NTAU xyoo tom qab dej nyab, Nau-a cov tub muaj menyuam coob coob tuaj. Thaum cov menyuam hlob tuaj, lawv kuj muaj menyuam thiab. Tsis ntev xwb ces muaj tibneeg coob heev nyob hauv ntiajteb lawm.

Nau-a muaj xeeb ntxwv coob heev, ib tug hu ua Nilauj. Nws yog ib tug neeg phem heev uas tua tsiaj thiab tua tibneeg huv tibsi. Nilauj kuj muab nws tus kheej tsa ua vajntxwv kav sawvdaws. Vajtswv tsis nyiam Nilauj.

Lub sijhawm ntawd sawvdaws hais tib yam lus xwb. Nilauj xav kom sawvdaws nyob ua ke nws thiaj tau kav lawv. Yog li ntawd, koj puas paub nws tau ua dabtsi? Nws hais kom lawv ua ib lub nroog loj loj thiab ua ib tug pej thuam siab siab rau hauv. Koj puas pom lawv tabtom ua thwv cib hauv daim duab no?

Vajtswv Yehauvas tsis txaus siab rau lawv ua tus pej thuam no. Vajtswv xav kom tibneeg mus nyob puv nkaus lub ntiajteb. Tiamsis cov tibneeg hais tias: ‘Cia li tuaj! Peb mus ua ib lub nroog thiab ua ib tug pej thuam kom siab mus txog saum ntuj. Ces peb yuav nto npe heev!’ Cov tibneeg xav kom luag qhuas lawv es tsis txhob qhuas Vajtswv.

Yog li ntawd, Vajtswv tsis pub cov tibneeg ua tus pej thuam lawm. Koj puas paub nws tau ua li cas? Nyob rau lub sijhawm ntawd sawvdaws hais ib yam lus xwb, tiamsis nws cia li ua rau lawv nyias hais nyias ib yam lus. Cov neeg uas ua tus pej thuam ib leeg tsis to taub ib leeg hais lawm. Twb yog vim li ntawd thiaj muab lawv lub nroog ntawd hu ua Npanpee, lossis Npanpiloo. Lub npe ntawd los ntawm ib lo lus uas txhais tias: “ua kom tsis txhob sib totaub.”

Tom qab ntawd tibneeg thiaj pib tsiv tawm hauv Npanpee mus. Cov tibneeg uas hais ib yam lus khiav mus nyob ua ke. Lawv khiav mus nyob thoob plaws lub ntiajteb.

Chiv Keeb 10:1, 8-10; 11:1-9, TMZ.

Cov neeg ua haujlwm ua tus pej thuam


Cov lus nug

 • Nilauj yog leejtwg, thiab Vajtswv xav li cas txog nws?
 • Vim li cas tibneeg ua tej thwv cib hauv daim duab?
 • Vim li cas Yehauvas tsis txaus siab thaum lawv ua tus pej thuam?
 • Vajtswv tau ua li cas lawv thiaj tso tseg tsis ua tus pej thuam lawm?
 • Lub nroog no hu li cas, thiab lub npe ntawd txhais li cas?
 • Tom qab Vajtswv ua rau lawv nyias hais nyias ib yam lus lawm, ua li cas rau cov tibneeg ntawd?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 10:1, 8-10.

  Nilauj yog ib tug neeg zoo li cas, thiab qhov no qhia kom peb ceev faj li cas? (Paj Lug 3:31)

 • Nyeem Chiv Keeb 11:1-9.

  Vim li cas lawv ua tus pej thuam, thiab vim li cas lawv tes haujlwm yeej yuav tsis tiav? (Chiv Keeb 11:4; Paj Lug 16:18; Yauhas 5:44)