THAUM lawv coj Yauxej mus rau nram Iyi tebchaws, nws tsuas muaj li 17 xyoo xwb. Thaum txog nrad lawv muab nws muag rau ib tug txivneej hu ua Pautifa. Pautifa ua haujlwm rau cov Iyi tus vajntxwv. Cov Iyi muab lawv tus vajntxwv hu ua Falau.

Yauxej nyob hauv nkuaj

Yauxej ua haujlwm zoo heev rau Pautifa uas yog nws tus tswv. Yog li ntawd, thaum Yauxej hlob tuaj lawm, Pautifa thiaj tsa nws ua tus saib xyuas tag nrho Pautifa lub vaj lub tsev. Tiamsis zoo li peb pom hauv daim duab no, vim li cas Yauxej tseem tau nyob hauv lub nkuaj no thiab? Twb yog tim Pautifa tus pojniam ntag.

Thaum Yauxej hlob tuaj nws zoo nraug heev, ces Pautifa tus pojniam thiaj xav kom Yauxej nrog nws pw. Tiamsis Yauxej tsis kam ua li ntawd rau qhov nws paub tias yog ib qho txhaum. Pautifa tus pojniam thiaj chim heev. Ces thaum nws tus txiv los txog tsev, nws dag rau nws tus txiv tias: ‘Yauxej tus niag neeg phem ntawd xav los nrog kuv pw!’ Pautifa ntseeg nws tus pojniam hais, thiab nws chim heev rau Yauxej. Nws thiaj muab Yauxej mus kaw rau hauv nkuaj.

Tsis ntev tom qab ntawd, tus neeg uas saib xyuas lub nkuaj pom tias Yauxej yog ib tug neeg zoo. Yog li ntawd, nws thiaj tsa Yauxej saib xyuas tag nrho cov neeg uas raug kaw hauv nkuaj. Tom qab ntawd tus uas ce cawv rau Falau thiab tus uas ua ncuav rau Falau ua rau Falau chim. Nws thiaj muab nkawd kaw rau hauv nkuaj. Muaj ib hmos nkawd nyias ua nyias ib zaj npau suav uas tseem ceeb heev, tiamsis nkawd ob leeg tsis paub lub ntsiab li. Hnub tom qab Yauxej thiaj li hais tias: ‘Qhia neb ob zaj npau suav rau kuv.’ Thaum nkawd qhia rau Yauxej, Vajtswv pab Yauxej txhais tau lub ntsiab rau nkawd.

Yauxej hais rau tus uas ce cawv tias: ‘Peb hnub saum no koj yuav tau tawm hauv nkuaj mus, thiab koj yuav rov tau ua tus uas ce cawv txiv hmab rau Falau haus.’ Yauxej hais ntxiv tias: ‘Thaum koj tawm lawm, thov mus qhia rau Falau txog kuv, thiab pab kom kuv tau tawm ntawm no mus.’ Tiamsis Yauxej hais rau tus uas ua ncuav tias: ‘Peb hnub saum no Falau yuav muab koj txiav caj dab.’

Peb hnub tom qab txawm muaj raws li Yauxej tau hais. Falau muab tus uas ua ncuav txiav caj dab lawm tiag. Tiamsis tus uas ce cawv txiv hmab tau tawm hauv nkuaj, thiab nws rov qab tau ua haujlwm li qub rau vajntxwv. Tiamsis tus uas ce cawv txiv hmab tsis nco qab txog Yauxej li lawm! Nws tsis qhia Falau txog Yauxej li, ces Yauxej tseem nyob hauv nkuaj.

Chiv Keeb 39:1-23; 40:1-23.Cov lus nug

 • Thaum lawv coj Yauxej mus nram Iyi tebchaws nws muaj pes tsawg xyoo, thiab thaum nws mus txog nram Iyi tebchaws ua li cas rau nws?
 • Ua li cas Yauxej raug kaw rau hauv nkuaj?
 • Thaum Yauxej nyob hauv nkuaj nws tau txais txoj haujlwm dabtsi ua?
 • Nyob hauv nkuaj Yauxej tau qhia dabtsi rau tus uas ce cawv txiv hmab rau Falau thiab tus uas ua ncuav rau Falau?
 • Tom qab tus uas ce cawv txiv hmab tawm hauv nkuaj lawm nws ua li cas xwb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 39:1-23.

  Lub sijhawm Yauxej nyob twb tsis tau sau Vajtswv tej kevcai uas qhia tias txhob deev luag poj luag sev. Yog ua li cas Yauxej ho khiav ntawm Pautifa tus pojniam? (Chiv Keeb 2:24; 20:3; 39:9)

 • Nyeem Chiv Keeb 40:1-23.

  Piav mentsis txog tus uas ce cawv txiv hmab zaj npau suav thiab qhia saib Yehauvas pab Yauxej txhais zaj npau suav ntawd li cas. (Chiv Keeb 40:9-13)

  Tus uas ua ncuav zaj npau suav yog li cas, thiab txhais li cas? (Chiv Keeb 40:16-19)

  Niaj hnub no tus qhev ncaj thiab ntse xyaum Yauxej tus cwj pwm li cas? (Chiv Keeb 40:8; Ntawv Nkauj 36:9; Yauhas 17:17; Tubtxib Tes Haujlwm 17:2, 3)

  Cov Khixatia saib txojkev ua nco txog hnub yug zoo li cas, thiab Chiv Keeb 40:20, 22 pab peb to taub qhov ntawd li cas? (Laj Lim Tswvyim 7:1; Malakau 6:21-28)