Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 27: Ib Tug Vajntxwv Phem Kav Iyi Teb

Zaj 27: Ib Tug Vajntxwv Phem Kav Iyi Teb

COV txivneej hauv daim duab no tabtom yuam tibneeg ua haujlwm. Koj puas pom tus txivneej uas tuav rab nplawm? Nws tabtom nplawm tus neeg ua haujlwm. Cov neeg ua haujlwm no hu ua cov Yixayee. Lawv yog Yakhauj cov xeeb ntxwv. Cov txivneej uas yuam lawv ua haujlwm yog cov Iyi. Cov Iyi tau muab cov Yixayee yuam ua qhev. Ua li cas ho muaj li no?

Cov Iyi tsim txom cov Yixayee

Yakhauj thiab nws tsev neeg nyob kaj siab lug hauv Iyi tebchaws tau ntau xyoo. Yauxej yog tus saib xyuas lawv. Hauv Iyi tebchaws Yauxej yog tus uas tseem ceeb tshaj plaws uas yau Falau xwb. Tiamsis tom qab Yauxej tuag lawm muaj ib tug Falau tshiab sawv kav Iyi tebchaws. Nws tsis nyiam cov Yixayee.

Yog li ntawd, tus Falau uas phem no muab cov Yixayee ua qhev. Nws tsa ib co txivneej phem thiab limhiam heev los saib xyuas lawv. Cov txivneej ntawd yuam cov Yixayee ua haujlwm hnyav heev. Lawv ua tsev rau Falau tej nroog. Txawm li ntawd los, cov Yixayee pheej coob zuj zus ntxiv xwb. Ib ntus tom qab ntawd, cov Iyi thiaj ntshai tsam cov Yixayee coob thiab muaj zog tshaj lawv.

Cov Iyi tsim txom cov Yixayee

Yog li ntawd, Falau thiaj ua li cas? Nws hais rau cov pojniam uas pab cov Yixayee yug menyuam tias: ‘Nej yuav tsum muab txhua tus menyuam tub uas yug los tua pov tseg.’ Tiamsis cov pojniam ntawd yog neeg zoo. Lawv thiaj tsis kam tua cov menyuam tub.

Yog li ntawd, Falau hais li no rau tag nrho nws cov tibneeg tias: ‘Muab cov Yixayee tej menyuam mos uas yog tub tua. Tiamsis tseg cov ntxhais xwb.’ Tej uas Falau hais no phem kawg li, puas yog? Cia peb mus kawm saib ua cas ib tug metub thiaj dim.

Khiav Dim 1:6-22.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, tus txivneej uas tuav rab nplawm yog leejtwg, thiab nws tabtom muab leejtwg nplawm?
 • Tom qab Yauxej tuag lawm, ua li cas rau cov Yixayee?
 • Vim li cas cov Iyi pib ntshai cov Yixayee?
 • Falau hais kom cov pojniam uas pab cov Yixayee yug menyuam ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 1:6-22.

  Yehauvas pib ua raws li nws tej lus cog tseg rau Aplahas li cas? (Khiav Dim 1:7; Chiv Keeb 12:2; Tubtxib Tes Haujlwm 7:17)

  Txojsia tseem ceeb kawg li rau Yehauvas. Cov pojniam Henplais uas pab neeg yug menyuam tau ua li cas qhia tias lawv saib taus txojsia? (Khiav Dim 1:17; Chiv Keeb 9:6)

  Rau qhov cov pojniam uas pab cov Yixayee yug menyuam ua ncaj rau Yehauvas, lawv tau txais tej nqe zog dabtsi? (Khiav Dim 1:20, 21; Paj Lug 19:17)

  Xatas nrhiav kev los rhuav Yehauvas lub hom phiaj txog Aplahas tus xeeb ntxwv li cas? (Khiav Dim 1:22; Mathai 2:16)