Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 42: Ib Tug Nees Luav Hais Lus

Zaj 42: Ib Tug Nees Luav Hais Lus

KOJ puas tau hnov txog ib tug nees luav uas hais tau lus? Tej zaum koj yuav hais tias: ‘Tsis tau hnov dua li. Tej tsiaj hais tsis tau lus.’ Tiamsis phau Vajlugkub qhia txog ib tug nees luav uas hais tau lus. Cia peb kawm saib ua cas muaj tau li no.

Ib tug tubtxib saum ntuj

Cov Yixayee tabtom yuav mus rau hauv tebchaws Khana-as. Mau-a tus vajntxwv Npalaj ntshai cov Yixayee heev. Nws thiaj txib neeg mus hu ib tug txivneej muaj tswvyim hu ua Npala-as. Nws xav kom Npala-as foom phem rau cov Yixayee. Npalaj cog lus tias nws yuav muab nyiaj ntau heev rau Npala-as. Yog li ntawd, Npala-as thiaj caij nws tus nees luav mus ntsib Npalaj.

Yehauvas tsis xav kom Npala-as mus foom phem rau Nws cov tibneeg. Yog li ntawd, nws thiaj txib ib tug tubtxib saum ntuj nqa ib rab ntaj los tav Npala-as kev. Npala-as tsis pom tus tubtxib saum ntuj, tiamsis nws tus nees luav pom. Tus nees luav pheej lem khiav ntawm tus tubtxib saum ntuj. Thaum kawg, tus nees luav thiaj zaum kiag hauv txojkev. Npala-as npau taws heev. Nws cia li muab ib tug pas ntaus nws tus nees luav.

Yehauvas thiaj ua kom Npala-as hnov nws tus nees luav hais lus rau nws. Tus nees luav nug tias: ‘Kuv tau ua li cas rau koj es koj thiaj ntaus kuv?’

Npala-as caij tus nees luav

Npala-as hais tias: ‘Koj rhuav kuv ntsej muag dhau lawm. Yog tias kuv muaj ib rab ntaj, kuv yeej muab koj tua kiag!’

Tus nees luav nug tias: ‘Kuv puas tau ua li no rau koj ib zaug li?’

Npala-as teb tias: ‘Tsis tau.’

Ces Yehauvas txawm cia Npala-as pom tus tubtxib saum ntuj nqa ib rab ntaj sawv hauv txojkev. Tus tubtxib saum ntuj hais tias: ‘Vim li cas koj ntaus koj tus nees luav? Kuv los tav koj kev, rau qhov tsis tsim nyog koj mus foom phem rau cov Yixayee. Yog koj tus nees luav tsis khiav ntawm kuv, ntshe kuv twb muab koj tua tuag lawm, tseg koj tus nees luav cia.’

Npala-as hais tias: ‘Kuv tau ua txhaum lawm. Kuv tsis paub tias koj sawv hauv txojkev.’ Tus tubtxib saum ntuj cia Npala-as mus, ces Npala-as rov sawv kev mus ntsib Npalaj lawm. Nws tseem nrhiav kev foom phem rau cov Yixayee, tiamsis Yehauvas ho ua rau nws foom koob hmoov peb zaug rau cov Yixayee.

Xwm Txheej Taug Kev 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Cov lus nug

 • Npalaj yog leejtwg, thiab vim li cas nws txib neeg mus hu Npala-as?
 • Vim li cas Npala-as tus nees luav thiaj zaum hauv txojkev?
 • Npala-as hnov tus nees luav hais li cas?
 • Tus tubtxib saum ntuj hais li cas rau Npala-as?
 • Thaum Npala-as nrhiav kev foom phem rau cov Yixayee, Yehauvas muab cov lus foom phem ntawd hloov li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 21:21-35.

  Vim li cas cov Yixayee thiaj tua cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo thiab cov Npasas tus vajntxwv Aus? (Xwm Txheej Taug Kev 21:21, 23, 33, 34)

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 22:1-40.

  Vim li cas Npala-as nrhiav kev mus foom phem rau cov Yixayee, thiab peb kawm tau li cas los ntawm qhov no? (Xwm Txheej Taug Kev 22:16, 17; Paj Lug 6:16, 18; 2 Petus 2:15; Yuda 11)

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 23:1-30.

  Npala-as hais lus zoo li nws yog ib tug neeg pe hawm Yehauvas, tiamsis nws tes haujlwm qhia tau li cas? (Xwm Txheej Taug Kev 23:3, 11-14; 1 Xamuyee 15:22)

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 24:1-25.

  Cov nqe Vajlugkub no txhawb peb txojkev ntseeg li cas tias Yehauvas lub hom phiaj yeej yuav muaj tiav? (Xwm Txheej Taug Kev 24:10; Yaxaya 54:17)