Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 26: Yauj Muab Siab Npuab Vajtswv

Zaj 26: Yauj Muab Siab Npuab Vajtswv

KOJ puas hlub tus txivneej hauv daim duab no? Nws lub npe hu ua Yauj, thiab tus ntawd yog nws tus pojniam. Koj puas paub nws tus pojniam tabtom hais dabtsi rau nws? Nws tus pojniam hais tias: ‘Cia li cem Vajtswv es tuag mus.’ Ua cas nws yuav lam hais li ntawd, thiab vim li cas Yauj yuav raug kev txom nyem sab ua luaj? Cia peb kawm txog qhov no.

Yauj mob rwj

Yauj yog ib tug neeg ncaj ncees uas mloog Vajtswv lus heev. Nws nyob hauv lub tebchaws Us, uas nyob tsis deb ntawm Khana-as tebchaws. Yehauvas hlub Yauj heev, tiamsis muaj ib tug ntxub Yauj kawg li. Koj puas paub nws yog leejtwg?

Nws yog Xatas uas yog Ntxwg Nyoog. Koj puas nco qab Xatas yog leejtwg? Nws yog tus tubtxib phem uas ntxub Yehauvas. Nws ua rau Adas thiab Eva tsis mloog Yehauvas lus. Nws xav tias nws yuav ua tau rau txhua tus tibneeg tsis mloog Yehauvas lus thiab. Tiamsis nws ua puas tau li ntawd? Nws ua tsis tau li. Rau qhov peb twb kawm txog coob leej uas tau muab siab npuab Yehauvas los lawm. Koj nco tau pes tsawg leej?

Tom qab Yakhauj thiab Yauxej tuag hauv Iyi tebchaws lawm, Yauj yog tus neeg uas muab siab npuab Yehauvas tshaj plaws hauv ntiajteb no. Yehauvas xav kom Xatas paub tias Xatas ua tsis tau kom txhua tus ua phem, Yehauvas thiaj hais tias: ‘Koj puas pom Yauj, nws muab siab npuab kuv npaum li cas?’

Xatas cav tias: ‘Yauj muab siab npuab koj, rau qhov koj foom koob hmoov rau nws thiab nws muaj ntau yam zoo. Tiamsis yog koj muab tej ntawd tshem mus, nws yeej yuav cem koj.’

Yog li ntawd, Yehauvas thiaj hais tias: ‘Muab tej uas nws muaj tshem mus. Koj xav ua phem li cas rau Yauj los ua. Cia peb saib seb nws puas cem kuv. Tsuas yog koj tsis txhob muab nws tua xwb.’

Xatas xub ua rau tub sab tuaj nyiag Yauj tej nyuj tej ntxhuav. Xatas kuj muab nws tej yaj tua tuag tas. Tom qab ntawd Xatas ua cua daj cua dub los raug Yauj kaum tus menyuam tuag tas. Ces Xatas txawm ua rau Yauj raug ib tug mob phem heev, zoo li koj pom hauv daim duab no. Yauj txom nyem kawg li. Twb yog vim li ntawd Yauj tus pojniam thiaj li hais rau nws tias: ‘Cia li cem Vajtswv es tuag mus.’ Tiamsis Yauj tsis kam ua li ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, muaj peb tug txivneej ua txuj ua Yauj cov phoojywg. Lawv tuaj hais rau Yauj tias nws tau ua lub neej tsis zoo. Tiamsis Yauj tsis tso Yehauvas tseg.

Yehauvas zoo siab heev rau Yauj, thiab tom qab ntawd Yehauvas foom koob hmoov rau nws, zoo li koj tau pom hauv daim duab no. Yehauvas kho nws qhov mob zoo lawm. Yauj kuj rov muaj kaum tus menyuam uas zoo nkauj heev. Yauj rov muaj nyuj, muaj yaj, thiab muaj ntxhuav ntau dua li qub ob npaug.

Zoo ib yam li Yauj, koj puas yuav muab siab npuab Yehauvas mus li? Yog tias koj ua li ntawd, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau koj thiab. Koj yuav tau nyob mus ib txhis thaum Vajtswv muab tag nrho lub ntiajteb ua kom zoo nkauj ib yam li lub vaj Edee.

Yauj 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Yauj thiab nws tsev neeg


Cov lus nug

 • Yauj yog leejtwg?
 • Xatas xav kom sawvdaws ua li cas, tiamsis puas muaj li nws xav ntawd?
 • Yehauvas cia Xatas ua dabtsi, thiab vim li cas?
 • Vim li cas Yauj tus pojniam hais rau nws tias ‘cia li cem Vajtswv es tuag mus’? (Saib daim duab.)
 • Zoo li koj pom nyob hauv daim duab sab xis, Yehauvas foom koob hmoov li cas rau Yauj, thiab vim li cas?
 • Yog tias peb muab siab npuab Yehauvas ib yam li Yauj, peb yuav tau txais tej koob hmoov twg?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yauj 1:1-22.

  Cov Khixatia niaj hnub no yuav xyaum Yauj li cas? (Yauj 1:1; Filipi 2:15; 2 Petus 3:14)

 • Nyeem Yauj 2:1-13.

  Yauj thiab nws tus pojniam coj txawv li cas thaum Xatas tsim txom nkawd? (Yauj 2:9, 10; Paj Lug 19:3; Mikha 7:7; Malakhi 3:14)

 • Nyeem Yauj 42:10-17.

  Yauj thiab Yexus coj lub neej ncaj ncees. Nkawd qhov nqe zog zoo sib xws li cas? (Yauj 42:12; Filipi 2:9-11)

  Tej koob hmoov uas Yauj tau txais vim nws muab siab npuab Yehauvas txhawb tau peb zog li cas? (Yauj 42:10, 12; Henplais 6:10; Yakaunpau 1:2-4, 12; 5:11)