Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 46: Yelikhau Tus Ntsa Loog

Zaj 46: Yelikhau Tus Ntsa Loog

VIM LI CAS lub moos Yelikhau tus ntsa loog pob tag lawm? Zoo nkaus li yog hoob pob tawg, tiamsis lub sijhawm ntawd twb tsis tau muaj hoob pob. Kuj tsis tau muaj phom li thiab. Qhov no yog ib qho txujci uas Yehauvas tau ua ntxiv! Cia peb kawm saib ua li cas ho muaj li ntawd.

Yelikhau tus ntsa loog pob lawm

Yehauvas qhia rau Yausua tias: ‘Koj thiab koj cov tub rog cia li ncig lub moos rau hnub, ib hnub ncig ib lwm. Kwv lub phij xab sib cog lus nrog nej mus. Xya tus pov thawj yuav tsum tshuab lawv tej raj mus ua lub phij xab sib cog lus ntej.

‘Hnub xya nej yuav tsum ncig lub moos xya lwm. Tom qab ntawd, tshuab raj kom ntev loo, thiab hais kom txhua tus qw nrov nrov heev. Ces tus ntsa loog yuav pob tag nrho!’

Yausua thiab cov tibneeg ua li Yehauvas hais. Thaum lawv ncig lub moos, txhua tus nyob ntsiag to xwb. Tsis muaj ib tug hais lus li. Tsuas hnov lub suab raj thiab hnov cov tub rog mus kev xwb. Tej zaum lawv cov yeeb ncuab hauv lub moos Yelikhau yuav ntshai kawg li. Koj puas pom txoj hlua liab liab uas dai ntawm lub qhov rais? Lub qhov rais ntawd yog leejtwg lub? Yog Lahaj lub. Lahaj tau ua raws li ob tug txivneej uas tshuaj tebchaws hais kom nws ua. Tag nrho nws tsev neeg nyob hauv nws lub tsev, thiab lawv nrog nws saib ntsoov tej uas tabtom muaj tshwm sim.

Yausua

Thaum txog hnub xya, lawv ncig lub moos Yelikhau xya lwm. Tom qab ntawd, lawv tshuab raj, thiab cov tub rog qw nrov nrov. Thaum lawv ua li ntawd tas, tus ntsa loog txawm pob kiag. Ces Yausua hais tias: ‘Tua txhua tus uas nyob hauv lub moos thiab muab lub moos hlawv pov tseg. Muab ib puas tsav yam hlawv tag nrho. Tseg tej nyiaj, tej kub, tej tooj thiab tej hlau xwb, thiab muab tej ntawd tso hauv Yehauvas lub txhab.’

Yausua hais rau ob tug txivneej tshuaj tebchaws tias: ‘Mus hauv Lahaj lub tsev thiab coj nws thiab nws tsev neeg tawm los.’ Lahaj thiab nws tsev neeg thiaj dim, ib yam li ob tug txivneej tshuaj tebchaws tau cog lus rau nws lawm.

Yausua 6:1-25.Cov lus nug

 • Yehauvas hais kom cov tub rog thiab cov pov thawj ua dabtsi rau hnub nkaus?
 • Hnub xya cov txivneej yuav tsum ua dabtsi?
 • Zoo li koj pom nyob hauv daim duab, ua li cas rau Yelikhau tus ntsa loog?
 • Vim li cas muaj ib txoj hlua liab liab dai ntawm lub qhov rais?
 • Yausua hais kom cov tub rog ua li cas rau cov tibneeg thiab lub moos, tiamsis lawv yuav tsum ua li cas rau tej nyiaj, tej kub, tej tooj, thiab tej hlau?
 • Yausua hais kom ob tug txivneej tshuaj tebchaws ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yausua 6:1-25.

  Hnub xya cov Yixayee ncig lub moos Yelikhau xya lwm. Qhov no zoo li Yehauvas cov Timkhawv tes haujlwm mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lub sijhawm kawg no li cas? (Yausua 6:15, 16; Yaxaya 60:22; Mathai 24:14; 1 Khaulee 9:16)

  Zaj lus faj lem hauv Yausua 6:26 muaj tiav li cas 500 xyoo tom qab tau hais tseg, thiab qhov no qhia peb li cas txog Yehauvas tej lus? (1 Vajntxwv 16:34; Yaxaya 55:11)