Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 28: Ua Cas Thiaj Cawm Tau Mauxe

Zaj 28: Ua Cas Thiaj Cawm Tau Mauxe

KOJ puas pom tus menyuam mos hauv daim duab no? Nws tabtom quaj thiab tuav rawv tus pojniam ntawd tus ntiv tes. Nws yog Mauxe. Koj puas paub tus pojniam zoo zoo nkauj ntawd yog leejtwg? Tus pojniam ntawd yog cov Iyi tus ntxhais vajntxwv, uas yog Falau tus ntxhais kiag.

Falau tus ntxhais nrhiav tau Mauxe

Mauxe niam muab nws zais tau peb lub hlis, rau qhov nws tsis xav kom cov Iyi muab Mauxe tua. Tiamsis nws paub tias luag yeej yuav nrhiav tau Mauxe xwb. Yog li ntawd, nws thiaj nrhiav kev los cawm Mauxe.

Mauxe niam muab ib lub tawb los kho kom dej txhob txheem tau. Ces nws muab Mauxe tso rau hauv lub tawb. Tom qab ntawd nws muab lub tawb coj mus tso rau ntawm cov nroj uas nyob ntawm tus Dej Nai. Mauxe tus muam Mili-as sawv ze ntawd saib seb yuav muaj li cas rau Mauxe.

Tsis ntev tom qab ntawd, Falau tus ntxhais tuaj da dej ntawm tus Dej Nai. Ces nws txawm pom lub tawb nyob ntawm cov nroj. Nws thiaj hu nws ib tug ntxhais qhev los thiab hais tias: ‘Mus muab lub tawb ntawd rau kuv.’ Thaum Vajntxwv tus ntxhais qheb lub tawb, ua cas muaj ib tug menyuam ntxim hlub ua luaj! Mauxe tabtom quaj quaj, Falau tus ntxhais thiaj hlub nws heev. Falau tus ntxhais tsis xav kom lawv muab Mauxe tua.

Mili-as thiaj tawm los. Koj puas pom nws nyob rau hauv daim duab no? Mili-as nug Falau tus ntxhais tias: ‘Koj puas xav kom kuv mus hu ib tug pojniam Yixayee tu tus menyuam no rau koj?’

Vajntxwv tus ntxhais hais tias: ‘Thov ua li ntawd.’

Yog li ntawd, Mili-as thiaj khiav khiav mus hais nws niam. Thaum Mauxe niam tuaj txog ntawm Falau tus ntxhais, Falau tus ntxhais hais tias: ‘Coj tus menyuam no mus tu rau kuv, kuv mam li them nyiaj rau koj.’

Yog li ntawd, Mauxe niam thiaj tau tu Mauxe. Thaum Mauxe loj mentsis lawm, Mauxe niam thiaj coj nws mus rau Falau tus ntxhais. Falau tus ntxhais thiaj yuav Mauxe ua nws tus tub. Yog li ntawd, Mauxe thiaj tau loj hlob hauv Falau tsev.

Khiav Dim 2:1-10.Cov lus nug

  • Tus menyuam nyob hauv daim duab yog leejtwg, thiab nws tuav rawv leejtwg tus ntiv tes?
  • Mauxe niam cawm Mauxe li cas?
  • Tus menyuam ntxhais nyob hauv daim duab yog leejtwg, thiab nws tau ua dabtsi?
  • Thaum Falau tus ntxhais nrhiav tau tus menyuam, Mili-as hais li cas rau nws?
  • Falau tus ntxhais hais li cas rau Mauxe niam?

Muaj lus nug ntxiv

  • Nyeem Khiav Dim 2:1-10.

    Mauxe niam siv lub caij twg los qhuab qhia Mauxe thaum nws tseem yau, thiab nws tus qauv pab tau cov niam txiv niaj hnub no li cas? (Khiav Dim 2:9, 10; Kevcai 6:6-9; Paj Lug 22:6; Efexau 6:4; 2 Timaute 3:15)