Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 14: Vajtswv Sim Aplahas Txojkev Ntseeg

Zaj 14: Vajtswv Sim Aplahas Txojkev Ntseeg

KOJ puas pom Aplahas tabtom ua dabtsi hauv daim duab no? Nws muaj ib rab riam, thiab zoo li nws tabtom yuav muab nws tus tub tua. Vim li cas nws ho ua li ntawd? Ua ntej no, cia peb kawm saib Aplahas thiab Xala nkawd muaj tus tub ntawd li cas.

Aplahas yuav muab Yiha xyeem rau Vajtswv

Koj puas nco qab Vajtswv twb cog lus tias nkawd yuav muaj ib tug tub. Tiamsis zoo li yuav muaj tsis tau li ntawd, vim tias Aplahas thiab Xala laus heev lawm. Tiamsis Aplahas ntseeg tias Vajtswv ua tau txhua yam. Yog li ntawd, tau muaj li cas xwb?

Ib xyoos tom qab uas Vajtswv tau cog lus rau Aplahas, ces nkawd mam li yug tau ib tug metub hu ua Yiha. Thaum ntawd Aplahas muaj 100 xyoo thiab Xala muaj 90 xyoo lawm. Vajtswv tau ua raws li nws cog lus tseg!

Tiamsis thaum Yiha hlob tuaj lawm, Vajtswv tau sim Aplahas txojkev ntseeg. Nws hais tias: ‘Aplahas!’ Aplahas thiaj teb tias: ‘Kuv nyob ntawm no!’ Ces Vajtswv hais tias: ‘Cia li coj koj tus tub Yiha, uas yog koj tib leeg tub, mus tua xyeem rau saum lub roob uas kuv yuav qhia koj.’

Cov lus ntawd ua rau Aplahas ntxhov siab heev, rau qhov Aplahas hlub nws tus tub kawg li. Thiab nco ntsoov Vajtswv twb cog lus rau Aplahas tias nws cov menyuam yuav nyob hauv lub tebchaws Khana-as ntawd. Tiamsis yog tias Yiha tuag lawm puas yuav muaj tau li ntawd? Aplahas tsis to taub txog tej uas Vajtswv hais kom nws ua, tiamsis nws tseem ua raws li Vajtswv hais.

Thaum Aplahas mus txog pem roob ces nws txawm muab Yiha pav thiab tso rau saum lub thaj uas Aplahas tau ua ntawd. Ces nws muab riam los tua nws tus tub. Tiamsis tamsim ntawd Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hu tias: ‘Aplahas, Aplahas!’ Ces Aplahas teb tias: ‘Kuv nyob ntawm no!’

Vajtswv hais tias: ‘Tsis txhob tua tus metub ko lossis ua li cas rau nws li. Zaum no kuv paub tias koj muaj kev ntseeg rau kuv tiag, rau qhov koj tsis khuvxim koj tib leeg tub, koj zoo siab hlo coj nws tuaj pub rau kuv.’

Aplahas muaj kev ntseeg loj heev rau Vajtswv! Nws ntseeg tias tsis muaj ib yam dabtsi uas Yehauvas ua tsis tau. Nws ntseeg tias Yehauvas yeej tsa tau Yiha sawv hauv qhov tuag rov los. Tiamsis Vajtswv tsis xav kom Aplahas tua Yiha tiag. Yog li ntawd, Vajtswv ua kom ib tug yaj daig ntawm ib xyuv ntoo. Vajtswv hais kom Aplahas muab tus yaj los tua xyeem hloov nws tus tub chaw.

Chiv Keeb 21:1-7; 22:1-18.Cov lus nug

 • Vajtswv tau cog lus li cas rau Aplahas, thiab Vajtswv ua raws li nws tej lus cog tseg li cas?
 • Zoo li tau pom hauv daim duab, Vajtswv tau sim Aplahas txojkev ntseeg li cas?
 • Txawm yog Aplahas tsis to taub tias vim li cas Yehauvas hais kom nws muab Yiha xyeem los, Aplahas ua li cas xwb?
 • Thaum Aplahas muab riam los tua nws tus tub tau muaj li cas?
 • Aplahas muaj kev ntseeg loj npaum li cas rau Vajtswv?
 • Vajtswv npaj dabtsi los rau Aplahas tua xyeem, thiab nws ua li no li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 21:1-7.

  Vim li cas Aplahas thiaj muab nws tus tub ua kevcai txiav thaum nws muaj yim hnub? (Chiv Keeb 17:10-12; 21:4)

 • Nyeem Chiv Keeb 22:1-18.

  Yiha mloog nws txiv Aplahas lus npaum li cas, thiab qhov no ua piv txwv txog tej yam tseem ceeb twg rau yav tom hauv ntej? (Chiv Keeb 22:7-9; 1 Khaulee 5:7; Filipi 2:8, 9)