Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 49: Lub Hnub Nres Twjywm

Zaj 49: Lub Hnub Nres Twjywm

KOJ puas pom Yausua nyob hauv daim duab no? Nws tabtom hais tias: ‘Lub hnub, nres twjywm!’ Ces lub hnub cia li nres twjywm tiag. Lub hnub nres kiag saum ntuj ib hnub nkaus. Yehauvas yog tus ua kom muaj li ntawd! Tiamsis cia peb kawm saib vim li cas Yausua tsis xav kom lub hnub poob.

Lub hnub

Thaum tsib tug vajntxwv phem hauv tebchaws Khana-as tuaj tawm tsam cov Kinpe-oo, ces cov Kinpe-oo txib ib tug txivneej mus thov kom Yausua tuaj pab lawv. Tus txivneej ntawd hais tias: ‘Tsuag tsuag, tuaj pab peb! Thov cawm peb lauj! Tag nrho cov vajntxwv nyob pem toj siab tuaj tawm tsam koj cov tub qhe lawm.’

Tamsim ntawd Yausua thiab nws cov tub rog thiaj mus pab cov Kinpe-oo. Lawv mus ib hmos nkaus. Thaum lawv mus txog ntawm Kinpe-oo, tsib tug vajntxwv ntawd cov tub rog ntshai heev thiab txawm pib khiav. Ces Yehauvas tso lawg loj heev poob saum ntuj los ntaus cov tub rog ntawd. Cov uas lawg ntaus tuag tseem coob tshaj cov uas Yausua cov tub rog tua thiab.

Yausua

Thaum Yausua pom tias lub hnub yuav poob, thiab yuav tsaus ntuj, ces nws paub tias tsib tug vajntxwv phem ntawd cov tub rog yuav khiav dim. Twb yog vim li ntawd, Yausua thiaj thov Yehauvas thiab hais tias: ‘Lub hnub, nres twjywm!’ Ces thaum ntawd lub hnub cia li tsis poob li, cov Yixayee thiaj ntaus yeej lawv tag nrho.

Muaj ntau tus vajntxwv phem hauv Khana-as tebchaws ntxub Vajtswv cov tibneeg. Yausua thiab nws pab tub rog siv li rau xyoo los ntaus yeej 31 tug vajntxwv uas nyob hauv lub tebchaws ntawd. Thaum lawv txeeb tau lub tebchaws lawm, ces Yausua muab lub tebchaws Khana-as faib rau tej xeem uas tsis tau muaj av.

Ntau xyoo tom qab ntawd, thaum Yausua muaj 110 xyoo ces nws tuag lawm. Thaum Yausua thiab nws cov phoojywg tseem ua neej nyob, cov tibneeg mloog Yehauvas lus. Tiamsis thaum cov neeg zoo tuag tas lawm, cov tibneeg pib mus ua phem thiab lawv muaj teeb meem. Nyob rau lub sijhawm ntawd lawv haj yam yuav tsum tau Vajtswv txojkev pab.

Yausua 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Cov Thawj 2:8-13.Cov lus nug

 • Hauv daim duab, Yausua tabtom hais dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Yehauvas pab Yausua thiab nws cov tub rog li cas?
 • Yausua tua yeej pes tsawg tus vajntxwv, thiab siv sijhawm ntev npaum li cas los tua yeej cov vajntxwv ntawd?
 • Vim li cas Yausua thiaj muab lub tebchaws Khana-as faib?
 • Thaum Yausua tuag nws muaj pes tsawg xyoo, thiab tom qab nws tuag lawm ua li cas rau cov tibneeg?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yausua 10:6-15.

  Yehauvas ua rau lub hnub thiab lub hli nres twjywm rau cov Yixayee. Niaj hnub no qhov no pab peb tso siab li cas rau Yehauvas? (Yausua 10:8, 10, 12, 13; Ntawv Nkauj 18:3; Paj Lug 18:10)

 • Nyeem Yausua 12:7-24.

  Tiag tiag leejtwg yog tus tua yeej 31 tus vajntxwv hauv Khana-as tebchaws, thiab niaj hnub no vim li cas ho tseem ceeb rau peb paub txog qhov no? (Yausua 12:7; 24:11-13; Kevcai 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 • Nyeem Yausua 14:1-5.

  Lawv muab lub tebchaws faib rau tej xeem Yixayee li cas, thiab tej no qhia tias thaum peb nyob hauv lub Vaj Kaj Siab peb yuav txais tej qub txeeg qub teg li cas? (Yausua 14:2; Yaxaya 65:21; Exekhee 47:21-23; 1 Khaulee 14:33)

 • Nyeem Cov Thawj 2:8-13.

  Ib yam li Yausua, leejtwg yog cov uas txwv kom txhob muaj kev fav xeeb? (Cov Thawj 2:8, 10, 11; Mathai 24:45-47; 2 Thexalaunika 2:3-6; Titau 1:7-9; Qhia Tshwm 1:1; 2:1, 2)