Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 39: Aloo Tus Pas Nrig Tawg Paj

Zaj 39: Aloo Tus Pas Nrig Tawg Paj

KOJ puas pom cov paj thiab cov txiv siav siav uas tuaj ntawm tus pas nrig hauv daim duab no? Tus pas nrig no yog Aloo tus. Tib hmos xwb, Aloo tus pas nrig cia li tawg paj txi txiv! Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Mauxe muab tus pas nrig uas tawg paj rau Aloo

Cov Yixayee mus mus los los hauv tebchaws moj sab qhua tau ib ntus lawm. Muaj ib txhia tsis xav kom Mauxe ua tus thawj coj. Lawv kuj tsis xav kom Aloo ua tus pov thawj hlob thiab. Khaula yog ib tug uas xav li no. Dathas, Anpilas thiab 250 tus thawj coj ntawm cov tibneeg kuj xav ib yam li ntawd thiab. Lawv sawvdaws tuaj hais rau Mauxe tias: ‘Vim li cas koj yuav muab koj tus kheej tsa siab dua peb sawvdaws?’

Mauxe hais rau Khaula thiab cov uas raws Khaula qab tias: ‘Tagkis sawv ntxov nqa nej cov yias thiab muab hmoov tshuaj tsw qab tso rau hauv cov yias ntawd. Ces tuaj ntawm Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib. Peb mam li saib seb Yehauvas yuav xaiv leejtwg.’

Hnub tom qab Khaula thiab 250 leej uas raws nws qab, tuaj rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Muaj neeg coob heev tuaj txhawb lawv thiab. Yehauvas npau taws heev. Mauxe hais tias: ‘Khiav deb ntawm cov neeg phem ntawd tej tsev ntaub. Tsis txhob kov ib yam dabtsi uas yog lawv tug li.’ Cov tibneeg ua li Mauxe hais, lawv thiaj khiav ntawm Khaula, Dathas thiab Anpilas tej tsev ntaub.

Ces Mauxe hais tias: ‘Ua li no nej thiaj yuav paub tias Yehauvas tau xaiv leejtwg. Av yuav qheb plho thiab muab cov neeg phem no nqos mus.’

Thaum Mauxe hais lus tu nrho, ces av txawm qheb plho. Khaula lub tsev ntaub thiab tej uas yog nws li, thiab Dathas thiab Anpilas thiab cov neeg uas tuaj lawv tog, cia li poob rau hauv. Ces av rov kaw nkaus li qub. Thaum lawv quaj qw zom zaws, cov tibneeg uas nyob ib ncig ntawm lawv txawm qw tias: ‘Khiav lauj! Tsam lub ntiajteb ho nqos peb thiab!’

Khaula thiab 250 leej uas raws nws qab tseem nyob ze ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Yog li ntawd, Yehauvas tso hluavtaws hlawv lawv txhua tus kub hnyiab tas. Ces Yehauvas hais kom Aloo tus tub Ele-axa mus muab cov yias ntawm cov tibneeg tuag ntawd los. Nws hais kom Ele-axa muab cov yias ntawd ntaus ua tej daim nyias nyias lo rau lub thaj. Tej no qhia tseeb rau cov Yixayee tias, tsuas pub Aloo thiab nws cov tub los ua pov thawj rau Yehauvas xwb.

Tiamsis Yehauvas xav qhia tseeb tias nws tau xaiv Aloo thiab Aloo cov tub los ua pov thawj. Yog li ntawd, nws hais rau Mauxe tias: ‘Hais kom cov thawj coj ntawm txhua xeem, nyias nqa nyias tus pas nrig tuaj. Hais kom Aloo nqa nws tus pas nrig tuaj sawv cev rau xeem Levi. Ces muab cov pas nrig no tso rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib ntawm lub phij xab sib cog lus. Tus txivneej uas kuv xaiv ua pov thawj, nws tus pas nrig yuav tawg paj.’

Thaum sawv ntxov Mauxe mus saib, ua cas Aloo tus pas nrig tawg paj thiab txi ib co txiv siav siav! Zaum no, koj paub lawm tias vim li cas Yehauvas ua rau Aloo tus pas nrig tawg paj.

Xwm Txheej Taug Kev 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Cov lus nug

 • Leejtwg tawm tsam Mauxe thiab Aloo, thiab lawv hais li cas rau Mauxe?
 • Mauxe hais kom Khaula thiab 250 leej uas raws nws qab ua dabtsi?
 • Mauxe hais li cas rau cov tibneeg, thiab thaum Mauxe hais lus tu nrho muaj dabtsi tshwm sim tamsim ntawd?
 • Ua li cas rau Khaula thiab 250 leej uas raws nws qab?
 • Aloo tus tub Ele-axa muab cov txivneej uas tuag ntawd tej yias coj los ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Vim li cas Yehauvas ua rau Aloo tus pas nrig tawg paj? (Saib daim duab.)

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 16:1-49.

  Khaula thiab cov uas raws nws qab tau ua dabtsi, thiab qhov uas lawv tau ua ntawd yog lawv fav xeeb tawm tsam Yehauvas li cas? (Xwm Txheej Taug Kev 16:9, 10, 18; Levi Tej Kevcai 10:1, 2; Paj Lug 11:2)

  Khaula thiab 250 leej “uas ua cov pejxeem li thawj” xav yuam kev li cas? (Xwm Txheej Taug Kev 16:1-3; Paj Lug 15:33; Yaxaya 49:7)

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 17:1-11 thiab 26:10.

  Thaum Aloo tus pas nrig tawg paj, qhov ntawd qhia tau li cas, thiab vim li cas Yehauvas hais kom muab tus pas nrig tso rau hauv lub phij xab? (Xwm Txheej Taug Kev 17:5, 8, 10)

  Aloo tus pas nrig ua lub cim rau cov Yixayee thaum ub. Peb kawm tau li cas los ntawm qhov ntawd? (Xwm Txheej Taug Kev 17:10; Tubtxib Tes Haujlwm 20:28; Filipi 2:14; Henplais 13:17)