Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 34: Ib Hom Mov Tshiab

Zaj 34: Ib Hom Mov Tshiab

KOJ puas paub cov tibneeg hauv daim duab no tabtom khaws dabtsi hauv av? Tej uas lawv khaws ntawd zoo li te. Nws dawb dawb, thiab ua tej daim nyias nyias. Tiamsis nws tsis yog te; nws yog tej yam uas noj tau.

Cov Yixayee khaws mana

Txij thaum cov Yixayee khiav tawm hauv Iyi tebchaws los, tsuas muaj ib hlis xwb. Tamsim no lawv nyob hauv tebchaws moj sab qhua lawm. Nyob ntawm no tsis muaj qoob loo tuaj ntau, cov tibneeg thiaj li yws tias: ‘Ua cas Yehauvas tseem tsis muab peb tua pov tseg hauv Iyi tebchaws. Thaum peb tseem nyob tid peb tau noj txhua yam raws li peb lub siab ntshaw.’

Yog li ntawd, Yehauvas thiaj hais tias: ‘Kuv yuav tso mov saum ntuj los.’ Ces Yehauvas tau ua li no. Tagkis sawv ntxov cov Yixayee pom tej yam dawb vog hauv av, lawv ib leeg thiaj nug ib leeg tias: ‘Yog dabtsi ne?’

Mauxe hais tias: ‘Cov no yog cov mov uas Yehauvas muab pub rau nej noj.’ Lawv muab hu ua MANA. Cov mana ntawd qab li tej ncuav uas xyaw zib ntab.

Mauxe hais rau lawv tias: ‘Nej sawvdaws nyias khaws txaus nyias noj xwb.’ Yog li ntawd, txhua tagkis lawv thiaj ua li ntawd. Thaum tshav ntuj kub ces cov mana uas seem hauv av txawm yaj tas lawm.

Mauxe kuj hais tias: ‘Tsis pub leejtwg tseg ib qho mana cia mus txog hnub tom qab li.’ Tiamsis muaj ib txhia tsis mloog. Koj puas paub ua li cas rau cov mana? Thaum kaj ntug cov mana uas lawv tseg cia ua kas thiab tsw phem tas!

Tiamsis hnub rau, Yehauvas hais kom cov tibneeg khaws ob npaug mana. Thiab Yehauvas hais kom lawv tseg ib txhia rau hnub tom qab, rau qhov hnub xya nws yuav tsis tso ib qho mana poob los li. Thaum lawv tseg cov mana txog hnub xya, nws tsis ua kas thiab tsis tsw phem li! Qhov no kuj yog ib qho txujci thiab!

Lub sijhawm cov Yixayee nyob hauv tebchaws moj sab qhua, Yehauvas pub mana rau lawv noj.

Khiav Dim 16:1-36; Xwm Txheej Taug Kev 11:7-9; Yausua 5:10-12.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, cov tibneeg tabtom khaws dabtsi hauv av, thiab tej uas lawv khaws ntawd yog hu li cas?
 • Mauxe qhia kom cov tibneeg khaws mana ntau npaum li cas?
 • Hnub rau, Yehauvas qhia kom cov tibneeg ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Thaum lawv tseg cov mana ntawd cia mus txog hnub xya, Yehauvas ua txujci li cas?
 • Yehauvas pub mana rau cov tibneeg noj ntev npaum li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 16:1-36 thiab Xwm Txheej Taug Kev 11:7-9.

  Khiav Dim 16:8 qhia li cas tias peb yuav tsum saib taus cov uas Yehauvas tsa los tuav haujlwm hauv lub koom txoos? (Henplais 13:17)

  Nyob hauv tebchaws moj sab qhua, dabtsi ua rau cov Yixayee nco ntsoov txhua txhua hnub tias lawv yuav tsum vam khom Yehauvas? (Khiav Dim 16:14-16, 35; Kevcai 8:2, 3)

  Yexus tau muab mana los ua piv txwv txog dabtsi, thiab cov ‘zaub mov uas los saum ntuj los’ no pab tau peb li cas? (Yauhas 6:31-35, 40)

 • Nyeem Yausua 5:10-12.

  Cov Yixayee noj mana tau pes tsawg xyoo, qhov no sim lawv li cas, thiab peb kawm tau li cas los ntawm zaj no? (Khiav Dim 16:35; Xwm Txheej Taug Kev 11:4-6; 1 Khaulee 10:10, 11)