Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 31: Mauxe Thiab Aloo Mus Cuag Falau

Zaj 31: Mauxe Thiab Aloo Mus Cuag Falau

THAUM Mauxe rov mus txog tim Iyi tebchaws, nws qhia nws tus tijlaug Aloo txog tej txujci uas Vajtswv tau ua. Thaum Mauxe thiab Aloo mus ua tej txujci ntawd rau cov Yixayee saib, lawv ntseeg tias Yehauvas nrog nkawd tiag.

Tom qab ntawd, Mauxe thiab Aloo mus cuag Falau. Nkawd qhia rau Falau tias: ‘Yehauvas uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais tias, “Cia li tso kuv cov tibneeg mus peb hnub, kom lawv thiaj tau pe hawm kuv tom tebchaws moj sab qhua.”’ Tiamsis Falau teb tias: ‘Kuv tsis ntseeg Yehauvas. Kuv yeej yuav tsis tso cov Yixayee mus li.’

Falau npau taws heev, rau qhov cov tibneeg xav so haujlwm mus pe hawm Yehauvas. Yog li ntawd, Falau thiaj yuam kom lawv ua haujlwm hnyav dua qhov qub. Cov Yixayee liam tias yog tim Mauxe, lawv thiaj raug tej yam phem ntawd. Tej no ua rau Mauxe nyuaj siab kawg li. Tiamsis Yehauvas hais kom Mauxe txhob txhawj. Yehauvas hais tias: ‘Kuv yuav ua kom Falau tso kuv cov tibneeg mus.’

Mauxe thiab Aloo sawv ntawm Falau

Mauxe thiab Aloo rov mus cuag Falau dua. Zaum no nkawd ua ib qho txujci. Aloo muab nws tus pas pov rau hauv pem teb, ces tus pas txia kiag ua ib tug nab loj heev. Thaum Falau cov neeg txawj ntse muab lawv tej pas pov hauv pem teb, ces lawv tej pas kuj txia ua nab thiab. Tiamsis ntsia hauv daim duab saib! Aloo tus nab tabtom nqos Falau cov neeg txawj ntse tej nab. Txawm li ntawd los, Falau tseem tsis kam tso cov Yixayee mus.

Yog li ntawd, Yehauvas thiaj txiav txim siab rau txim rau Falau. Koj puas paub Yehauvas tau ua li cas? Yehauvas tau ua kaum qhov xwm txheej, lossis kev nyuaj siab, los raug Iyi tebchaws.

Thaum lawv raug tej xwm txheej ntawd, Falau txib neeg mus hu Mauxe tuaj, thiab hais tias: ‘Thov tshem qhov xwm txheej no, kuv mam li tso cov Yixayee mus.’ Tiamsis thaum Vajtswv tshem qhov xwm txheej ntawd lawm, Falau hloov siab tsis kam tso cov Yixayee mus. Tom qab qhov xwm txheej kaum, Falau mam li tso cov Yixayee tawm mus.

Koj puas paub kaum qhov xwm txheej ntawd yog dabtsi? Nyeem ntxiv saib yog dabtsi.

Khiav Dim 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Cov lus nug

 • Cov Yixayee xav li cas thaum lawv pom tej txujci uas Mauxe thiab Aloo ua?
 • Mauxe thiab Aloo hais li cas rau Falau, thiab Falau teb nkawd li cas?
 • Zoo li tau pom hauv daim duab, ua li cas xwb thaum Aloo muab nws tus pas pov hauv pem teb?
 • Yehauvas rau txim rau Falau li cas, tiamsis Falau coj li cas xwb?
 • Tau muaj li cas tom qab qhov xwm txheej kaum?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 4:27-31 thiab 5:1-23.

  Vim li cas Falau hais tias: ‘Kuv tsis paub Yehauvas hlo li’? (Khiav Dim 5:2; 1 Xamuyee 2:12; Loos 1:21)

 • Nyeem Khiav Dim 6:1-13, 26-30.

  Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tsis tau pom Yehauvas ua dabtsi? (Khiav Dim 3:13, 14, NW; 6:3; Chiv Keeb 12:8)

  Txawm yog Mauxe xav tias nws ua tsis tau txoj haujlwm uas Yehauvas txib nws ua los, Yehauvas tseem siv Mauxe. Qhov no ua rau peb xav li cas xwb? (Khiav Dim 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 • Nyeem Khiav Dim 7:1-13.

  Thaum Mauxe thiab Aloo nkawd ua siab tawv qhawv mus qhia Yehauvas txojkev txiav txim rau Falau, nkawd tso tau tus qauv zoo li cas rau Vajtswv cov tub qhe niaj hnub no? (Khiav Dim 7:2, 3, 6; Tubtxib Tes Haujlwm 4:29-31)

  Yehauvas tau ua li cas qhia tias nws muaj hwjchim tshaj tej vajtswv Iyi? (Khiav Dim 7:12; 1 Vaj Keeb Kwm 29:12)