Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 21: Yauxej Cov Tijlaug Ntxub Nws

Zaj 21: Yauxej Cov Tijlaug Ntxub Nws

KOJ puas pom tus tub hluas nyob hauv daim duab no? Zoo li nws nyuaj siab heev. Nws yog Yauxej. Nws cov tijlaug nyuam qhuav muab nws muag rau cov txivneej no. Cov txivneej no tabtom yuav mus rau nram Iyi tebchaws. Yauxej yuav mus ua ib tug qhev. Vim li cas nws cov tijlaug yuav ua phem li no rau nws? Yog vim lawv khib Yauxej.

Yauxej cov tijlaug muab nws muag

Lawv txiv Yakhauj hlub Yauxej tshaj plaws, nws thiaj ua ib lub tsho ntev zoo nkauj heev rau Yauxej. Thaum Yauxej kaum tus tijlaug pom tias Yakhauj hlub Yauxej npaum li cas, lawv txawm pib khib thiab ntxub Yauxej. Tiamsis kuj muaj lwm yam ua rau lawv ntxub nws thiab.

Yauxej ua ob zag npau suav. Nyob hauv Yauxej ob zaj npau suav nws cov tijlaug pe nws. Thaum Yauxej qhia nws cov tijlaug txog ob zaj npau suav no, lawv haj yam ntxub nws.

Muaj ib hnub thaum Yauxej cov tijlaug mus yug lawv txiv pab yaj lawm, Yakhauj hais kom Yauxej mus saib seb lawv nyob li cas. Thaum Yauxej cov tijlaug pom nws tabtom tuaj saib lawv, lawv ib txhia hais tias: ‘Cia peb muab nws tua kiag!’ Tiamsis Lunpee, uas yog tus tijlaug hlob, hais tias: ‘Nej tsis txhob ua li ntawd!’ Lawv thiaj ntes kiag Yauxej thiab muab nws pov rau hauv ib lub qhov dej qhuav. Ces lawv mus zaum tham saib yuav muab nws ua li cas.

Thaum lawv tabtom tham, ces cov Yisama-ee txawm tuaj txog. Yuda hais rau nws cov kwvtij tias: ‘Cia peb muab nws muag rau cov Yisama-ee.’ Ces lawv txawm ua li ntawd. Lawv muab Yauxej muag rau cov Yisama-ee 20 lub nyiaj. Ua cas lawv yuav phem ua luaj li!

Yauxej cov tijlaug yuav hais li cas rau lawv txiv? Lawv txawm muab ib tug tshis tua thiab muab Yauxej lub tsho ntev mus raus rau hauv cov ntshav tshis. Ces lawv coj lub tsho mus rau lawv txiv thiab hais tias: ‘Peb pom lub tsho no. Koj sim saib seb puas yog Yauxej lub.’

Yakhauj pom tias yog Yauxej lub tsho tiag. Yakhauj quaj tias, ‘Muaj ib tug tsiaj tom Yauxej lawm lauj.’ Yauxej cov tijlaug twb xav kom lawv txiv ntseeg li ntawd ntag. Yakhauj nyuaj siab kawg nkaus li. Nws quaj nws tus tub tau ntau hnub. Tiamsis Yauxej twb tsis tau tuag. Cia peb kawm saib ua li cas rau Yauxej thaum nws mus nyob nram Iyi tebchaws.

Chiv Keeb 37:1-35.Cov lus nug

 • Vim li cas Yauxej cov tijlaug khib nws, thiab lawv tau ua li cas rau nws?
 • Yauxej cov tijlaug xav ua dabtsi rau nws, tiamsis Lunpee ho hais li cas?
 • Yauxej cov tijlaug muab nws ua li cas thaum cov tub luam Yisama-ee tuaj txog?
 • Yauxej cov tijlaug tau ua dabtsi kom lawv txiv ntseeg tias Yauxej tuag lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 37:1-35.

  Yog tias muaj ib tug neeg ua txhaum, cov Khixatia yuav xyaum Yauxej tus qauv li cas es mus qhia cov txwj laus hauv lub koom txoos? (Chiv Keeb 37:2; Kevcai 13:6-8; 1 Khaulee 1:11)

  Dabtsi ua rau Yauxej cov tijlaug ntxeev siab rau nws? (Chiv Keeb 37:11, 18; Paj Lug 27:4; Yakaunpau 3:14-16)

  Yakhauj tau ua li cas thaum nws hnov tias Yauxej tuag lawm thiab puas zoo rau peb ua li no? (Chiv Keeb 37:34)