Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 50: Ob Tug Pojniam Uas Muaj Siab Tawv

Zaj 50: Ob Tug Pojniam Uas Muaj Siab Tawv

THAUM cov Yixayee muaj teeb meem, lawv quaj thov Yehauvas pab. Yehauvas thiaj teb lawv tej lus thov es tsa ib co neeg uas muaj siab tawv los coj thiab pab lawv. Phau Vajlugkub muab lawv hu ua cov thawj. Tus uas xub ua thawj yog Yausua, thiab ib co thawj tom qab nws yog Auni-ee, Ehuj thiab Saka. Tiamsis kuj muaj ob tug pojniam uas pab cov Yixayee, hu ua Denpaula thiab Ya-ee.

Denpaula nrog Npala tham

Denpaula yog ib tug pojniam cev Vajtswv lus. Yehauvas qhia kom nws paub txog yav tom hauv ntej, ces nws mam li qhia cov tibneeg txog tej uas Yehauvas tau hais. Denpaula kuj yog ib tug thawj thiab. Nws zaum hauv ib tsob qab ntoos toov laj uas nyob pem toj siab. Thaum cov tibneeg muaj teeb meem lawv tuaj cuag nws, kom nws pab lawv.

Lub sijhawm ntawd, Yanpi yog cov Khana-as tus vajntxwv. Nws muaj 900 lub tsheb nees ua rog. Nws pab tub rog muaj zog heev. Cov Yixayee coob leej thiaj raug yuam ua Yanpi qhev. Vajntxwv Yanpi tus thawj tub rog npe hu ua Xixela.

Muaj ib hnub Denpaula hu Npala tuaj cuag nws. Nws hais rau Npala tias: ‘Yehauvas hais tias: “Cia li coj 10,000 leej tub rog mus rau saum lub Roob Thanpau. Kuv yuav ua kom Xixela tuaj rau ntawm koj. Ces kuv yuav pub koj kov yeej nws thiab nws cov tub rog.”’

Npala hais rau Denpaula tias: ‘Kuv mam li mus yog tias koj nrog kuv mus thiab.’ Denpaula thiaj nrog Npala mus, tiamsis Denpaula hais rau Npala tias: ‘Thaum nej tua yeej lawv, koj yuav tsis tau koob meej, rau qhov Yehauvas yuav muab Xixela cob rau ib tug pojniam txhais tes.’ Ces txawm muaj li ntawd tiag.

Npala nqes saum lub Roob Thanpau mus ntsib Xixela cov tub rog. Yehauvas txawm ua dej nyab lawv tus yeeb ncuab tej tub rog tuag coob heev. Tiamsis Xixela tawm hauv nws lub tsheb nees thiab khiav mus lawm.

Npala, Ya-ee, thiab Xixela

Tom qab ntawd Xixela los txog ntawm Ya-ee lub tsev ntaub. Ya-ee hu Xixela los tsev, thiab muab kua mis rau nws haus. Cov kua mis no ua rau nws tsaug zog heev, ces tib pliag xwb nws txawm tsaug zog lawm. Ces Ya-ee thiaj muab ib tug ntsia twb nkaus rau ntawm tus yawg phem ntawd lub taubhau, thiab xuas rauj npuj tshab plaws. Tom qab ntawd, thaum Npala tuaj txog, Ya-ee coj Npala mus saib Xixela lub cev. Xixela tuag lawm tiag! Yog li ntawd, koj puas pom tias muaj tseeb raws li Denpaula tau hais tseg?

Thaum kawg Vajntxwv Yanpi kuj raug tua lawm thiab. Ces cov Yixayee thiaj rov muaj kev thaj yeeb tau ib nyuag ntu.

Cov Thawj 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Cov lus nug

 • Cov thawj tes haujlwm yog dabtsi, thiab lawv ib txhia npe hu li cas?
 • Denpaula tau txais txoj haujlwm tseem ceeb twg, thiab txoj haujlwm ntawd yog ua dabtsi?
 • Thaum Vajntxwv Yanpi thiab nws tus thawj tub rog Xixela tuaj tua cov Yixayee, Yehauvas qhia kom Denpaula hais li cas rau Npala, thiab Denpaula qhia tias leejtwg yuav tau txais koob meej?
 • Ya-ee yog ib tug pojniam uas muaj lub siab tawv li cas?
 • Tom qab Vajntxwv Yanpi tuag lawm, muaj xwm dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Cov Thawj 2:14-22.

  Cov Yixayee tau ua li cas Yehauvas thiaj li npau taws rau lawv, thiab peb kawm tau li cas los ntawm zaj no? (Cov Thawj 2:20; Paj Lug 3:1, 2; Exekhee 18:21-23)

 • Nyeem Cov Thawj 4:1-24.

  Denpaula thiab Ya-ee tus qauv qhia tej pojniam Khixatia niaj hnub no li cas txog txojkev ntseeg thiab kev muaj siab tawv? (Cov Thawj 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Paj Lug 31:30; 1 Khaulee 16:13)

 • Nyeem Cov Thawj 5:1-31.

  Ib yam li Npala thiab Denpaula zaj nkauj, peb yuav thov Yehauvas txog Amakedoo li cas? (Cov Thawj 5:3, 31; 1 Vaj Keeb Kwm 16:8-10; Qhia Tshwm 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)