Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 16: Yiha Tau Ib Tug Pojniam Zoo

Zaj 16: Yiha Tau Ib Tug Pojniam Zoo

KOJ puas paub tus pojniam hauv daim duab no yog leejtwg? Nws lub npe hu ua Lenpekha. Thiab tus txivneej uas nws tabtom los ntsib yog Yiha. Nws yuav los ua Yiha tus pojniam. Ua li cas ho muaj tau li no?

Aplahas xav tau ib tug pojniam zoo rau nws tus tub Yiha. Nws tsis kheev Yiha yuav cov pojniam nyob hauv Khana-as, rau qhov cov tibneeg ntawd pe hawm tej vajtswv cuav xwb. Yog li ntawd, Aplahas thiaj li hu nws tus tub qhe los thiab hais tias: ‘Kuv xav kom koj rov qab mus cuag kuv cov kwvtij nyob pem Halas es mus yuav ib tug pojniam rau kuv tus tub Yiha.’

Aplahas tus tub qhe txawm coj kaum tus ntxhuav thiab mus rau pem lub moos Halas. Thaum nws mus txog ze thaj chaw uas Aplahas cov kwvtij nyob, nws txawm so ntawm ib lub qhov dej. Thaum ntawd twb yuav tsaus ntuj. Lub sijhawm ntawd yog lub caij uas cov pojniam nyob hauv moos tuaj nqa dej. Yog li ntawd, Aplahas tus tub qhe thiaj thov Yehauvas tias: ‘Thov kom tus pojniam uas muab dej rau kuv thiab rau cov ntxhuav haus, yog tus uas koj xaiv ua Yiha tus pojniam.’

Lenpekha ntsib Yiha

Tamsim ntawd Lenpekha txawm tuaj nqa dej. Thaum tus tub qhe thov ib qho dej haus, Lenpekha muab dej rau nws haus. Ces thaum tus tub qhe haus tas lawm, Lenpekha kuj muab dej rau tag nrho cov ntxhuav haus thiab. Qhov no yog ib qho haujlwm sab heev rau qhov ntxhuav haus dej ntau heev.

Thaum Lenpekha ua li no tas, Aplahas tus tub qhe thiaj nug Lenpekha txiv lub npe. Tus tub qhe kuj nug saib nws so puas tau hauv lawv tsev ib hmos. Lenpekha teb tias: ‘Kuv txiv yog Npethu-ee, thiab hauv peb tsev muaj chaw rau koj so.’ Tus tub qhe yeej paub tias Npethu-ee yog Aplahas tus tijlaug Nahau tus tub. Yog li ntawd, tus tub qhe thiaj txhos caug ntua thiab ua Yehauvas tsaug rau qhov Yehauvas coj nws mus txog Aplahas cov kwvtij lawm.

Hmo ntawd Aplahas tus tub qhe qhia rau Npethu-ee thiab Lenpekha tus nus Lanpas tias nws tuaj nrhiav nyab rau Yiha. Nkawd ob leeg pom zoo cia Lenpekha mus yuav Yiha. Thaum lawv nug Lenpekha nws teb li cas? Nws teb tias, ‘Kuv xav mus.’ Yog li ntawd, hnub tom qab xwb lawv thiaj caij ntxhuav rov qab mus rau Khana-as.

Thaum yuav tsaus ntuj lawv mam li los txog chaw. Lenpekha pom ib tug txivneej ncig tom teb. Nws yog Yiha. Thaum Yiha pom Lenpekha nws zoo siab heev. Ua ntej ntawd, nws nyuaj siab rau qhov nws niam Xala nyuam qhuav tuag tau peb xyoos xwb. Tiamsis zaum no Yiha rov qab zoo siab lawm rau qhov nws hlub Lenpekha heev.

Chiv Keeb 24:1-67.Cov lus nug

 • Tus txivneej thiab tus pojniam hauv daim duab yog leejtwg?
 • Aplahas tau ua li cas nws thiaj nrhiav tau pojniam rau nws tus tub, thiab vim li cas?
 • Vajtswv teb Aplahas tus tub qhe tej lus thov li cas?
 • Lenpekha teb li cas thaum lawv nug nws tias nws puas kam mus yuav Yiha?
 • Dabtsi ua rau Yiha rov zoo siab dua?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 24:1-67.

  Lenpekha muaj tus yeeb yam zoo li cas thaum nws ntsib Aplahas tus tub qhe ntawm lub qhov dej? (Chiv  Keeb 24:17-20; Paj Lug 31:17, 31)

  Tej uas Aplahas npaj rau Yiha, tseg ib tug qauv zoo li cas rau cov Khixatia niaj hnub no? (Chiv Keeb 24:37, 38; 1 Khaulee 7:39; 2 Khaulee 6:14)

  Thaum Yiha nyob tom teb nws ua tib zoo xav txog nws lub neej, vim li cas peb yuav tsum nrhiav sijhawm los ua li ntawd thiab? (Ntawv Nkauj 77:12; Filipi 4:8)