Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 17: Ob Tug Ntxaib Uas Tsis Sib Thooj

Zaj 17: Ob Tug Ntxaib Uas Tsis Sib Thooj
Exau

OB TUG metub no zoo tsis sib thooj, puas yog? Koj puas paub nkawd npe? Tus tub txawj tua nqaij yog Exau, thiab tus tub uas tu tus yaj ntawd yog Yakhauj.

Exau thiab Yakhauj yog Yiha thiab Lenpekha ob tug tub ntxaib. Yiha nyiam Exau dua, rau qhov nws txawj tua nqaij coj los rau nws tsev neeg noj. Tiamsis Lenpekha nyiam Yakhauj dua, rau qhov nws yog ib tug tub uas tsis ntau ncauj thiab tsis thab plaub.

Thaum ntawd Exau thiab Yakhauj yawg Aplahas tseem ua neej nyob. Xav saib, tej zaum Yakhauj yuav nyiam mloog nws yawg tham txog Yehauvas heev. Aplahas tuag thaum nws muaj 175 xyoos. Thaum ntawd ob tug menyuam ntxaib muaj 15 xyoos lawm.

Thaum Exau muaj 40 xyoo nws yuav tau ob tug pojniam nyob hauv Khana-as tebchaws. Qhov no ua rau Yiha thiab Lenpekha nyuaj siab heev, rau qhov ob tug pojniam no tsis pe hawm Yehauvas.

Muaj ib hnub Exau npau taws heev rau nws tus kwv Yakhauj. Vim li cas nws ho npau taws? Thaum txog lub caij uas Yiha foom koob hmoov rau nws tus tub hlob, Exau xav tias nws yuav tau txais nws txiv qhov koob hmoov vim tias nws yog tus tijlaug. Tiamsis Exau twb muab nws feem ua tijlaug uas yuav tau txais qhov koob hmoov ntawd muag rau Yakhauj lawm. Tsis tas li xwb, thaum nkawd yug los Vajtswv twb hais ua ntej tias Yakhauj yuav tau txais qhov koob hmoov ntawd. Ces muaj raws nkaus li ntawd. Yiha tau foom koob hmoov rau nws tus tub Yakhauj tiag.

Yakhauj

Tom qab ntawd, thaum Exau paub txog qhov no nws chim heev rau Yakhauj. Nws npau taws kawg li nws hais tias nws yuav muab Yakhauj tua. Thaum Lenpekha hnov txog qhov no, nws txhawj heev. Yog li ntawd, nws thiaj hais rau Yiha tias: ‘Yog Yakhauj tseem yuav cov pojniam hauv Khana-as no thiab ces yuav tsis zoo li.’

Yog li ntawd, Yiha thiaj hu nws tus tub Yakhauj los thiab hais tias: ‘Txhob yuav ib tug pojniam hauv Khana-as no hlo li. Koj cia li mus puag pem koj yawm txiv Npethu-ee uas nyob hauv lub moos Halas. Mus yuav nws tus tub Lanpas cov ntxhais ib tug.’

Yakhauj ua raws li nws txiv hais, thiab nws txawm mus cuag nws cov kwvtij neej tsa pem lub moos Halas.

Chiv Keeb 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Henplais 12:16, 17.Cov lus nug

 • Exau thiab Yakhauj yog leejtwg, thiab Exau txawv li cas ntawm Yakhauj?
 • Exau thiab Yakhauj muaj pes tsawg xyoo thaum nkawd yawg Aplahas tuag?
 • Exau tau ua dabtsi nws niam thiab nws txiv thiaj li nyuaj siab?
 • Vim li cas Exau yuav chim ua luaj rau nws tus kwv, Yakhauj?
 • Yiha qhia kom nws tus tub Yakhauj ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 25:5-11, 20-34.

  Yehauvas qhia ua ntej li cas txog Lenpekha ob tug tub? (Chiv Keeb 25:23)

  Yakhauj saib feem ua tijlaug zoo li cas thiab Exau xav txawv li cas? (Chiv Keeb 25:31-34)

 • Nyeem Chiv Keeb 26:34, 35; 27:1-46; thiab 28:1-5.

  Dabtsi qhia meej tias Exau saib tej yam ntawm sab kev ntseeg tsis rau nqe? (Chiv Keeb 26:34, 35; 27:46)

  Yuav kom Yakhauj txais tau Vajtswv qhov koob hmoov, Yiha qhia kom Yakhauj ua dabtsi? (Chiv Keeb 28:1-4)

 • Nyeem Henplais 12:16, 17.

  Exau tus qauv qhia peb tias cov uas saib tsis taus tej yam dawb huv yuav raug dabtsi xwb?