Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 41: Tus Nab Tooj

Zaj 41: Tus Nab Tooj
Mauxe thiab tus nab tooj

TUS nab uas nyob saum tus ncej puas yog ib tug nab tiag tiag? Tsis yog. Tus nab ntawd yog muab tooj ua xwb. Yehauvas qhia kom Mauxe muab tus nab tooj tso rau saum tus ncej. Thaum cov tibneeg tsa muag ntsia tus nab tooj lawv thiaj yuav tsis tuag. Tiamsis cov nab uas nkag hauv av yog nab tiag tiag. Cov nab ntawd tom cov tibneeg thiab ua rau cov tibneeg muaj mob. Koj puas paub yog vim li cas?

Yog vim cov Yixayee hais lus tawm tsam Vajtswv thiab Mauxe. Lawv yws tias: ‘Vim li cas koj coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los tuag hauv tebchaws moj sab qhua no? Nyob ntawm no tsis muaj mov noj, tsis muaj dej haus. Thiab peb noj tsis taus tej mana no li lawm.’

Tiamsis cov mana yog ib co mov zoo heev. Yehauvas ua txujci tso mana rau lawv noj. Yehauvas kuj ua txujci pub dej rau lawv haus thiab. Tiamsis cov tibneeg tsis nco Vajtswv txiaj ntsig rau tej uas nws tau pub rau lawv. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj rau txim rau cov Yixayee. Nws tso cov nab muaj taug ntawd los tom lawv, thiab lawv tuag coob heev.

Nab tom cov Yixayee

Thaum kawg cov tibneeg thiaj mus cuag Mauxe thiab hais rau nws tias: ‘Peb tau ua txhaum lawm, rau qhov peb tau hais lus tawm tsam Yehauvas neb. Thov koj cia li thov Yehauvas tshem cov nab no mus.’

Yog li ntawd, Mauxe thiaj thov Yehauvas pab cov tibneeg. Ces Yehauvas qhia kom Mauxe ua tus nab tooj ntawd. Yehauvas hais tias muab tus nab tooj tso rau saum tus ncej, thiab txhua tus uas raug nab tom yuav tsum tsa muag ntsia tus nab tooj ntawd. Mauxe ua raws nraim li Vajtswv hais. Ces cov tibneeg uas raug nab tom ntsia tus nab tooj ntawd lawv thiaj li zoo lawm.

Peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov no? Tag nrho peb sawvdaws zoo ib yam li cov Yixayee uas raug nab tom ntawd. Saib ib ncig ntawm koj, koj yuav pom tias tibneeg txawj laus, txawj mob, thiab txawj tuag. Tibneeg raug tej ntawd vim yog thawj tug txivneej Adas thiab thawj tug pojniam Eva tau tso Yehauvas tseg lawm, thiab peb yog nkawd cov menyuam. Tiamsis Yehauvas tau qheb ib txojkev los pab kom peb nyob tau mus ib txhis.

Yehauvas tau txib nws tus Tub, Yexus Khetos, los rau hauv ntiajteb. Yexus raug muab dai rau saum tus ncej, rau qhov coob leej xav tias nws phem. Tiamsis Yehauvas tso Yexus los cawm peb. Yog tias peb ntsia ntsoov Yexus thiab raws Yexus qab, ces peb yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Tiamsis peb tseem yuav kawm ntxiv txog qhov no.

Xwm Txheej Taug Kev 21:4-9; Yauhas 3:14, 15.



Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, Mauxe muab dabtsi tso saum tus ncej, thiab vim li cas Yehauvas qhia kom nws ua li ntawd?
 • Cov tibneeg tsis nco Yehauvas txiaj ntsig rau tej uas nws tau pub rau lawv li cas?
 • Tom qab Yehauvas tso cov nab muaj taug los rau txim rau cov tibneeg, lawv thov kom Mauxe ua dabtsi?
 • Vim li cas Yehauvas qhia kom Mauxe ua tus nab tooj?
 • Peb kawm tau dabtsi los ntawm zaj no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 21:4-9.

  Cov Yixayee tau yws txog tej yam uas Yehauvas tau pub rau lawv. Qhov no ceeb toom rau peb li cas? (Xwm Txheej Taug Kev 21:5, 6; Loos 2:4)

  Ntau pua xyoo tom qab no, cov Yixayee muab tus nab tooj siv ua dabtsi, thiab Vajntxwv Hexekhiya thiaj muab ua li cas lawm? (Xwm Txheej Taug Kev 21:9; 2 Vajntxwv 18:1-4)

 • Nyeem Yauhas 3:14, 15.

  Qhov uas Mauxe muab tus nab tooj tso rau saum tus ncej thiab qhov uas Yexus raug ntsia saum ntoo zoo ib yam li cas? (Kalatia 3:13; 1 Petus 2:24)