Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ntu 3: Thaum Khiav Dim Iyi Teb Mus Txog Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Ntu 3: Thaum Khiav Dim Iyi Teb Mus Txog Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Mauxe coj cov Yixayee khiav dim cev qhev hauv Iyi tebchaws mus txog ntawm lub Roob Xinai. Vajtswv muab nws tej kevcai rau lawv ntawm lub roob ntawd. Tom qab ntawd, Mauxe tau txib 12 tug txivneej mus tshuaj lub tebchaws Khana-as. Tiamsis thaum lawv rov qab los, muaj kaum leej hais txog tej yam phem xwb. Lawv ua rau sawvdaws xav rov qab mus nram Iyi tebchaws. Vim lawv tsis muaj kev ntseeg txaus, Vajtswv thiaj rau txim rau cov Yixayee es ua rau lawv mus mus los los hauv tebchaws moj sab qhua tau 40 xyoo.

Thaum kawg, Yehauvas thiaj xaiv Yausua los coj cov Yixayee mus rau hauv tebchaws Khana-as. Yehauvas ua tej txujci pab kom lawv txeeb tau lub tebchaws. Nws ua rau tus Dej Yaladee tu nrho tsis ntws, nws ua rau lub moos Yelikhau tus ntsa loog pob tag, thiab nws ua rau lub hnub nres ib hnub nkaus. Rau xyoo tom qab ntawd, lawv txeeb tau lub tebchaws ntawm cov Khana-as.

Muaj ib co thawj los kav cov Yixayee tau 356 xyoo. Thawj tug yog Yausua. Nyob hauv ntu no, peb yuav kawm txog lawv coob leej. Cov thawj no ib txhia yog Npala, Kide-oo, Yetha, Xaxoo thiab Xamuyee. Peb kuj yuav nyeem txog ib co pojniam zoo li Lahaj, Denpaula, Ya-ee, Luv, Na-aumi thiab Delila. Tej keeb kwm hauv Ntu PEB muaj li 396 xyoo.

Lub tsev ntaub