Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 36: Tus Thav Nyuj Kub

Zaj 36: Tus Thav Nyuj Kub

AU YAUJ! Cov tibneeg hauv daim duab no tabtom ua dabtsi? Lawv tabtom pe ib tug thav nyuj, lossis ib tug menyuam nyuj! Vim li cas lawv ua li no?

Mauxe mus nyob ntev heev saum roob. Thaum cov tibneeg tsis pom Mauxe nqes rov los, lawv thiaj hais tias: ‘Peb tsis paub xyov ua li cas rau Mauxe lawm. Yog li ntawd, cia peb ua ib tug vajtswv los coj peb tawm hauv lub tebchaws no mus.’

Mauxe muab ob daim txiag zeb pov rhees hauv av

Mauxe tus tijlaug Aloo hais tias: ‘Ua li los tau. Hle nej tej qhws ntsej kub nqa tuaj rau kuv.’ Tom qab cov tibneeg ua li ntawd, Aloo muab lawv tej kub coj mus nchuav ua ib tug thav nyuj kub. Ces cov tibneeg txawm hais tias: ‘Tus no yog peb tus Vajtswv, tus uas coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los!’ Ces cov Yixayee ua noj ua haus loj heev, thiab dhia ua kev lomzem pe hawm tus thav nyuj kub ntawd.

Thaum Yehauvas pom li no, nws npau taws heev. Nws thiaj hais rau Mauxe tias: ‘Tsuag tsuag, nqes rov qab mus. Cov tibneeg tabtom ua phem heev. Lawv tsis nco qab kuv tej kevcai li lawm. Lawv tabtom pe ib tug thav nyuj kub.’

Cov tibneeg pe tus thav nyuj kub

Mauxe maj nroos nqes saum roob los. Thaum nws los ze zuj zus, nws pom lawv ua li hauv daim duab no. Cov tibneeg hu nkauj thiab seev cev ncig tus thav nyuj kub ntawd! Mauxe npau taws heev. Nws muab ob daim txiag zeb uas muaj Vajtswv tej kevcai sau rau pov rhees hauv av tawg tas huvsi. Ces nws muab tus thav nyuj kub ntawd hlawv yaj tas, thiab muab zom ua hmoov mos mos.

Cov tibneeg tau ua ib yam phem kawg li. Yog li ntawd, Mauxe thiaj hais kom ib txhia txivneej rho lawv tej ntaj los. Mauxe hais tias: ‘Cov neeg phem uas pe tus thav nyuj kub ntawd yuav tsum tuag.’ Ces cov txivneej thiaj tua tuag 3,000 leej! Tej no qhia tias peb yuav tsum pe hawm Yehauvas xwb, tsis txhob pe tej vajtswv cuav, puas yog?

Khiav Dim 32:1-35; Nehemi 9:18.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, cov tibneeg tabtom ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Vim li cas Yehauvas npau taws, thiab Mauxe tau ua li cas thaum nws pom tej uas cov tibneeg tabtom ua hauv daim duab?
 • Mauxe hais kom ib txhia txivneej ua dabtsi?
 • Peb kawm tau dabtsi los ntawm zaj no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 32:1-35.

  Raws li zaj no, Yehauvas xav li cas xwb thaum neeg muab tej kev ntseeg cuav txuam nrog kev pe hawm tseeb? (Khiav Dim 32:4-6, 10; 1 Khaulee 10:7, 11)

  Thaum ib tug Khixatia ua si, xws li hu nkauj thiab seev cev, nws yuav tsum ua tib zoo xav txog dabtsi? (Khiav Dim 32:18, 19; Efexau 5:15, 16; 1 Yauhas 2:15-17)

  Xeem Levi tau coj ncaj ncees li cas, thiab lawv tso tau ib tug qauv zoo li cas rau peb nimno? (Khiav Dim 32:25-28; Ntawv Nkauj 18:25)