Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 37: Lub Tsev Ntaub Pe Hawm Yehauvas

Zaj 37: Lub Tsev Ntaub Pe Hawm Yehauvas

KOJ puas paub lawv siv lub tsev hauv daim duab no ua dabtsi? Lub tsev ntawd yog ib lub tsev ntaub uas tseem ceeb heev siv los pe hawm Yehauvas. Lub tsev ntawd kuj hu ua lub tsev ntaub sib ntsib. Ib xyoos tom qab lawv khiav tawm Iyi tebchaws, lawv mam li ua tau lub tsev ntawd. Koj puas paub leejtwg hais kom lawv ua lub tsev ntaub?

Lub tsev ntaub sib ntsib

Yehauvas yog tus hais kom lawv ua. Thaum Mauxe tseem nyob saum Roob Xinai, Yehauvas qhia kom nws paub ua lub tsev ntawd. Yehauvas qhia lawv ua lub tsev ntaub kom yoojyim tsa thiab yoojyim rhuav. Thaum lawv mus rau lwm qhov chaw, lawv thiaj kwv tau lub tsev ntaub nrog lawv mus, thiab rov qab muab tsa dua. Yog li ntawd, thaum cov Yixayee khiav ib qho rau ib qho hauv tebchaws moj sab qhua, lawv kwv lub tsev ntaub nrog lawv mus.

Yog tias koj ntsia hauv chav me me tom kawg ntawm lub tsev ntaub, koj yuav pom ib lub thawv, lossis ib lub phij xab. Lub ntawd hu ua lub phij xab sib cog lus. Muaj ob tug tubtxib saum ntuj, lossis khelunpee, uas xuas kub ua nyob saum lub phij xab, ib tug nyob rau ib tog. Vajtswv rov qab sau Kaum Txoj Kevcai rau ob daim txiag zeb, rau qhov Mauxe twb muab thawj ob daim ua tawg lawm. Ces lawv muab ob daim txiag zeb ntawd khaws cia rau hauv lub phij xab sib cog lus. Kuj muaj ib hub mana nyob rau hauv thiab. Koj puas nco qab mana yog dabtsi?

Mauxe tus tijlaug Aloo yog tus uas Yehauvas xaiv los ua tus pov thawj hlob. Nws yog tus coj cov tibneeg pe hawm Yehauvas. Aloo cov tub kuj ua pov thawj thiab.

Koj puas pom chav tsev ntaub loj loj? Chav ntawd loj dua chav me ob npaug. Koj puas pom lub thawv, lossis lub phij xab me me, uas ncho pa lug ntawd? Lub no yog lub thaj uas cov pov thawj hlawv hmoov tshuaj tsw qab. Thiab muaj ib tug ncej txawb teeb uas muaj xya lub teeb. Thiab yam peb uas nyob hauv chav tsev no yog ib lub rooj. Nyob saum lub rooj no muaj 12 lub ncuav tso rau saud.

Nyob hauv lub tshav puam ntawm lub tsev ntaub sib ntsib, muaj ib lub hub loj heev, lossis ib lub rhawv, uas ntim dej. Cov pov thawj siv cov dej ntawd los ntxuav tes ntxuav taw. Kuj muaj ib lub thaj loj loj thiab. Lawv muab cov tsiaj uas lawv tua, hlawv xyeem rau Yehauvas saum lub thaj loj loj ntawd. Lub tsev ntaub nyob hauv plawv, thiab cov Yixayee tsa lawv tej tsev ntaub nyob puag ncig.

Khiav Dim 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Henplais 9:1-5.Cov lus nug

 • Lub tsev uas nyob hauv daim duab hu li cas, thiab yog siv ua dabtsi?
 • Vim li cas Yehauvas qhia Mauxe ua lub tsev ntaub kom yoojyim tsa thiab yoojyim rhuav?
 • Lub thawv uas nyob hauv chav me me hu li cas, thiab muaj dabtsi nyob rau hauv lub thawv?
 • Leejtwg yog tus uas Yehauvas xaiv los ua tus pov thawj hlob, thiab tus pov thawj hlob txoj haujlwm yog dabtsi?
 • Qhia saib peb yam dabtsi nyob rau hauv chav tsev ntaub loj loj?
 • Muaj ob yam dabtsi nyob hauv lub tshav puam ntawm lub tsev ntaub sib ntsib, thiab ob yam ntawd yog siv ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; thiab 28:1.

  Ob tug khelunpee uas nyob saum “lub phij xab sib cog lus” piv txwv txog dabtsi? (Khiav Dim 25:20, 22; Xwm Txheej Taug Kev 7:89; 2 Vajntxwv 19:15)

 • Nyeem Khiav Dim 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; thiab Henplais 9:1-5.

  Yehauvas hais tias tseem ceeb heev rau cov pov thawj uas ua haujlwm hauv lub tsev ntaub sib ntsib ntxuav lawv tus kheej kom huv. Vim li cas nws hais li no, thiab qhov no qhia li cas rau peb niaj hnub nimno? (Khiav Dim 30:18-21; 40:30, 31; Henplais 10:22)

  Thaum Povlauj sau ntawv rau cov Khixatia uas yog Henplais, nws qhia li cas tias lub tsev ntaub thiab Mauxe Txoj Kevcai yog tej yam uas lawv tsis coj lawm? (Henplais 9:1, 9; 10:1)