Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 45: Hla Tus Dej Yaladee

Zaj 45: Hla Tus Dej Yaladee

NTSIA SAIB! cov Yixayee tabtom hla tus Dej Yaladee! Tiamsis cov dej dua twg tas lawm? Ua ntej ntawd tus dej loj heev, rau qhov yog lub caij ntuj nag. Tiamsis cov dej qhuav tas lawm! Cov Yixayee hla kev qhuav qhawv ib yam li thaum lawv hla tus dej Hiavtxwv Liab ntag! Cov dej ntws mus qhovtwg lawm? Cia peb kawm txog qhov no saib.

Cov Yixayee hla tus dej Yaladee (Jordan River)

Thaum txog lub sijhawm cov Yixayee hla tus Dej Yaladee, Yehauvas hais kom Yausua qhia rau cov tibneeg tias: ‘Cov pov thawj yuav tsum kwv lub phij xab sib cog lus mus ua peb sawvdaws ntej. Thaum lawv mus tsuj kiag hauv tus Dej Yaladee, ces dej yuav tsis ntws lawm.’

Yog li ntawd, cov pov thawj thiaj kwv lub phij xab sib cog lus mus ua sawvdaws ntej. Thaum lawv mus txog ntawm tus Dej Yaladee, tus dej loj thiab muaj zog heev. Tiamsis thaum lawv mus tsuj kiag hauv tus dej, dej txawm cia li tu nrho tsis ntws lawm! Qhov no yog ib qho txujci! Yehauvas tauv kiag tsis pub dej ntws los. Ces tib pliag xwb tsis muaj dej ntws los li lawm!

Cov pov thawj uas kwv lub phij xab sib cog lus mus sawv kiag rau hauv plawv tus dej uas qhuav tas lawm. Koj puas pom lawv nyob hauv daim duab? Thaum lawv sawv ntawd, cov Yixayee hla hauv tus Dej Yaladee ua kev qhuav qhawv mus!

Thaum sawvdaws hla dhau lawm, Yehauvas hais kom Yausua qhia 12 tug txivneej uas muaj zog heev tias: ‘Mus rau hauv tus dej. Mus khaws 12 lub pob zeb ntawm qhov chaw uas cov pov thawj sawv nrog lub phij xab sib cog lus. Muab cov pob zeb ntawd mus teeb rau ntawm qhov chaw uas nej so hmo no. Lwm hnub thaum nej tej menyuam nug txog tej pob zeb no, nej yuav tsum qhia rau lawv tias thaum cov pov thawj kwv Yehauvas lub phij xab sib cog lus hla tus Dej Yaladee no, ces tus dej txawm tu nrho tsis ntws lawm. Cov pob zeb no yuav pab nej nco ntsoov qhov txujci no!’ Yausua kuj teeb 12 lub pob zeb rau ntawm qhov chaw uas cov pov thawj sawv hauv tus dej thiab.

Yausua

Thaum kawg Yausua hais rau cov pov thawj uas kwv lub phij xab sib cog lus tias: ‘Cia li tawm hauv tus Dej Yaladee los.’ Thaum lawv ua li ntawd, tus dej txawm rov qab ntws los zoo li qub.

Yausua 3:1-17; 4:1-18.Cov lus nug

 • Yehauvas tau ua txujci dabtsi kom cov Yixayee thiaj hla tau tus Dej Yaladee?
 • Cov Yixayee yuav tsum muaj kev ntseeg li cas lawv thiaj hla dhau tus Dej Yaladee?
 • Vim li cas Yehauvas hais kom Yausua mus khaws 12 lub pob zeb loj loj hauv tus dej los?
 • Thaum cov pov thawj tawm hauv tus Dej Yaladee los, txawm muaj dabtsi tshwm sim?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yausua 3:1-17.

  Raws li zaj no, peb yuav tsum ua dabtsi peb thiaj li yuav tau Yehauvas txojkev pab thiab nws tej koob hmoov? (Yausua 3:13, 15; Paj Lug 3:5; Yakaunpau 2:22, 26

  Thaum cov Yixayee hla mus rau lub tebchaws uas Yehauvas cog lus tseg, tus Dej Yaladee zoo li cas xwb, thiab qhov no qhuas Yehauvas lub npe li cas? (Yausua 3:15; 4:18; Ntawv Nkauj 66:5-7)

 • Nyeem Yausua 4:1-18.

  Kaum ob lub pob zeb uas nqa tawm hauv tus Dej Yaladee los teeb rau ntawm Kilakas yuav pab lawv nco txog dabtsi? (Yausua 4:4-7)