Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 47: Ib Tug Tub Sab Nyob Hauv Cov Yixayee

Zaj 47: Ib Tug Tub Sab Nyob Hauv Cov Yixayee
Akhas muab tej khoom uas nws nyiag zais twj ywm cia

KOJ puas pom tus txivneej no? Nws tabtom faus dabtsi hauv nws lub tsev ntaub? Yog ib lub tsho ntev uas zoo nkauj heev, ib daim kub thiab ib co nyiaj. Nws nqa tej khoom ntawd hauv lub moos Yelikhau los. Tiamsis koj puas nco qab lawv yuav tsum ua li cas rau tej khoom hauv lub moos Yelikhau?

Lawv yuav tsum muab tej khoom ntawd hlawv pov tseg, thiab muab tej kub tej nyiaj tso hauv Yehauvas lub txhab. Yog li ntawd, cov neeg hauv daim duab no tsis mloog Vajtswv lus. Lawv tau nyiag tej uas yog Vajtswv tug. Tus txivneej no hu ua Akhas, thiab cov neeg uas nrog nws nyob ntawd yog nws tsev neeg. Cia peb kawm saib ua li cas ho muaj li ntawd.

Tom qab Akhas nyiag tej khoom ntawd, Yausua xa ib co tub rog mus ntaus lub moos Ai. Tiamsis lawv ntaus tsis yeej. Muaj ib txhia raug tua, thiab lwm cov khiav tas lawm. Yausua nyuaj siab heev. Nws thiaj khwb nkaus rau hauv av thiab thov Yehauvas tias: ‘Vim li cas koj yuav cia tej no los raug peb?’

Yehauvas teb tias: ‘Cia li sawv! Cov Yixayee tau ua txhaum lawm. Lawv tau nyiag tej khoom uas yuav tsum muab hlawv pov tseg, lossis muab tso hauv Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib. Lawv nyiag ib lub tsho ntev uas zoo nkauj heev thiab muab zais cia. Kuv yuav tsis foom koob hmoov rau nej mus txog thaum nej muab tej no rhuav tshem mus, thiab muab tus uas nyiag tej khoom ntawd tua pov tseg.’ Yehauvas hais tias nws yuav qhia tus neeg phem ntawd rau Yausua.

Yog li ntawd, Yausua thiaj hais kom sawvdaws tuaj ua ke. Ces Yehauvas mam li qhia tias Akhas yog tus neeg phem ntawd. Akhas hais tias: ‘Kuv tau ua txhaum lawm. Kuv pom ib lub tsho ntev uas zoo nkauj heev, ib daim kub, thiab ib co nyiaj. Kuv ntshaw tej ntawd heev kuv thiaj nqa mus lawm. Kuv muab tej ntawd faus rau hauv kuv lub tsev ntaub lawm.’

Thaum lawv nrhiav tau tej khoom ntawd, lawv nqa tuaj rau Yausua. Ces Yausua hais rau Akhas tias: ‘Vim li cas koj yuav ua tej teeb meem no los raug peb? Zaum no Yehauvas yuav ua teeb meem los raug koj!’ Thaum ntawd cov tibneeg sawvdaws xuas pob zeb ntaus Akhas thiab nws tsev neeg tuag tas. Qhov no qhia tias peb yuav tsum tsis txhob muab tej yam uas tsis yog peb tug, puas yog?

Tom qab ntawd cov Yixayee rov qab mus ntaus lub moos Ai. Zaum no Yehauvas pab nws cov tibneeg ces lawv ntaus yeej lawm.

Yausua 7:1-26; 8:1-29.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, tus txivneej uas tabtom faus tej khoom yog leejtwg, thiab cov uas pab nws yog leejtwg?
 • Vim li cas qhov uas Akhas thiab nws tsev neeg tau ua yog ib yam phem heev?
 • Thaum Yausua nug tias vim li cas cov Yixayee ntaus tsis yeej ntsuj rog hauv lub moos Ai, Yehauvas teb li cas xwb?
 • Tom qab Akhas thiab nws tsev neeg raug coj tuaj cuag Yausua, ua li cas rau lawv?
 • Peb kawm tau li cas los ntawm tej uas raug Akhas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yausua 7:1-26.

  Yausua cov lus thov qhia li cas txog nws txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv? (Yausua 7:7-9; Ntawv Nkauj 119:145; 1 Yauhas 5:14)

  Peb kawm tau li cas los ntawm Akhas, thiab tej ntawd pab kom peb nco ntsoov li cas? (Yausua 7:11, 14, 15; Paj Lug 15:3; 1 Timaute 5:24; Henplais 4:13)

 • Nyeem Yausua 8:1-29.

  Peb yuav ua li cas yog tias muaj ib tug hauv lub koom txoos tau ua txhaum? (Yausua 7:13; Kevcai 13:6-8; Paj Lug 28:13)