Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 18: Yakhauj Mus Pem Halas

Zaj 18: Yakhauj Mus Pem Halas

KOJ puas paub cov txivneej uas Yakhauj tabtom nrog tham ntawd yog leejtwg? Thaum Yakhauj mus tau ob peb hnub ke lawm, nws ntsib lawv ntawm ib lub qhov dej. Lawv tuaj yug yaj. Yakhauj nug lawv tias: ‘Nej tuaj qhovtwg tuaj?’

Lawv teb tias: ‘Peb tuaj tom Halas tuaj.’

Yakhauj thiaj nug tias: ‘Nej puas paub Lanpas?’

Lawv teb tias: ‘Peb paub thiab. Ntsia saib, nws tus ntxhais Lachee tabtom coj Lanpas pab yaj los txog ntawd.’ Koj puas pom Lachee tabtom los txog ntawd?

Yakhauj ntsib Lachee

Thaum Yakhauj pom Lachee coj Yakhauj tus dab laug cov yaj los txog, nws muab lub pob zeb uas npog lub qhov dej dov tawm kom cov yaj tau haus. Ces Yakhauj txawm nwj Lachee thiab qhia tias nws yog leejtwg. Lachee zoo siab heev, nws thiaj mus tsev mus qhia rau nws txiv paub.

Lanpas zoo siab heev cia Yakhauj nrog nws nyob. Thiab thaum Yakhauj thov yuav Lachee ua pojniam, Lanpas kuj zoo siab heev. Tiamsis nws hais kom Yakhauj ua haujlwm rau nws xya xyoo, nws mam li muab Lachee rau Yakhauj yuav. Yakhauj txaus siab ua li no rau qhov Yakhauj hlub Lachee heev. Tiamsis thaum txog caij sib yuav, koj puas paub Lanpas tau ua li cas?

Lanpas tsis muab Lachee rau Yakhauj, tiamsis nws muab Le-a uas yog nws tus ntxhais hlob rau Yakhauj yuav. Thaum Yakhauj txaus siab ua haujlwm xya xyoo ntxiv rau Lanpas ces Lanpas mam li muab Lachee rau Yakhauj yuav. Lub sijhawm ntawd Vajtswv cia txivneej yuav ob peb tug pojniam. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias lub sijhawm tamsim no, ib tug txivneej tsuas pub yuav ib tug pojniam xwb.

Chiv Keeb 29:1-30.Cov lus nug

 • Tus pojniam hluas hluas hauv daim duab yog leejtwg, thiab Yakhauj pab nws li cas?
 • Yuav kom Yakhauj tau Lachee ua pojniam nws yuav tsum txaus siab ua dabtsi?
 • Thaum txog caij muab Lachee rau Yakhauj yuav, Lanpas tau ua li cas?
 • Yakhauj txaus siab ua dabtsi kom nws thiaj tau Lachee los ua nws tus pojniam?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 29:1-30.

  Txawm yog Lanpas tau dag Yakhauj los Yakhauj coj ncaj li cas, thiab qhov no qhia li cas rau peb? (Chiv Keeb 29:26-28; Xwm Txheej Taug Kev 30:2)

  Yakhauj tus yam ntxwv qhia tias kev hlub zoo li cas tiag? (Chiv Keeb 29:18, 20, 30; Xalaumoo Zaj Nkauj 8:6)

  Plaub tug pojniam hauv Yakhauj tsev neeg uas yug nws cov tub yog leejtwg? (Chiv Keeb 29:23, 24, 28, 29)