Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 15: Lauj Tus Pojniam Tig Saib Qab

Zaj 15: Lauj Tus Pojniam Tig Saib Qab

LAUJ thiab nws tsev neeg nrog Aplahas nyob ua ke hauv Khana-as tebchaws. Muaj ib hnub Aplahas hais rau Lauj tias: ‘Ntawm no tsis muaj chaw txaus rau peb yug peb tej tsiaj. Thov cia wb nyias mus nyias ib qho. Yog tias koj mus sab laug, ces kuv mam li mus sab xis.’

Lauj ntsia thoob plaws lub tebchaws. Nws pom tias thaj chaw ntawm Yaladee zoo nkauj heev. Thaj chaw ntawd muaj dej thiab muaj nyom rau nws tej tsiaj noj. Yog li ntawd, Lauj thiaj coj nws tsev neeg thiab nws cov tsiaj mus nyob thaj chaw ntawd. Tom qab ntawd lawv thiaj mus nyob hauv lub moos Xaudoo.

Cov tibneeg hauv lub moos Xaudoo phem heev. Qhov no ua rau Lauj chim kawg li, rau qhov nws yog ib tug neeg zoo. Vajtswv chim kawg li thiab. Vajtswv thiaj xa ob tug tubtxib saum ntuj mus ceeb toom Lauj. Nkawd ceeb toom Lauj tias vim cov tibneeg tej kev phem, Vajtswv yuav rhuav tshem lub moos Xaudoo thiab rhuav tshem lub moos Kaumaula uas nyob ze ntawd.

Ob tug tubtxib saum ntuj hais rau Lauj tias: ‘Tsuag tsuag maj! Cia li coj koj pojniam thiab koj ob tug ntxhais tawm tamsim no!’ Tiamsis Lauj thiab nws tsev neeg tsis maj mus li. Yog li ntawd, ob tug tubtxib saum ntuj thiaj li tuav lawv tes, coj lawv tawm hauv lub moos mus. Ces ib tug tubtxib saum ntuj ntawd hais tias: ‘Khiav kom dim! Tsis txhob tig saib qab. Cia li khiav mus pem roob, nej thiaj yuav tsis tuag.’

Lauj thiab nws ob tug ntxhais ua raws li Vajtswv hais. Lawv khiav tawm ntawm lub moos Xaudoo. Lawv tsis so thiab tsis tig saib qab li. Tiamsis Lauj tus pojniam tsis mloog lus. Thaum lawv twb khiav deb tsawv ntawm Xaudoo lawm, Lauj tus pojniam txawm tig saib qab. Lauj tus pojniam cia li khov kiag ua ib tug ncej ntsev. Koj puas pom nws nyob hauv daim duab no?

Peb kawm tau dabtsi los ntawm zaj no? Qhov no qhia peb tias Vajtswv cawm cov uas mloog nws lus, tiamsis cov uas tsis mloog nws lus yuav tsis tau txojsia.

Chiv Keeb 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Petus 2:6-8.

Lauj khiav ntawm lub moos Xaudoo


Cov lus nug

 • Vim li cas Aplahas thiab Lauj sib ncaim?
 • Vim li cas Lauj txiav txim siab mus nyob hauv lub moos Xaudoo?
 • Cov neeg nyob hauv lub moos Xaudoo coj li cas?
 • Ob tug tubtxib saum ntuj ceeb toom Lauj txog dabtsi?
 • Vim li cas Lauj tus pojniam thiaj khov ua ib tug ncej ntsev?
 • Peb kawm tau dabtsi los ntawm Lauj tus pojniam?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 13:5-13.

  Thaum peb muaj teeb meem nrog lwm tus, peb yuav xyaum Aplahas li cas? (Chiv Keeb 13:8, 9; Loos 12:10; Filipi 2:3, 4)

 • Nyeem Chiv Keeb 18:20-33.

  Yehauvas coj li cas nrog Aplahas thiab qhov no pab peb tso siab li cas tias Yehauvas thiab Yexus yuav txiav txim ncaj ncees? (Chiv Keeb 18:25, 26; Mathai 25:31-33)

 • Nyeem Chiv Keeb 19:1-29.

  Cov nqe Vajlugkub no qhia tias Vajtswv xav li cas txog txojkev txivneej deev txivneej? (Chiv Keeb 19:5, 13; Levi Tej Kevcai 20:13)

  Thaum Vajtswv muab lus sam hwm rau Lauj thiab Aplahas, Lauj coj txawv li cas ntawm Aplahas, thiab peb kawm tau li cas ntawm qhov no? (Chiv Keeb 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Nyeem Luka 17:28-32.

  Lauj tus pojniam xav li cas hauv nruab siab txog tej nyiaj txiag qhov txhia chaw, thiab qhov no pab peb ceev faj li cas? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mathai 6:19-21, 25)

 • Nyeem 2 Petus 2:6-8.

  Zoo ib yam li Lauj, peb yuav tsum xav li cas txog cov tibneeg tsis hwm Vajtswv uas nyob puag ncig peb? (Exekhee 9:4; 1 Yauhas 2:15-17)