Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 32: Kaum Qhov Xwm Txheej

Zaj 32: Kaum Qhov Xwm Txheej

NTSIA cov duab no. Cov duab no qhia txog tej xwm txheej uas Yehauvas tso los raug Iyi tebchaws. Nyob hauv thawj daim duab koj puas pom Aloo muab nws tus pas nplawm tus Dej Nai? Thaum nws ua li ntawd, tus dej cia li txia ua ntshav. Tej ntses tuag tas, thiab tus dej pib tsw phem.

Cov xwm txheej uas raug cov Iyi

Tom qab ntawd, Yehauvas ua kom muaj qav tawm hauv tus Dej Nai tuaj. Muaj qav nyob txhua qhov—hauv tej qhov cub qhov txos, hauv tej lauj kaub, thiab saum tibneeg tej txaj pw. Thaum cov qav tuag tas cov Iyi mus khaws cov qav ntawd los ua tej niag pawg, mas lub tebchaws tsw phem kawg li.

Tom qab ntawd, Aloo muab nws tus pas nplawm hauv av, ces tej hmoov av txawm txia ua yoov qaib. Yoov qaib yog ib hom yoov me me uas tom neeg. Tej yoov qaib ntawd yog qhov xwm txheej peb uas los raug Iyi tebchaws.

Cov xwm txheej tom qab tsuas los raug cov Iyi nkaus xwb, tsis raug cov Yixayee. Qhov xwm txheej plaub yog ib co yoov loj uas ya coob kawg nkaus mus rau hauv cov Iyi tej vaj tse txhua nrho. Qhov xwm txheej tsib los raug tej tsiaj. Cov Iyi tej nyuj, tej yaj, thiab tej tshis tuag coob kawg li.

Tom qab ntawd, Mauxe thiab Aloo tsuab tshauv los w rau saum ntuj. Qhov ntawd ua rau tibneeg thiab tej tsiaj mob rwj sab kawg li. Qhov mob no yog qhov xwm txheej rau.

Tom qab ntawd, Mauxe tsa nws txhais tes rau saum ntuj, ces Yehauvas ua xob nroo thiab los lawg. Tsis tau los lawg hlob npaum li ntawd hauv Iyi tebchaws ib zaug li.

Qhov xwm txheej yim yog muaj kooj ya coob heev los rau hauv Iyi tebchaws. Txij puag thaum ub los txog niaj hnub nimno yeej tsis tau muaj kooj coob npaum li ntawd ib zaug li. Cov kooj noj tag nrho tej qoob loo uas lawg ntaus tuag tsis tas.

Qhov xwm txheej cuaj yog kev tsaus ntuj nti. Tsaus ntuj nti thoob tebchaws tau peb hnub nkaus. Tiamsis qhov chaw uas cov Yixayee nyob pom kev kaj lug.

Thaum kawg, Vajtswv qhia kom nws cov tibneeg muab ib tug menyuam tshis lossis ib tug menyuam yaj cov ntshav coj los pleev saum hau qhov rooj thiab ob sab ntug qhov rooj. Ces Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hla dhau mus thoob plaws Iyi tebchaws. Thaum tus tubtxib saum ntuj pom cov ntshav, ces nws tsis tua ib tug twg uas nyob hauv lub tsev ntawd. Tiamsis thaum tsis pom cov ntshav, ces nws tua thawj tug menyuam ntawm cov tibneeg thiab tej tsiaj txhu. Qhov no yog qhov xwm txheej kaum.

Tom qab qhov xwm txheej kawg nkaus no, Falau hais kom cov Yixayee tawm mus. Vajtswv cov tibneeg twb npaj txhij lawm, ces hmo ntawd kiag lawv sawv kev tawm hauv Iyi tebchaws mus.

Khiav Dim tshooj 7 txog 12.Cov lus nug

 • Siv cov duab los piav txog thawj peb qho xwm txheej uas Yehauvas tau tso los raug Iyi tebchaws.
 • Thawj peb qho xwm txheej txawv li cas ntawm cov xwm txheej tom qab?
 • Qhov xwm txheej plaub, tsib, thiab rau yog dabtsi?
 • Piav saib qhov xwm txheej xya, yim, thiab cuaj yog dabtsi.
 • Yehauvas tau qhia kom cov Yixayee ua dabtsi ua ntej qhov xwm txheej kaum?
 • Qhov xwm txheej kaum yog dabtsi, thiab tau muaj dabtsi tshwm sim tom qab ntawd?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 7:19- 8:23.

  Cov Iyi uas txawj ua yees siv kuj ua tau thawj ob qho xwm txheej thiab. Tiamsis tom qab qhov xwm txheej peb, lawv yuav tsum lees paub li cas? (Khiav Dim 8:18, 19; Mathai 12:24-28)

  Qhov xwm txheej plaub pab peb pom li cas tias Yehauvas tiv thaiv tau nws cov tibneeg? Thiab qhov no ua rau Vajtswv cov tibneeg xav li cas thaum txog lub caij muaj ‘kev txom nyem loj kawg nkaus’? (Khiav Dim 8:22, 23; Qhia Tshwm 7:13, 14; 2 Vaj Keeb Kwm 16:9)

 • Nyeem Khiav Dim 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; thiab 10:13-15, 21-23.

  Falau thiab cov neeg txawj ua yees siv piv txwv txog ob pab neeg twg, thiab niaj hnub no ob pab neeg ntawd ua tsis tau dabtsi? (Khiav Dim 8:10, 18, 19; 9:14)

  Vim li cas Yehauvas cia Xatas nyob los txog tamsim no, thiab Khiav Dim 9:16 pab peb to taub li cas txog qhov ntawd? (Loos 9:21, 22)

 • Nyeem Khiav Dim 12:21-32.

  Txoj Kevcai Hla Dhau pab tau coob leej dim li cas, thiab txoj Kevcai Hla Dhau ntawd piv txwv txog dabtsi? (Khiav Dim 12:21-23; Yauhas 1:29; Loos 5:18, 19, 21; 1 Khaulee 5:7)