaj ib hnub Na-aumi tus txiv tau tuag lawm. Tom qab ntawd, Na-aumi ob tug tub yuav tau ob tug ntxhais Mau-a hu ua Luv thiab Aupa. Tiamsis kaum xyoo tom qab ntawd, Na-aumi ob tug tub tuag lawm thiab. Na-aumi thiab nws ob tug nyab nyuaj siab kawg li! Zaum no Na-aumi yuav ua li cas xwb?

Muaj ib hnub Na-aumi txiav txim siab tias nws yuav rov qab mus rau nws qub teb qub chaw, mus nrog nws cov tibneeg nyob. Luv thiab Aupa xav nrog Na-aumi nyob, nkawd thiaj nrog nws mus thiab. Tiamsis tom qab lawv mus tau ntev loo lawm, Na-aumi tig los hais rau nws ob tug nyab tias: ‘Neb rov qab mus tsev, mus nrog neb niam nyob mog.’

Ces Na-aumi txawm nwj nws ob tug nyab rau qhov nws yuav ncaim nkawd mus. Thaum ntawd nkawd txawm quaj, rau qhov nkawd hlub Na-aumi heev. Nkawd hais tias: ‘Tsis txhob ua li ntawd! Wb yuav nrog koj mus, nrog koj cov tibneeg nyob.’ Tiamsis Na-aumi teb tias: ‘Kuv ob tug nyab, neb yuav tsum rov qab mus tsev. Yuav zoo dua yog tias neb ua li no.’ Yog li ntawd, Aupa thiaj rov mus tsev lawm. Tiamsis Luv tsis kam mus.

Na-aumi tig mus hais rau Luv tias: ‘Aupa twb mus lawm. Koj cia li nrog nws mus tsev thiab.’ Tiamsis Luv teb tias: ‘Txhob hais kom kuv tso koj tseg li! Cia kuv nrog koj mus. Koj mus qhovtwg, kuv yuav mus qhov ntawd, thiab koj nyob qhovtwg kuv yuav nyob qhov ntawd. Koj cov tibneeg yuav yog kuv cov tibneeg, thiab koj tus Vajtswv yuav yog kuv tus Vajtswv. Koj tuag qhovtwg ces kuv yuav tuag qhov ntawd, thiab muab kuv faus rau qhov chaw ntawd.’ Thaum Luv hais li no tas, Na-aumi thiaj tsis hais kom Luv mus tsev lawm.

Tom qab ntawd, nkawd thiaj mus txog hauv Yixayee tebchaws, thiab mus nyob tsheej chaw hauv lub tebchaws ntawd. Thaum nkawd mus txog yog lub caij hlais nplej. Yog li ntawd, Luv thiaj mus ua haujlwm hauv luag tej teb. Muaj ib tug txivneej hu ua Npau-a uas cia Luv khaws nplej hauv nws daim teb. Koj puas paub Npau-a niam yog leejtwg? Npau-a niam yog Lahaj uas nyob hauv lub moos Yelikhau.

Muaj ib hnub Npau-a hais rau Luv tias: ‘Kuv twb hnov txog koj lawm, thiab qhov uas koj ua zoo rau Na-aumi. Kuv paub hais tias koj tso koj niam thiab koj txiv thiab koj lub tebchaws tseg los nrog ib co tibneeg uas koj tsis tau paub dua nyob ua ke. Thov Yehauvas ua zoo rau koj!’

Luv teb tias: ‘Yawg hlob, koj ua zoo kawg li rau kuv. Qhov uas koj ua tib zoo hais lus rau kuv, ua rau kuv zoo siab lawm ntau.’ Npau-a nyiam Luv heev, thiab tsis ntev xwb nkawd txawm sib yuav. Qhov no ua rau Na-aumi zoo siab heev! Tiamsis Na-aumi haj yam zoo siab thaum Luv thiab Npau-a muaj nkawd thawj tug tub, hu ua Aunpe. Tom qab no, Aunpe tau los ua Davi yawg. Davi yog ib tug uas peb tseem yuav kawm txog.

Luv thiab Na-aumi

Phau ntawv Luv.Cov lus nug

 • Ua li cas Na-aumi ho nyob hauv Mau-a tebchaws?
 • Luv thiab Aupa yog leejtwg?
 • Luv thiab Aupa teb li cas thaum Na-aumi hais kom nkawd rov qab mus nrog nkawd cov tibneeg nyob?
 • Npau-a yog leejtwg, thiab nws pab Luv thiab Na-aumi li cas?
 • Luv thiab Npau-a tus menyuam hu li cas, thiab vim li cas peb yuav tsum nco ntsoov nws?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Luv 1:1-17.

  Luv muaj txojkev hlub ruaj khov rau Na-aumi, nws thiaj hais li cas xwb? (Luv 1:16, 17)

  Luv muaj lub siab xav li cas? Thiab zoo ib yam li ntawd, ‘lwm pab yaj’ xav li cas txog cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb no? (Yauhas 10:16; Xekhaliya 8:23)

 • Nyeem Luv 2:1-23.

  Luv tseg tau tus qauv zoo heev rau tej ntxhais hluas niaj hnub no li cas? (Luv 2:17, 18; Paj Lug 23:22; 31:15)

 • Nyeem Luv 3:5-13.

  Luv tsis yuav ib tug tub hluas tiamsis nws zoo siab hlo yuav Npau-a. Npau-a xav li cas txog qhov no xwb?

  Luv muab siab npuab Na-aumi. Peb kawm tau li cas ntawm Luv txojkev hlub? (Luv 3:10; 1 Khaulee 13:4, 5)

 • Nyeem Luv 4:7-17.

  Niaj hnub no cov txivneej Khixatia yuav xyaum Npau-a li cas? (Luv 4:9, 10; 1 Timaute 3:1, 12, 13; 5:8)