Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 30: Tsob Ntoo Muaj Nplaim Taws Cig

Zaj 30: Tsob Ntoo Muaj Nplaim Taws Cig

MAUXE coj nws pab yaj mus noj zaub puag pem lub Roob Haule. Nws pom ib tsob ntoo muaj nplaim taws cig liab ploog, tiamsis tsis kub hnyiab li!

Mauxe nyob ntawm tsob ntoo uas kub hnyiab

Mauxe xav tias: ‘Ua cas txawv ua luaj. Cia kuv mus ze zog saib yog dabtsi.’ Thaum nws txav mus ze tsob ntoo, txawm muaj ib lub suab hais hauv tsob ntoo tuaj tias: ‘Tsis txhob txav los ze ntawm no. Hle koj nkawm khau, rau qhov koj sawv rau qhov chaw uas dawb huv lawm.’ Twb yog Vajtswv siv ib tug tubtxib saum ntuj hais lus rau Mauxe. Yog li ntawd, Mauxe thiaj pos nkaus nws lub ntsej muag.

Ces Vajtswv hais tias: ‘Kuv twb pom kuv cov tibneeg raug kev txom nyem nyob hauv Iyi tebchaws lawm. Yog li ntawd, kuv yuav tso lawv dim, thiab koj yog tus uas kuv yuav txib mus coj kuv cov tibneeg tawm hauv Iyi tebchaws.’ Yehauvas yuav coj nws cov tibneeg mus nyob hauv lub tebchaws Khana-as uas zoo nkauj heev.

Tiamsis Mauxe hais tias: ‘Kuv tsis yog ib tug neeg tseem ceeb. Kuv yuav ua li cas ua tau li ntawd? Yog tias kuv ho mus, cov Yixayee yuav hais rau kuv tias, “Leejtwg txib koj tuaj?” Ces kuv yuav teb lawv li cas?’

Vajtswv hais rau Mauxe tias: ‘Koj yuav tsum teb lawv li no, “YEHAUVAS uas yog Aplahas tus Vajtswv, Yiha tus Vajtswv thiab Yakhauj tus Vajtswv txib kuv tuaj cuag nej.”’ Ces Yehauvas hais ntxiv tias: ‘Lub npe no yog kuv lub npe mus ib txhis.’

Mauxe teb Vajtswv tias: ‘Tiamsis yog lawv tsis ntseeg tias koj txib kuv ne?’

Vajtswv nug Mauxe tias: ‘Koj tuav dabtsi ntawm koj txhais tes?’

Mauxe teb tias: ‘Ib tug pas.’

Vajtswv hais rau Mauxe tias: ‘Muab koj tus pas pov rau hauv av.’ Thaum Mauxe ua li ntawd, tus pas txia kiag ua ib tug nab. Yehauvas qhia dua ib qho txujci rau Mauxe. Yehauvas hais tias: ‘Muab koj txhais tes ntsaws hauv koj lub tsho.’ Mauxe thiaj ua li ntawd. Thaum nws thau nws txhais tes tawm los, ua cas nws txhais tes dawb paug li daus! Zoo li nws txhais tes mob ruas. Qhov ntawd yog ib qho mob phem heev. Tom qab ntawd, Yehauvas pub hwjchim rau Mauxe ua ib qho txujci ntxiv. Thaum kawg Yehauvas hais tias: ‘Thaum koj ua tej txujci no, cov Yixayee yuav ntseeg tias kuv yog tus txib koj.’

Tom qab ntawd, Mauxe mus tsev thiab nws hais rau Yethoo tias: ‘Thov cia kuv rov qab mus xyuas kuv cov kwvtij hauv Iyi tebchaws saib lawv nyob li cas lawm.’ Yog li ntawd, Yethoo cia Mauxe mus. Mauxe thiaj rov qab mus tim Iyi tebchaws.

Khiav Dim 3:1-22; 4:1-20.Cov lus nug

 • Lub roob hauv daim duab hu li cas?
 • Piav saib yam txawv txawv uas Mauxe pom ntawm lub roob yog dabtsi.
 • Lub suab uas hais hauv tsob ntoo tuaj yog leejtwg lub, thiab nws hais dabtsi?
 • Mauxe teb li cas thaum Vajtswv hais kom nws mus coj Vajtswv cov tibneeg tawm hauv Iyi tebchaws?
 • Yog thaum tibneeg nug tias leejtwg txib Mauxe, Vajtswv qhia kom Mauxe teb lawv li cas?
 • Mauxe yuav ua dabtsi los qhia tias yog Vajtswv txib nws tiag?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 3:1-22.

  Tej zaum peb yuav xav tias tsis tsim nyog peb ua Yehauvas tes haujlwm. Tiamsis tej uas Mauxe tau ntsib pab peb cia siab li cas tias Yehauvas yuav txhawb peb? (Khiav Dim 3:11, 13; 2 Khaulee 3:5, 6)

 • Nyeem Khiav Dim 4:1-20.

  Mauxe xav tias nws yog tus uas yuav cawm tau cov Yixayee. Tiamsis nws tus cwj pwm khav theeb tau hloov li cas tom qab nws nyob hauv Midee tebchaws tau 40 xyoo? Thiab cov uas xav tuav haujlwm hauv lub koom txoos kawm tau dabtsi los ntawm qhov no? (Khiav Dim 2:11, 12; 4:10, 13; Mikha 6:8; 1 Timaute 3:1, 6, 10)

  Yog tias peb raug Yehauvas lub koom haum ntuas, Mauxe tus qauv pab peb cia siab li cas? (Khiav Dim 4:12-14; Ntawv Nkauj 103:14; Henplais 12:4-11)