HAUV daim duab no, Mauxe tabtom khiav tawm hauv Iyi tebchaws mus. Koj puas pom cov txivneej uas tabtom caum nws qab? Koj puas paub vim li cas lawv xav muab Mauxe tua? Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Mauxe khiav tawm Iyi tebchaws mus

Mauxe loj hlob hauv Falau tsev. Falau yog tus uas kav Iyi tebchaws. Mauxe tau los ua ib tug neeg uas muaj tswvyim thiab tseem ceeb heev. Mauxe yeej paub tias nws tsis yog ib tug Iyi. Nws paub tias nws niam thiab nws txiv yog cov neeg Yixayee. Cov Yixayee yog cov Iyi tej qhev.

Thaum Mauxe muaj 40 xyoo lawm, nws mus xyuas nws cov tibneeg saib lawv nyob li cas. Nws pom tias lawv raug luag ua phem kawg nkaus li. Nws pom ib tug Iyi tabtom ntaus ib tug qhev Yixayee. Mauxe thiaj saib ib ncig ces thaum tsis muaj leejtwg pom, Mauxe txawm muab tus Iyi ntaus tuag kiag. Ces Mauxe muab tus Iyi zais rau hauv cov xuab zeb.

Hnub tom qab Mauxe rov mus saib nws cov tibneeg dua. Nws xav tias nws yuav pab tau lawv kom lawv tsis txhob tau ua qhev lawm. Tiamsis nws pom ob tug Yixayee tabtom sib ntaus. Yog li ntawd, Mauxe hais rau tus uas ua txhaum tias: ‘Vim li cas koj ntaus koj tus kwvtij?’

Tus txivneej ntawd hais tias: ‘Leejtwg tsa koj ua tus kav peb thiab ua tus txiav txim rau peb? Puas yog koj yuav muab kuv tua ib yam li koj tua tus Iyi thiab?’

Zaum no Mauxe ntshai heev. Nws paub tias sawvdaws twb paub txog qhov uas nws tua tus Iyi lawm. Txawm yog Falau los kuj hnov txog qhov no lawm thiab. Falau thiaj txib neeg mus tua Mauxe. Twb yog vim li ntawd Mauxe thiaj khiav tawm hauv Iyi tebchaws mus.

Thaum Mauxe tawm hauv Iyi tebchaws, nws mus nyob deb heev rau Midee tebchaws. Nws mus ntsib Yethoo tsev neeg thiab yuav Yethoo ib tug ntxhais hu ua Xipaula. Mauxe tau los ua ib tug tswv yug yaj. Nws yug Yethoo pab yaj. Mauxe nyob hauv Midee tebchaws tau 40 xyoo. Thaum ntawd nws muaj 80 xyoo lawm. Muaj ib hnub, thaum Mauxe tabtom yug Yethoo pab yaj, txawm muaj ib yam txawv heev ua rau Mauxe lub neej pauv hlo. Nyeem ntxiv saib qhov ntawd yog dabtsi.

Khiav Dim 2:11-25; Tubtxib Tes Haujlwm 7:22-29.Cov lus nug

 • Mauxe loj hlob hauv leejtwg tsev, thiab nws paub li cas txog nws niam thiab nws txiv?
 • Thaum Mauxe muaj 40 xyoo nws tau ua dabtsi?
 • Mauxe hais li cas rau tus txivneej Yixayee uas tabtom sib ntaus, thiab tus txivneej ntawd teb Mauxe li cas?
 • Vim li cas Mauxe thiaj khiav tawm hauv Iyi tebchaws?
 • Mauxe khiav mus rau qhovtwg, thiab nws mus ntsib leejtwg?
 • Mauxe khiav mus nyob Midee tebchaws tau 40 xyoo. Lub sijhawm ntawd nws ua lub neej zoo li cas xwb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 2:11-25.

  Txawm yog Mauxe tau kawm cov Iyi tej kev txawj ntse tau ntau xyoo los, Mauxe tseem muab siab npuab Yehauvas thiab nws cov tibneeg li cas? (Khiav Dim 2:11, 12; Henplais 11:24)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 7:22-29.

  Vim li cas Mauxe tus kheej kiag cawm tsis tau cov Yixayee dim txojkev ua qhev, thiab peb kawm tau li cas ntawm qhov no? (Tubtxib Tes Haujlwm 7:23-25; 1 Petus 5:6, 10)