Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 20: Dina Ntsib Teeb Meem

Zaj 20: Dina Ntsib Teeb Meem

KOJ puas paub Dina mus saib leejtwg? Nws tabtom mus saib ib co ntxhais nyob hauv Khana-as tebchaws. Nws txiv Yakhauj puas yuav zoo siab cia nws ua li no? Koj puas nco qab Aplahas thiab Yiha xav li cas txog cov pojniam hauv Khana-as tebchaws?

Dina mus saib cov ntxhais Khana-as

Aplahas puas kam nws tus tub Yiha yuav ib tug ntxhais Khana-as? Nws tsis kam li. Yiha thiab Lenpekha puas kam Yakhauj yuav ib tug ntxhais Khana-as thiab? Nkawd tsis kam thiab. Koj puas paub yog vim li cas?

Yog vim cov tibneeg Khana-as pe hawm tej vajtswv cuav xwb. Tsis zoo yuav lawv ua txiv thiab ua pojniam. Twb tsis zoo nrog lawv ua phoojywg thiab. Yog li ntawd, Yakhauj yeej yuav tsis txaus siab rau nws tus ntxhais mus ua phoojywg nrog cov ntxhais Khana-as ntawd.

Thaum kawg Dina thiaj ntsib teeb meem tiag. Koj puas pom tus txivneej Khana-as hauv daim duab uas ntsia ntsoov Dina? Nws lub npe hu ua Sekhee. Muaj ib hnub thaum Dina mus saib cov ntxhais Khana-as, Sekhee txawm coj Dina mus thiab muab Dina yuam nrog nws pw. Qhov no yog ib qho txhaum, rau qhov cov txivneej thiab pojniam uas sib yuav lawm thiaj pw tau ua ke xwb. Qhov uas Sekhee ua phem rau Dina, thiaj tsim tau ntau yam teeb meem ntxiv.

Thaum Dina cov nus hnov txog qhov ntawd, lawv chim heev. Nws ob tug nus Xime-oo thiab Levi npau taws kawg li. Nkawd thiaj nqa ntaj nyiag kev twjywm mus rau hauv lub moos. Lawv ib pab kwvtij cia li muab Sekhee thiab tag nrho cov txivneej tua tuag tas. Yakhauj chim heev vim nws cov tub tau ua tej yam phem no.

Vim li cas thiaj muaj tej teeb meem no? Yog vim Dina mus ua phoojywg nrog cov tibneeg uas tsis coj Vajtswv tej kevcai. Tsis zoo rau peb ua phoojywg nrog tej tibneeg zoo li ntawd, puas yog?

Chiv Keeb 34:1-31.Cov lus nug

 • Vim li cas Aplahas thiab Yiha tsis kam lawv cov menyuam yuav cov neeg nyob hauv Khana-as tebchaws?
 • Yakhauj puas txaus siab rau nws tus ntxhais mus ua phoojywg nrog cov ntxhais Khana-as?
 • Tus txivneej hauv daim duab uas ntsia ntsoov Dina hu li cas, thiab nws tau ua phem li cas?
 • Dina ob tug nus Xime-oo thiab Levi tau ua li cas thaum nkawd hnov tias Dina ntsib teeb meem?
 • Yakhauj puas pom zoo rau Xime-oo thiab Levi ua li ntawd?
 • Vim li cas lawv tsev neeg thiaj muaj tej teeb meem no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 34:1-31.

  Puas yog Dina mus saib cov ntxhais Khana-as ib zaug xwb? Piav saib. (Chiv Keeb 34:1, NW)

  Thaum Sekhee yuam Dina nrog nws pw, yeej yog Sekhee ua txhaum. Tiamsis ua li cas kuj yog tim Dina thiab? (Kalatia 6:7)

  Cov hluas niaj hnub no yuav ua li cas qhia tias lawv nco ntsoov Dina tus qauv? (Paj Lug 13:20; 1 Khaulee 15:33; 1 Yauhas 5:19)