Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

54: Tus Txivneej Muaj Zog Tshaj Plaws

54: Tus Txivneej Muaj Zog Tshaj Plaws

KOJ puas paub tus txivneej uas muaj zog tshaj plaws lub npe hu li cas? Nws yog ib tug thawj hu ua Xaxoo. Yehauvas yog tus ua kom Xaxoo muaj zog. Ua ntej Xaxoo yug los, Yehauvas hais rau Xaxoo niam tias: ‘Tsis ntev no koj yuav muaj ib tug tub. Nws yuav yog ib tug uas pab cawm cov Yixayee ntawm cov Filixatee.’

Xaxoo ntaus yeej tus tsov ntxhuav

Cov Filixatee yog ib co neeg phem heev uas nyob hauv Khana-as tebchaws. Lawv muaj tub rog coob heev, thiab lawv ua phem kawg li rau cov Yixayee. Muaj ib zaug, thaum Xaxoo tabtom mus rau qhov chaw uas cov Filixatee nyob, muaj ib tug tsov ntxhuav loj heev nyooj laws tawm los rau ntawm nws. Tiamsis Xaxoo cia li xuas tes muab tus tsov ntxhuav ntawd tua kiag. Nws kuj tua cov Filixatee phem tuag ntau pua leej thiab.

Tom qab no, Xaxoo pib nyiam ib tug pojniam hu ua Delila. Cov Filixatee cov thawj cog lus tias lawv txhua tus yuav muab 1,100 lub nyiaj rau Delila, yog tias nws qhia lawv saib vim li cas Xaxoo yuav muaj zog ua luaj li. Delila ntshaw cov nyiaj ntawd heev. Delila tsis yog Xaxoo thiab Vajtswv cov tibneeg tus phoojywg tiag. Yog li ntawd, nws pheej thov kom Xaxoo qhia saib dabtsi ua rau Xaxoo muaj zog ua luaj li.

Delila thiab Xaxoo

Thaum kawg, Delila ntxias tau Xaxoo qhia rau nws tias vim li cas Xaxoo thiaj muaj zog. Xaxoo hais tias: ‘Kuv cov plaubhau yeej ib txwm tsis txiav. Txij thaum yug tau kuv los, Vajtswv twb xaiv kuv ua ib tug Naxi uas yog ib tug tub qhe tseem ceeb. Yog tias muab kuv cov plaubhau txiav, ces kuv yuav tsis muaj zog lawm.’

Thaum Delila paub li no lawm, nws muab Xaxoo ntxias pw tsaug zog ntawm nws xubntiag. Ces nws hu ib tug txivneej los muab Xaxoo cov plaubhau txiav. Thaum Xaxoo tsim los, nws tsis muaj zog lawm. Ces cov Filixatee thiaj los ntes Xaxoo. Lawv muab nws ob lub qhov muag kaus pov tseg, thiab muab nws ua lawv qhev.

Xaxoo thawb ob tug ncej vau hlo

Muaj ib hnub cov Filixatee tuaj txoos ua ke ua noj ua haus loj heev pe hawm lawv tus vajtswv Dakoo. Ces lawv coj Xaxoo tawm hauv nkuaj los kom lawv tau thuam luag nws. Lub sijhawm ntawd, Xaxoo cov plaubhau rov qab ntev tuaj lawm. Xaxoo hais rau tus menyuam tub uas cab nws tes los ntawd tias: ‘Koj coj kuv mus tuav ob tug ncej uas txheem lub tsev no.’ Ces Xaxoo thov Yehauvas pub zog rau nws, thiab nws tuav nkaus ob tug ncej. Nws quaj nrov nrov tias: ‘Cia kuv nrog cov Filixatee no tuag mus.’ Muaj li 3,000 leej Filixatee tuaj ua ke hauv lub tsev ntawd. Thaum Xaxoo siv zog thawb ob tug ncej ntawd, lub tsev cia li vau los ntaus cov neeg phem ntawd tuag tas huvsi.

Cov Thawj tshooj 13 txog 16.Cov lus nug

 • Tus txivneej uas muaj zog tshaj plaws lub npe hu li cas, thiab leejtwg ua kom nws muaj zog?
 • Zoo li koj pom hauv daim duab, muaj ib zaug Xaxoo ua li cas rau ib tug tsov ntxhuav uas loj heev?
 • Nyob hauv daim duab, Xaxoo tabtom qhia Delila txog dabtsi, thiab ua li cas cov Filixatee thiaj ntes tau nws lawm?
 • Xaxoo tau ua li cas 3,000 leej yeeb ncuab Filixatee thiaj nrog nws tuag?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Cov Thawj 13:1-14.

  Manau-a thiab nws tus pojniam tso tau ib tug qauv zoo li cas rau cov niam txiv thaum lawv cob qhia menyuam? (Cov Thawj 13:8; Ntawv Nkauj 127:3; Efexau 6:4)

 • Nyeem Cov Thawj 14:5-9 thiab 15:9-16.

  Xaxoo tua tau ib tug tsov ntxhuav, nws nti dim tej hlua tshiab tshiab uas khi nws, thiab nws muab ib tug txha puab tsaig nees luav ntaus yeeb ncuab tuag 1,000 leej. Tej no qhia tias Yehauvas tus plig dawb huv ua tau dabtsi?

  Niaj hnub no tus plig dawb huv pab peb li cas? (Cov Thawj 14:6; 15:14; Xekhaliya 4:6; Tubtxib Tes Haujlwm 4:31)

 • Nyeem Cov Thawj 16:18-31.

  Thaum Xaxoo mus nrog cov neeg phem ua ke, qhov no ua rau nws raug tej xwm zoo li cas, thiab peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov no? (Cov Thawj 16:18, 19; 1 Khaulee 15:33)