Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 11: Thawj Tug Duab Zaj

Zaj 11: Thawj Tug Duab Zaj

THAUM Nau-a thiab nws tsev neeg tawm hauv lub nkoj los, koj puas paub nws xub ua dabtsi? Nws muab tsiaj los xyeem lossis pub rau Vajtswv. Koj puas pom nws ua li ntawd hauv daim duab no? Nau-a tau muab cov tsiaj los xyeem ua Vajtswv tsaug rau qhov Vajtswv cawm nws tsev neeg dim dej dag nyab.

Lub nkoj thiab tus duab zaj

Koj xav Yehauvas puas txaus siab rau qhov khoom pub ntawd? Nws txaus siab heev. Yog li ntawd, nws thiaj cog lus rau Nau-a tias nws yuav tsis tso dej los nyab es rhuav tshem lub qab ntuj dua li lawm.

Tsis ntev xwb ces av qhuav tas. Nau-a thiab nws tsev neeg tawm hauv lub nkoj los pib lub neej tshiab. Vajtswv foom koob hmoov rau lawv thiab hais rau lawv tias: ‘Nej yuav tsum muaj menyuam coob coob tuaj thiab huam vam mus nyob puv nkaus lub ntiajteb.’

Tiamsis thaum tibneeg coob tuaj lawm, lawv yuav hnov txog dej dag nyab ces tej zaum lawv yuav ntshai tsam dej yuav rov qab los nyab dua. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj muab ib lub cim rau tibneeg kom lawv nco ntsoov nws tej lus cog tseg tias, nws yuav tsis tso dej los nyab lub ntiajteb dua li lawm. Koj puas paub lub cim ntawd yog dabtsi? Lub cim ntawd yog ib tug duab zaj.

Nau-a thiab nws tsev neeg

Ntau zaus peb pom tus duab zaj sawv saum ntuj thaum los nag tag nrho es lub hnub ci tuaj. Tej duab zaj ntsuab xiab zoo nkauj heev. Koj puas tau pom dua li? Koj puas pom tus duab zaj hauv daim duab no?

Vajtswv tau hais li no: ‘Kuv cog lus tias, kuv yuav tsis tso dej los nyab ib puas tsav yam uas ciaj sia, kom puam tsuaj ib zaug ntxiv li lawm. Kuv tsa kuv tus duab zaj sawv rau saum cov huab. Thaum twg pom kuv tus duab zaj sawv, kuv yuav nco ntsoov tej lus kuv cog tseg rau nej.’

Yog li ntawd, thaum koj pom tus duab zaj, koj yuav tsum nco txog dabtsi? Koj yuav tsum nco txog Vajtswv tej lus cog tseg tias, nws yuav tsis tso dej dag los nyab es rhuav tshem lub qab ntuj dua li lawm.

Chiv Keeb 8:18-22; 9:9-17.



Cov lus nug

 • Zoo li pom nyob hauv daim duab, thaum Nau-a tawm hauv lub nkoj los nws xub ua dabtsi?
 • Vajtswv tau hais li cas rau Nau-a thiab nws tsev neeg tom qab Dej Nyab?
 • Vajtswv cog lus tseg li cas?
 • Thaum peb pom ib tug duab zaj, peb yuav tsum nco txog dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 8:18-22.

  Niaj hnub no peb yuav ua tej “pa tsw qab” li cas rau Yehauvas? (Chiv Keeb 8:21; Henplais 13:15, 16)

  Yehauvas pom tias tibneeg muaj lub siab zoo li cas, yog li ntawd peb yuav tsum ceev faj li cas? (Chiv Keeb 8:21; Mathai 15:18, 19; Paj Lug 4:23)

 • Nyeem Chiv Keeb 9:9-17.

  Yehauvas cog lus li cas rau txhua yam uas ciaj sia nyob hauv ntiajteb? (Chiv Keeb 9:10, 11)

  Yehauvas yuav nco nws cov lus cog tseg txog tus duab zaj ntev npaum li cas? (Chiv Keeb 9:16)