Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 33: Hla Hiavtxwv Liab

Zaj 33: Hla Hiavtxwv Liab

KOJ puas pom hauv daim duab no tabtom muaj dabtsi tshwm sim? Tus txivneej hauv daim duab no yog Mauxe. Nws tsa nws tus pas rau saum Hiavtxwv Liab. Cov neeg uas nrog Mauxe nyob sab tim ntug yog cov Yixayee. Tiamsis dej hiavtxwv tabtom nphau los nyab Falau thiab nws pab tub rog. Cia peb kawm saib ua li cas ho muaj tau li no.

Dej nyab cov tub rog Iyi

Zoo li peb tau kawm, tom qab Vajtswv ua qhov xwm txheej kaum los raug cov Iyi, ces Falau tau hais kom cov Yixayee khiav tawm hauv Iyi tebchaws. Tej zaum muaj li 600,000 tus txivneej Yixayee tawm mus. Muaj pojniam menyuam coob heev nrog lawv mus thiab. Tsis tas li ntawd xwb, muaj lwm cov tibneeg coob heev, uas los ntseeg Yehauvas, nrog cov Yixayee mus. Lawv sawvdaws coj lawv tej yaj, tej tshis thiab tej nyuj nrog lawv mus.

Ua ntej cov Yixayee khiav tawm, lawv thov cov Iyi tej khaubncaws thiab tej khoom uas yog nyiaj thiab kub. Cov Iyi ntshai kawg li, vim lawv ntshai qhov xwm txheej kaum uas tau los raug lawv. Yog li ntawd, cov Iyi thiaj muab txhua yam uas cov Yixayee thov rau lawv yuav.

Thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws mus tau ob peb hnub, lawv mus txog tom Hiavtxwv Liab, thiab lawv so qhov ntawd. Lub sijhawm ntawd, Falau thiab nws cov neeg txawm khuvxim qhov uas lawv tso cov Yixayee mus lawm. Lawv hais tias: ‘Ua cas peb yuav cia peb cov qhev mus lawm lauj!’

Yog li ntawd, Falau thiaj hloov dua siab ib zaug ntxiv. Nws txawm npaj nws lub tsheb nees ua rog thiab nws cov tub rog txhij txhua. Ces nws coj 600 lub tsheb nees uas zoo tshaj plaws, thiab coj tag nrho lwm cov tsheb nees hauv Iyi tebchaws. Lawv thiaj pib caum cov Yixayee qab.

Thaum cov Yixayee pom Falau thiab nws cov tub rog caum lawv qab, lawv ntshai kawg nkaus li. Lawv tsis tau kev khiav li. Hiavtxwv Liab nyob tom lawv hauv ntej, thiab cov Iyi tabtom caum lawv qab. Tiamsis Yehauvas muab ib tug ncej huab tso nruab nrab, kem nws cov tibneeg thiab cov Iyi. Yog li ntawd, cov Iyi thiaj tua tsis tau cov Yixayee rau qhov lawv tsis pom cov Yixayee.

Yehauvas hais kom Mauxe tsa hlo nws tus pas rau saum Hiavtxwv Liab. Thaum Mauxe ua li ntawd, Yehauvas ua kom cua ntsawj hlob heev sab hnub tuaj. Cua tshuab hiavtxwv faib hlo ua ob sab, ces cov dej cia li sawv kiag rau ob sab lawm.

Ces cov Yixayee thiaj pib taug kev qhuav qhawv hauv hiavtxwv mus. Cov Yixayee muaj ntau plhom leej. Yog li ntawd, thiaj siv sijhawm ntev heev rau lawv hla hiavtxwv thiab coj lawv tej tsiaj txhu mus rau sab tim ub. Lawv tsis ntsib teeb meem li. Thaum cov Iyi rov qab pom cov Yixayee dua, ua cas lawv cov qhev twb khiav mus deb kawg lawm! Yog li ntawd, cov Iyi thiaj caum cov Yixayee qab mus rau hauv hiavtxwv.

Thaum lawv ua li ntawd, Vajtswv ua rau lawv tej log tsheb hle hlo. Cov Iyi ntshai heev thiab quaj qw tias: ‘Peb cia li khiav ntawm no lauj! Rau qhov twb yog Yehauvas tuaj cov Yixayee tog tawm tsam peb.’ Tiamsis twb lig dhau lawm.

Thaum muaj li no ces Yehauvas hais kom Mauxe tsa nws tus pas rau saum Hiavtxwv Liab, zoo li koj pom hauv daim duab. Thaum Mauxe ua li ntawd, dej hiavtxwv cia li nphau rov qab los nyab cov Iyi thiab lawv tej tsheb nees. Tag nrho pab tub rog twb caum cov Yixayee mus rau hauv hiavtxwv lawm. Tsis muaj ib tug Iyi dim li!

Tag nrho Vajtswv cov tibneeg zoo siab kawg rau qhov lawv dim lawm! Cov txivneej hu ib zaj nkauj ua Yehauvas tsaug tias: ‘Yehauvas tau kov yeej nws cov yeeb ncuab, ua rau nws tau koob meej loj kawg li. Nws muab lawv tej nees thiab tej tub rog caij nees pov kiag rau hauv hiavtxwv.’ Mauxe tus muam Mili-as nqa nws lub nruas, thiab tag nrho cov pojniam nqa lawv tej nruas raws nws qab. Lawv seev cev hu nkauj zoo siab kawg li. Lawv hu tib zaj nkauj uas cov txivneej hu tias: ‘Yehauvas tau kov yeej nws cov yeeb ncuab, ua rau nws tau koob meej loj kawg li. Nws muab lawv tej nees thiab tej tub rog caij nees pov kiag rau hauv hiavtxwv.’

Khiav Dim tshooj 12 txog 15.Cov lus nug

 • Cov txivneej Yixayee thiab cov pojniam menyuam uas tawm hauv Iyi tebchaws muaj pes tsawg leej, thiab leejtwg nrog lawv mus?
 • Tom qab Falau tso cov Yixayee mus lawm nws xav li cas, thiab nws tau ua dabtsi?
 • Yehauvas tau ua dabtsi kom cov Iyi thiaj tua tsis tau nws cov tibneeg?
 • Thaum Mauxe muab nws tus pas tsa rau saum Hiavtxwv Liab, tau muaj dabtsi tshwm sim? Thiab cov Yixayee tau ua dabtsi?
 • Thaum cov Iyi caum cov Yixayee mus rau hauv hiavtxwv tau muaj dabtsi los raug lawv?
 • Tom qab Yehauvas cawm cov Yixayee dim, cov Yixayee ua dabtsi los qhia tias lawv zoo siab heev thiab ua Yehauvas tsaug?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 12:33-36.

  Cov Yixayee ua qhev hauv Iyi tebchaws tau ntau xyoo. Yehauvas tau ua kom cov Iyi pauj nqe zog li cas rau nws cov tibneeg? (Khiav Dim 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Nyeem Khiav Dim 14:1-31.

  Niaj hnub nimno, Mauxe cov lus sau tseg ntawm Khiav Dim 14:13, 14 pab tau Yehauvas cov tub qhe li cas thaum yuav txog ntsuj rog Amakedoo? (2 Vaj Keeb Kwm 20:17; Ntawv Nkauj 91:8)

 • Nyeem Khiav Dim 15:1-8, 20, 21.

  Vim li cas Yehauvas cov tub qhe yuav tsum hu nkauj qhuas nws? (Khiav Dim 15:1, 2; Ntawv Nkauj 105:2, 3; Qhia Tshwm 15:3, 4)

  Mili-as thiab cov pojniam nyob ntawm Hiavtxwv Liab tau qhuas Yehauvas. Lawv tso tau ib tug qauv zoo li cas rau cov pojniam Khixatia niaj hnub nimno? (Khiav Dim 15:20, 21; Ntawv Nkauj 68:11, NW)