Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 38: Kaum Ob Tug Txivneej Tshuaj Tebchaws

Zaj 38: Kaum Ob Tug Txivneej Tshuaj Tebchaws
Cov txivneej tshuaj tebchaws nqa ib co txiv rov los

KOJ puas pom cov txiv ntoo uas ob tug txivneej hauv daim duab no tabtom kwv? Koj saib cov txiv hmab ntawd loj ua luaj li. Kam siv ob tug txivneej thiaj li kwv taus. Koj puas pom lwm hom txiv hmab txiv ntoo thiab? Lawv de cov txiv zoo zoo nkauj no qhovtwg los? Lawv de hauv tebchaws Khana-as los. Koj puas nco qab Khana-as tebchaws? Thaum ub Aplahas, Yiha thiab Yakhauj nyob hauv lub tebchaws ntawd. Tiamsis vim yog muaj kev tshaib kev nqhis Yakhauj thiab nws tsev neeg thiaj khiav mus nyob nram Iyi tebchaws lawm. Kwvlam 216 xyoo tom qab ntawd, Mauxe mam li coj cov Yixayee rov qab mus rau pem Khana-as tebchaws. Mauxe tabtom coj lawv los txog ib qho chaw hauv tebchaws moj sab qhua hu ua Khade.

Cov tibneeg uas nyob hauv tebchaws Khana-as phem heev. Yog li ntawd, Mauxe thiaj txib 12 tug txivneej mus tshuaj tebchaws. Nws hais rau lawv tias: ‘Mus tshuaj saib muaj tibneeg coob npaum li cas nyob rau lub tebchaws ntawd, thiab saib seb lawv muaj zog npaum li cas. Mus tshuaj saib tej av puas zoo cog qoob loo. Thiab nco ntsoov de ib co txiv rov los.’

Thaum cov txivneej tshuaj tebchaws rov los txog hauv Khade, lawv qhia rau Mauxe tias: ‘Lub tebchaws ntawd zoo kawg li.’ Lawv thiaj li muab tej txiv hmab txiv ntoo los qhia rau sawvdaws saib kom pom tias muaj tseeb tiag. Tiamsis muaj kaum leej ntawm cov txivneej tshuaj tebchaws hais tias: ‘Cov tibneeg nyob hauv lub tebchaws ntawd loj thiab muaj zog heev. Yog tias peb mus txeeb lawv lub tebchaws, ces lawv yuav muab peb tua pov tseg.’

Thaum cov Yixayee hnov li no lawv ntshai kawg li. Lawv hais tias: ‘Zoo dua yog tias peb tuag rau nram Iyi tebchaws lossis tuag rau hauv tebchaws moj sab qhua no. Yog tias peb mus txeeb lawv tebchaws, ces peb yuav tuag rau hauv tshav rog, thiab peb tej pojniam menyuam yuav raug luag coj mus. Cia peb xaiv ib tug thawj coj tshiab los nyob Mauxe chaw, thiab rov qab mus nram Iyi tebchaws!’

Tiamsis muaj ob tug txivneej tshuaj tebchaws tso siab rau Yehauvas. Nkawd hais kom cov tibneeg txhob txhawj. Nkawd hu ua Yausua thiab Khalej. Nkawd hais tias: ‘Tsis txhob ntshai. Yehauvas nrog nraim peb. Yuav yoojyim heev rau peb mus txeeb lub tebchaws ntawd.’ Tiamsis cov tibneeg tsis kam mloog nkawd hais li. Lawv tseem xav muab Yausua thiab Khalej tua pov tseg thiab.

Qhov uas lawv ua li no ua rau Yehauvas npau taws heev, ces Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Cov tibneeg uas muaj 20 xyoo rov saud, yuav tsis muaj ib tug tau mus rau hauv lub tebchaws Khana-as li. Lawv twb pom tej txujci uas kuv tau ua hauv Iyi tebchaws, thiab hauv tebchaws moj sab qhua, tiamsis lawv tseem tsis tso siab rau kuv li. Yog li ntawd, lawv yuav mus mus los los hauv tebchaws moj sab qhua 40 xyoo mus txog thaum lawv cov ntawd puavleej tuag tas. Tsuas yog Yausua thiab Khalej thiaj yuav tau mus rau hauv Khana-as tebchaws xwb.’

Xwm Txheej Taug Kev 13:1-33; 14:1-38.Cov lus nug

 • Cov txiv hmab hauv daim duab zoo li cas, thiab yog de qhovtwg los?
 • Vim li cas Mauxe txib 12 tug txivneej mus tshuaj Khana-as tebchaws?
 • Kaum leej ntawm cov txivneej tshuaj tebchaws rov los qhia li cas rau Mauxe?
 • Muaj ob tug txivneej tshuaj tebchaws tso siab li cas rau Yehauvas, thiab nkawd npe hu li cas?
 • Vim li cas Yehauvas npau taws, thiab nws hais li cas rau Mauxe?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 13:1-33.

  Mauxe xaiv leejtwg mus tshuaj tebchaws, thiab yog tias lawv muaj kev ntseeg ces lawv yuav muaj feem txais dabtsi? (Xwm Txheej Taug Kev 13:2, 3, 18-20)

  Vim li cas Yausua thiab Khalej tsis xav li lwm cov txivneej tshuaj tebchaws, thiab qhov no qhia li cas rau peb? (Xwm Txheej Taug Kev 13:28-30; Mathai 17:20; 2 Khaulee 5:7)

 • Nyeem Xwm Txheej Taug Kev 14:1-38.

  Thaum tibneeg yws txog cov sawv cev rau Yehauvas, peb yuav tsum nco ntsoov tej lus ceeb toom twg, thiab peb yuav ua raws li tej lus ntawd li cas? (Xwm Txheej Taug Kev 14:2, 3, 27; Mathai 25:40, 45; 1 Khaulee 10:10)

  Xwm Txheej Taug Kev 14:24 qhia li cas tias Yehauvas xav txog nws cov tub qhe txhua leej txhua tus? (1 Vajntxwv 19:18; Paj Lug 15:3)