Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 48: Cov Kinpe-oo Muaj Tswvyim

Zaj 48: Cov Kinpe-oo Muaj Tswvyim

MUAJ ntau lub moos hauv Khana-as tebchaws tabtom npaj tawm tsam cov Yixayee. Lawv xav tias lawv yuav kov yeej cov Yixayee. Tiamsis cov tibneeg uas nyob hauv lub moos Kinpe-oo uas nyob tsis deb ntawm cov Yixayee, tsis xav li ntawd. Lawv ntseeg tias Vajtswv yeej pab cov Yixayee, yog li ntawd, lawv tsis xav tawm tsam Vajtswv. Koj puas paub cov Kinpe-oo thiaj ua li cas xwb?

Lawv ua zoo li lawv nyob deb deb tuaj. Cov txivneej ib txhia hnav tej ris tsho khaub khaub hlab thiab rau tej khau ntuag tas. Lawv muab tej hnab qub qub rau lawv tej nees luav thauj, thiab lawv ntim tej ncuav uas qhuav tas. Ces lawv mus hais rau Yausua tias: ‘Peb tuaj ib lub tebchaws deb heev tuaj, rau qhov peb twb hnov txog nej tus Vajtswv Yehauvas uas zoo kawg nkaus lawm. Peb twb hnov txog tej yam uas nws tau ua pab nej hauv Iyi tebchaws. Yog li ntawd, peb cov thawj coj hais kom peb npaj mov taug kev tuaj hais rau nej tias: “Peb yog nej cov tub qhe. Thov nej cog lus tias nej yuav tsis ua rog rau peb.” Nej yeej pom tias peb tej khaubncaws ntuag tas, vim peb tuaj deb heev tuaj, thiab peb tej ncuav los twb qhuav tas lawm.’

Yausua thiab cov thawj coj ntseeg cov Kinpe-oo tej lus. Lawv thiaj cog lus tias lawv yuav tsis tua cov Kinpe-oo. Tiamsis tau peb hnub tom qab ntawd, lawv mam li paub tias cov Kinpe-oo nyob tsis deb ntawm lawv.

Yausua thiaj nug lawv tias: ‘Vim li cas nej hais tias nej nyob lub tebchaws deb heev tuaj?’

Cov Kinpe-oo teb tias: ‘Peb ua li ntawd rau qhov peb hnov tias nej tus Vajtswv Yehauvas twb cog lus tias nws yuav muab tag nrho lub tebchaws Khana-as no rau nej. Peb thiaj ntshai tsam nej muab peb tua pov tseg.’ Tiamsis cov Yixayee tsis tua cov Kinpe-oo, lawv ua raws li lawv cog lus tseg. Lawv muab cov Kinpe-oo ua lawv cov tub qhe.

Tus vajntxwv hauv Yeluxalees npau taws heev rau qhov cov Kinpe-oo mus ntaus phoojywg nrog cov Yixayee lawm. Yog li ntawd, nws hais rau plaub tug vajntxwv tias: ‘Thov nej tuaj pab kuv mus tua cov Kinpe-oo.’ Ces lawv tsib tug vajntxwv thiaj ua li ntawd. Zaum no cov vajntxwv xav tua cov Kinpe-oo. Qhov uas cov Kinpe-oo ntaus phoojywg nrog cov Yixayee puas yog ib qho zoo tiag? Peb mam li kawm ntxiv txog qhov no.

Yausua 9:1-27; 10:1-5.

Yausua thiab cov Kinpe-oo


Cov lus nug

 • Cov neeg Kinpe-oo txawv li cas ntawm cov Khana-as uas nyob hauv tej moos ze ntawd?
 • Nyob hauv daim duab, cov Kinpe-oo tau ua dabtsi, thiab vim li cas lawv ua li no?
 • Yausua thiab Yixayee cov thawj coj tau cog lus li cas rau cov Kinpe-oo, tiamsis peb hnub tom qab ntawd lawv mam paub li cas txog cov Kinpe-oo?
 • Thaum cov vajntxwv uas nyob lwm lub moos hnov tias cov Kinpe-oo ntaus phoojywg nrog cov Yixayee lawm, lawv ua li cas xwb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yausua 9:1-27.

  Yehauvas twb hais kom haiv neeg Yixayee “muab lub tebchaws no tej neeg ua kom puam tsuaj tag.” Thaum Yehauvas tsis muab cov Kinpe-oo tua pov tseg, qhov no qhia li cas txog nws? (Yausua 9:22, 24; Mathai 9:13; Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35; 2 Petus 3:9)

  Thaum Yausua ua raws li tej lus uas lawv cog tseg rau cov Kinpe-oo, nws tseg tus qauv zoo li cas rau cov Khixatia niaj hnub no? (Yausua 9:18, 19; Xwm Txheej Taug Kev 30:2; Efexau 4:25)

 • Nyeem Yausua 10:1-5.

  Cov neeg coob coob niaj hnub no tau xyaum cov Kinpe-oo li cas, thiab vim li ntawd lawv thiaj raug tej yam zoo li cas? (Yausua 10:4; Xekhaliya 8:23; Mathai 25:35-40; Qhia Tshwm 12:17)