Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

53: Ib Tug Metub Teev Tiam Vajtswv

53: Ib Tug Metub Teev Tiam Vajtswv

TUS metub hauv daim duab no ntxim hlub kawg li, puas yog? Nws lub npe hu ua Xamuyee. Thiab tus txivneej uas cev tes plhws Xamuyee taubhau yog cov Yixayee tus pov thawj hlob Eli. Ob niam txiv uas tabtom coj Xamuyee tuaj rau Eli yog Eekhana thiab Hana. Nkawd yog Xamuyee niam thiab txiv.

Xamuyee ntsib tus pov thawj hlob Eli

Xamuyee tsuas muaj plaub tsib xyoos xwb. Tiamsis nws yuav nrog Eli thiab lwm cov pov thawj nyob ntawm Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib no. Eekhana thiab Hana tus tub Xamuyee tseem me heev, vim li cas nkawd yuav coj nws mus ua haujlwm hauv Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib? Cia peb kawm ntxiv mus saib yog vim li cas.

Ob peb xyoos ua ntej muaj tej no, Hana nyuaj siab heev. Nws nyuaj siab rau qhov nws ntshaw menyuam kawg li, tiamsis nws muaj tsis taus. Yog li ntawd, muaj ib hnub thaum Hana mus tom Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib, nws thov Vajtswv tias: ‘Au Yehauvas, thov nco txog kuv thiab lauj! Yog tias koj pub kuv muaj ib tug metub, kuv cog lus tias kuv yuav muab tus metub ntawd pub rau koj, kom nws teev tiam koj mus tas nws sim neej.’

Yehauvas thiaj teb Hana tej lus thov. Ces tsis ntev xwb, Hana yug tau Xamuyee. Hana hlub nws tus metub heev. Thaum Xamuyee tseem yau, Hana qhia Xamuyee txog Yehauvas. Hana hais rau nws tus txiv tias: ‘Thaum Xamuyee hlob mentsis thiab nws tseg taus mis lawm, kuv yuav coj nws mus rau tom lub tsev ntaub sib ntsib, es mus teev tiam Yehauvas rau qhov ntawd.’

Nyob hauv daim duab no peb pom Hana thiab Eekhana tabtom coj tus menyuam tuaj rau Eli. Xamuyee niam thiab txiv cob qhia nws zoo heev, nws thiaj zoo siab hlo teev tiam Yehauvas nyob hauv Yehauvas lub tsev ntaub. Txhua txhua xyoo Hana thiab Eekhana tuaj pe hawm Yehauvas ntawm lub tsev ntaub sib ntsib, thiab tuaj saib nkawd tus metub. Txhua xyoo Hana nqa ib lub tsho tshiab tuaj rau Xamuyee.

Ib xyoos tas ib xyoos tuaj, Xamuyee ua haujlwm hauv Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib. Yehauvas thiab cov tibneeg puavleej nyiam nws heev. Tiamsis tus pov thawj hlob Eli ob tug tub Hauni thiab Fineha ua tsis zoo. Nkawd ua ntau yam phem. Nkawd kuj ua rau lwm tus tsis mloog Yehauvas lus thiab. Tsim nyog Eli muab nkawd rho tawm ua pov thawj, tiamsis nws tsis ua li ntawd.

Xamuyee tsis cia ib yam dabtsi phem uas nws pom hauv lub tsev ntaub sib ntsib ua rau nws tso txojkev teev tiam Yehauvas tseg li. Tiamsis muaj coob leej tsis hlub Yehauvas. Vim li ntawd, Yehauvas thiaj tseg ntev heev tsis hais lus rau tibneeg lawm. Thaum Xamuyee loj zog lawm, thiaj muaj li no:

Thaum Xamuyee pw tsaug zog hauv lub tsev ntaub sib ntsib, muaj ib lub suab tsa nws sawv. Nws teb tias: ‘Kuv nyob ntawm no.’ Ces nws txawm sawv tsees dhia mus rau Eli, thiab hais tias: ‘Koj hu kuv los, kuv nyob ntawm no.’

Tiamsis Eli teb tias: ‘Kuv tsis tau hu koj; rov qab mus pw.’ Yog li ntawd, Xamuyee thiaj rov qab mus pw lawm.

Ces lub suab rov qab hu zaum ob tias: ‘Xamuyee!’ Ces Xamuyee txawm sawv tsees thiab rov qab dhia mus rau Eli. Nws hais tias: ‘Koj hu kuv los, kuv nyob ntawm no os.’ Tiamsis Eli teb tias: ‘Kuv tus metub, kuv tsis tau hu koj. Rov mus pw.’ Ces Xamuyee rov qab mus pw lawm.

Lub suab rov qab hu zaum peb tias: ‘Xamuyee!’ Ces Xamuyee dhia rov qab mus rau Eli. Xamuyee hais tias: ‘Kuv nyob ntawm no, kuv paub tias yuav tsum yog koj hu kuv xwb.’ Zaum no Eli paub tias yuav tsum yog Yehauvas hu Xamuyee. Yog li ntawd, nws qhia Xamuyee tias: ‘Zaum no koj rov qab mus pw, yog tias nws rov hu koj, koj yuav tsum teb tias: “Yehauvas’e, koj muaj lus cia li hais, rau qhov koj tus tub qhe tabtom mloog.”’

Thaum Yehauvas rov qab hu Xamuyee, ces Xamuyee thiaj teb li ntawd. Yehauvas hais rau Xamuyee tias nws yuav rau txim rau Eli thiab nws ob tug tub. Tom qab no, thaum mus ua rog nrog cov Filixatee, Hauni thiab Fineha raug tua tuag hauv tshav rog. Ces thaum Eli hnov li ntawd, nws txawm vau hlo lov caj dab tuag lawm thiab. Yog li ntawd, muaj tseeb raws li Yehauvas tej lus.

Thaum Xamuyee loj tuaj, nws tau los ua cov Yixayee tus thawj kawg nkaus. Thaum nws laus lawm, cov tibneeg thov nws tias: ‘Xaiv ib tug vajntxwv los kav peb.’ Xamuyee tsis xav ua li ntawd, rau qhov Yehauvas twb yog lawv tus vajntxwv ntag. Tiamsis Yehauvas hais kom Xamuyee ua li cov tibneeg hais.

1 Xamuyee 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Cov lus nug

 • Tus metub hauv daim duab lub npe hu li cas, thiab cov tibneeg uas sawv ntawm nws yog leejtwg?
 • Muaj ib hnub thaum Hana mus tom Yehauvas lub tsev ntaub sib ntsib, nws thov Vajtswv li cas, thiab Yehauvas teb nws tej lus thov li cas?
 • Xamuyee muaj pes tsawg xyoo thaum nws mus ua haujlwm ntawm Yehauvas lub tsev ntaub, thiab nws niam muab dabtsi rau nws txhua txhua xyoo?
 • Eli ob tug tub hu li cas, thiab nkawd yog neeg zoo li cas?
 • Yehauvas tsa suab hu Xamuyee li cas, thiab Nws hais li cas rau Xamuyee?
 • Thaum Xamuyee loj tuaj, nws tau los ua tes haujlwm dabtsi, thiab thaum nws laus lawm tau muaj dabtsi tshwm sim?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 1:1-28.

  Eekhana ua tus coj nws tsev neeg mus pe hawm Yehauvas. Nws tseg tau tus qauv zoo li cas rau cov txiv tsev? (1 Xamuyee 1:3, 21; Mathai 6:33; Filipi 1:10)

  Hana kho nws qhov teeb meem loj li cas, thiab peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov ntawd? (1 Xamuyee 1:10, 11; Ntawv Nkauj 55:22; Loos 12:12)

 • Nyeem 1 Xamuyee 2:11-36.

  Eli hwm nws ob tug tub tshaj li hwm Yehauvas li cas, thiab qhov no qhia kom peb ceev faj txog dabtsi? (1 Xamuyee 2:22-24, 27, 29; Kevcai 21:18-21; Mathai 10:36, 37)

 • Nyeem 1 Xamuyee 4:16-18.

  Plaub qho xov phem uas xa tom tshav rog los yog dabtsi, thiab thaum Eli hnov tej xov xwm ntawd, ua li cas rau nws?

 • Nyeem 1 Xamuyee 8:4-9.

  Cov Yixayee tau ua li cas Yehauvas thiaj chim, thiab niaj hnub no peb yuav muab siab npuab Yehauvas thiab nws lub nceeg vaj li cas? (1 Xamuyee 8:5, 7; Yauhas 17:16; Yakaunpau 4:4)