Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 25: Yakhauj Tsev Neeg Tsiv Mus Nram Iyi Teb

Zaj 25: Yakhauj Tsev Neeg Tsiv Mus Nram Iyi Teb

YAUXEJ tswj tsis taus nws lub kua muag li lawm. Yog li ntawd, nws thiaj hais kom nws cov tub qhe tawm mus. Thaum tshuav nws thiab nws cov kwvtij lawm xwb, Yauxej txawm pib quaj. Nws cov kwvtij xav tsis thoob li, rau qhov lawv tsis paub vim li cas nws quaj. Yauxej thiaj hais rau lawv tias: ‘Kuv yog Yauxej. Kuv txiv puas tseem muaj txojsia nyob?’

Yauxej cov kwvtij ntshai heev thiab lawv teb tsis taus ib los li. Tiamsis Yauxej hais tias: ‘Thov txav los ze kuv.’ Thaum lawv txav los ze Yauxej, nws hais rau lawv tias: ‘Kuv yog nej tus kwv Yauxej, uas nej muab muag los rau Iyi tebchaws no.’

Yauxej ua tib zoo hais ntxiv rau lawv tias: ‘Tsis txhob poob siab thiab tsis txhob txhawj rau qhov nej muab kuv muag los rau ntawm no. Tiag tiag twb yog Vajtswv xa kuv los rau hauv Iyi tebchaws, kom cawm tau tibneeg txojsia. Falau tsa kuv ua tus kav tag nrho lub tebchaws huvsi. Yog li ntawd, kavtsij mus qhia tej no rau kuv txiv. Thiab hais kom nws los nrog kuv nyob nram no.’

Ces Yauxej txawm puag nkaus nws cov kwvtij thiab nwj lawv txhua tus. Thaum Falau hnov tias Yauxej cov kwvtij tuaj, Falau hais rau Yauxej tias: ‘Cia lawv coj tej tsheb nees mus tos lawv txiv thiab lawv tsev neeg los nyob nram no. Kuv yuav muab thaj av uas zoo tshaj plaws hauv Iyi tebchaws rau lawv nyob.’

Yakhauj thiab nws tsev neeg thiaj tsiv mus nram Iyi tebchaws. Hauv daim duab no koj puas pom Yauxej tabtom tuaj ntsib nws txiv?

Yakhauj tsev neeg coob heev lawm. Thaum lawv tsiv mus nram Iyi tebchaws, Yakhauj thiab nws cov xeeb ntxwv tag nrho huvsi muaj 70 leej, tsis suav lawv tej pojniam thiab lawv tej tub qhe. Tag nrho lawv sawvdaws mus nyob rau Iyi tebchaws. Vajtswv muab Yakhauj lub npe hu ua Yixayee. Yog li ntawd, thiaj muab Yakhauj tsev neeg hu ua cov Yixayee. Cov Yixayee thiaj tau ua ib co neeg tseem ceeb heev rau Vajtswv. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog lawv.

Chiv Keeb 45:1-28; 46:1-27.

Yauxej thiab nws tsev neeg


Cov lus nug

 • Yauxej cov kwvtij xav li cas xwb thaum nws qhia rau lawv tias nws yog leejtwg?
 • Yauxej ua tib zoo hais li cas rau nws cov kwvtij?
 • Thaum Falau hnov txog Yauxej cov kwvtij, nws hais li cas rau Yauxej?
 • Yakhauj tsev neeg coob npaum li cas thaum lawv tsiv mus nram Iyi tebchaws?
 • Yakhauj tsev neeg tau lub npe hu li cas, thiab vim li cas thiaj hu li ntawd?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 45:1-28.

  Tej uas phau Vajlugkub qhia txog Yauxej pab peb pom tias Yehauvas muab tau qhov phem uas yuav raug nws cov tub qhe ntxeev ua qhov zoo li cas? (Chiv Keeb 45:5-8; Yaxaya 8:10; Filipi 1:12-14)

 • Nyeem Chiv Keeb 46:1-27.

  Thaum Yakhauj tsiv mus nram Iyi tebchaws, Yehauvas pab kom Yakhauj tso siab li cas rau nws? (Chiv Keeb 46:1-4)