Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 35: Yehauvas Muab Nws Tej Kevcai

Zaj 35: Yehauvas Muab Nws Tej Kevcai

KWVLAM ob lub hlis tom qab lawv tawm hauv Iyi tebchaws, cov Yixayee mus txog ntawm lub Roob Xinai. Lub roob ntawd kuj hu ua lub Roob Haule thiab. Ntawm no yog tib qho chaw uas Yehauvas hais lus rau Mauxe los ntawm tsob ntoo uas muaj nplaim taws cig. Thaum cov tibneeg los txog ntawm no, lawv tsa tsev ntaub nyob ib nyuag ntu.

Mauxe nce mus puag saum roob. Tiamsis cov tibneeg nyob nram tiaj tos. Nyob puag saum roob, Yehauvas hais rau Mauxe tias, Nws xav kom cov Yixayee mloog Nws lus thiab kom lawv ua ib haiv neeg uas tseem ceeb rau Nws. Thaum Mauxe nqes saum roob los, nws qhia cov Yixayee txog tej uas Yehauvas tau hais. Cov tibneeg thiaj hais tias lawv yuav mloog Yehauvas lus, rau qhov lawv xav ua nws cov tibneeg.

Zaum no Yehauvas ua ib yam txawv heev. Nws ua rau lub hauv roob ncho pa lug, thiab ua rau xob quaj nrov heev. Nws kuj hais rau cov tibneeg tias: ‘Kuv yog Yehauvas uas yog nej tus Vajtswv, tus uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los.’ Ces nws hais tias: ‘Nej yuav tsum pe hawm kuv nkaus xwb tsis pub pe ib tug vajtswv twg li.’

Ob daim txiag zeb

Vajtswv muab cuaj txoj kevcai ntxiv rau cov Yixayee. Cov tibneeg ntshai kawg li. Lawv hais rau Mauxe tias: ‘Koj hais lus rau peb xwb, rau qhov yog tias Vajtswv hais lus rau peb, ntshai peb yuav cia li tuag.’

Tom qab ntawd, Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Tuaj cuag kuv saum roob. Kuv yuav muab ob daim txiag zeb uas kuv sau kuv tej kevcai rau koj. Kuv xav kom cov tibneeg khaws tej kevcai no.’ Yog li ntawd, Mauxe thiaj rov qab nce mus saum roob. Nws nyob saum roob tau 40 hnub 40 hmo.

Vajtswv muaj kevcai ntau heev rau nws cov tibneeg. Mauxe muab tej kevcai ntawd sau tseg cia. Vajtswv kuj muab ob daim txiag zeb rau Mauxe. Vajtswv muab kaum txoj kevcai uas nws qhia rau nws cov tibneeg sau rau ntawm ob daim txiag zeb ntawd. Tau muab cov kevcai ntawd hu ua Kaum Txoj Kevcai.

Mauxe nyob saum Roob Xinai

Kaum Txoj Kevcai ntawd tseem ceeb heev. Tiamsis lwm cov kevcai uas Vajtswv muab rau cov Yixayee los kuj tseem ceeb thiab. Muaj ib nqes ntawm cov kevcai no hais tias: ‘Koj yuav tsum hlub Yehauvas uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg koj lub dag lub zog.’ Lwm nqe hais tias: ‘Hlub koj cov kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.’ Vajtswv tus Tub, Yexus Khetos, tau hais tias ob txoj kevcai no yog ob nqes uas tseem ceeb tshaj plaws uas Yehauvas tau muab rau nws haiv neeg Yixayee coj. Peb yuav kawm ntau yam txog Vajtswv tus Tub thiab nws tej lus qhia.

Khiav Dim 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Kevcai 6:4-6; Levi Tej Kevcai 19:18; Mathai 22:36-40.Cov lus nug

 • Ob hlis tom qab cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws, lawv los tsa tsev ntaub nyob qhovtwg?
 • Yehauvas hais tias nws xav kom cov tibneeg ua dabtsi, thiab lawv teb li cas?
 • Vim li cas Yehauvas muab ob daim txiag zeb rau Mauxe?
 • Yehauvas muab Kaum Txoj Kevcai rau cov Yixayee. Tiamsis nws kuj muab cov kevcai twg rau lawv coj thiab?
 • Ob txoj kevcai uas Yexus hais tias tseem ceeb tshaj yog dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; thiab 31:18.

  Cov lus sau tseg hauv Khiav Dim 19:8 pab peb to taub tias ib tug Khixatia yuav muab nws tus kheej cob rau Yehauvas li cas? (Mathai 16:24; 1 Petus 4:1-3)

 • Nyeem Kevcai 6:4-6; Levi Tej Kevcai 19:18; thiab Mathai 22:36-40.

  Cov Khixatia yuav ua li cas qhia tias lawv hlub Vajtswv thiab lawv cov kwvtij zej zog? (Malakau 6:34; Tubtxib Tes Haujlwm 4:20; Loos 15:2)