Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 19: Yakhauj Tsev Neeg Coob Heev

Zaj 19: Yakhauj Tsev Neeg Coob Heev
Yakhauj thiab nws cov tub

KOJ puas pom tsev neeg ntawm no? Lawv coob heev. Lawv yog Yakhauj 12 leeg tub. Yakhauj muaj ib co ntxhais thiab. Koj puas paub nws cov menyuam hu li cas? Cia peb kawm saib lawv hu li cas.

Le-a yug tau Lunpee, Xime-oo, Levi thiab Yuda. Tiamsis Lachee nyuaj siab heev, rau qhov nws tsis muaj ib tug menyuam li. Yog li ntawd, Lachee thiaj muab nws tus nkauj qhev Npiha rau Yakhauj, ces Npiha yug tau ob tug tub hu ua Daj thiab Nathali. Le-a kuj muab nws tus nkauj qhev Xilapa rau Yakhauj thiab, ces Xilapa yug tau ob tug tub hu ua Kas thiab Asaw. Tom qab no Le-a rov muaj ob tug tub hu ua Ixakha thiab Xenpuloo.

Thaum kawg Lachee kuj muaj taus ib tug menyuam. Lachee tis nws lub npe hu ua Yauxej. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog Yauxej rau lwm zaj, rau qhov thaum nws hlob tuaj nws yuav yog ib tug neeg tseem ceeb heev. Yakhauj 11 leeg tub no tau yug rau thaum nws tseem nrog nws yawm txiv Lanpas nyob.

Yakhauj muaj ib co ntxhais thiab, tiamsis phau Vajlugkub tsuas qhia txog Dina xwb.

Tom qab no Yakhauj txiav txim siab tso Lanpas tseg es rov qab mus nram Khana-as tebchaws. Nws thiaj coj nws tsev neeg thiab tej yaj thiab tej nyuj nrog nws rov qab mus.

Thaum Yakhauj thiab nws tsev neeg los nyob hauv Khana-as tebchaws tau ib ntus ces Lachee yug tau ib tug tub ntxiv. Nws yug menyuam nyuaj heev thaum lawv tabtom mus nram lub moos Efatha. Thaum Lachee yug tau tus menyuam ntawd ces Lachee txawm tuag lawm. Tiamsis tus mos ab tsis raug mob li cas. Yakhauj tis nws lub npe hu ua Npeeyamee.

Peb yuav tsum nco ntsoov Yakhauj 12 leeg tub rau qhov tag nrho haiv neeg Yixayee yog los ntawm lawv los. Tsis tas li ntawd xwb, 12 xeem Yixayee muaj npe raws li Yakhauj kaum leej tub thiab Yauxej ob tug tub. Yiha tseem ua neej nyob ntau xyoo tom qab uas yug tau cov tub no. Tej zaum Yiha yuav zoo siab heev rau qhov nws tej tub xeeb ntxwv coob heev. Tiamsis cia peb kawm saib ua li cas rau nws tus ntxhais xeeb ntxwv Dina.

Chiv Keeb 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Cov lus nug

 • Yakhauj thiab Le-a muaj rau tus tub, lawv cov npe hu li cas?
 • Le-a tus nkauj qhev Xilapa yug tau ob tug tub rau Yakhauj, nkawd npe hu li cas?
 • Lachee tus nkauj qhev Npiha yug tau ob tug tub rau Yakhauj, nkawd npe hu li cas?
 • Lachee ob tug tub hu li cas, thiab ua li cas rau Lachee tom qab yug tau tus tub yau?
 • Zoo li peb pom hauv daim duab, Yakhauj muaj pes tsawg tus tub, thiab lawv tau los ua haiv neeg twg?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 29:32-35; 30:1-26; thiab 35:16-19.

  Zoo li Yakhauj 12 leeg tub, yav thaum ub cov Henplais tis npe li cas rau lawv cov tub?

 • Nyeem Chiv Keeb 37:35.

  Phau Vajlugkub tsuas qhia txog Dina xwb, tiamsis ua li cas peb ho paub tias Yakhauj muaj lwm cov ntxhais thiab? (Chiv Keeb 37:34, 35)