Thaum Dej Nyab tsuas muaj yim tus tibneeg dim xwb, tiamsis tom qab ntawd lawv huam vam coob coob tuaj. Peb yuav kawm tias 352 xyoos tom qab Dej Nyab, mam li yug Aplahas. Peb kuj yuav kawm tias Vajtswv tau ua raws li nws tej lus cog tseg tias nws yuav muab ib tug tub rau Aplahas. Aplahas tus tub hu ua Yiha. Tom qab ntawd, Yiha ho muaj ob tug tub. Ces Vajtswv tau xaiv Yiha tus tub Yakhauj.

Yakhauj tsev neeg coob heev, muaj 12 leeg tub thiab ib co ntxhais. Yakhauj kaum leej tub ntxub lawv tus kwv Yauxej, lawv thiaj muab nws muag mus ua qhev rau Iyi tebchaws. Tom qab ntawd, Yauxej tau ua ib tug nom tseem ceeb heev nyob hauv Iyi tebchaws. Thaum muaj kev tshaib kev nqhis loj heev, Yauxej sim nws cov tijlaug saib lawv puas tau hloov siab. Thaum kawg, Yakhauj tsev neeg, uas yog cov Yixayee, tau tsiv mus nyob Iyi tebchaws. Tej no tau muaj tshwm sim 290 xyoo tom qab yug Aplahas.

Cov Yixayee nyob hauv Iyi tebchaws tau 215 xyoos ntxiv. Thaum Yauxej tuag lawm, lawv raug ua qhev rau lub tebchaws ntawd. Ces tom qab ntawd mam li yug Mauxe. Vajtswv tau txib Mauxe mus cawm cov Yixayee dim hauv Iyi tebchaws. Tej keeb kwm hauv NTU 2 muaj li 857 xyoo.

Yakhauj tsev neeg tsiv mus nram Iyi teb