Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 9: Nau-a Ua Ib Lub Nkoj

Zaj 9: Nau-a Ua Ib Lub Nkoj
Cov tibneeg thuam luag Nau-a

NAU-A muaj ib tug pojniam thiab peb tug tub. Nws cov tub npe hu ua Xeeb, Has thiab Yafe. Cov tub ib leeg muaj ib tug pojniam. Yog li ntawd, tag nrho Nau-a tsev neeg muaj yim leej.

Zaum no Vajtswv hais kom Nau-a ua ib yam txawv heev. Nws qhia kom Nau-a ua ib lub nkoj loj loj. Lub nkoj no zoo li ib lub thawv loj loj, uas ntev heev. Vajtswv hais tias: ‘Ua lub nkoj kom muaj peb txheej, thiab muab kem ua tej chav.’ Nau-a thiab nws tsev neeg, thiab cov tsiaj txhu yuav nyob hauv tej chav ntawd. Thiab yuav siv tej chav ntawd los rau tej zaub mov uas lawv sawvdaws yuav noj.

Vajtswv kuj qhia Nau-a kho lub nkoj kom dej txhob txheem tau. Vajtswv hais tias: ‘Kuv yuav tso dej los nyab lub ntiajteb thiab rhuav tshem ib puas tsav yam hauv qab ntuj no. Txhua tus uas tsis nyob hauv lub nkoj yuav tuag.’

Nau-a thiab nws cov tub mloog Yehauvas lus thiab pib ua lub nkoj. Tiamsis cov tibneeg luag lawv xwb. Cov tibneeg pheej ua phem tas zog. Thaum Nau-a qhia lawv txog tej uas Vajtswv yuav ua, tsis muaj leejtwg ntseeg nws.

Nau-a tsev neeg npaj zaub mov thiab coj cov tsiaj mus rau hauv lub nkoj

Nau-a siv sijhawm ntev heev los ua lub nkoj ntawd rau qhov lub nkoj loj heev. Ntau xyoo tom qab ntawd, mam li ua tiav. Thaum ua tiav lawm, Vajtswv hais kom Nau-a coj tej tsiaj mus rau hauv lub nkoj. Vajtswv hais kom coj tej tsiaj ib yam ib nkawg, ib tug maum ib tug txiv. Tiamsis ho muaj tej tsiaj uas Vajtswv hais kom coj ib yam xya tus. Vajtswv kuj qhia kom Nau-a coj txhua yam noog thiab. Nau-a ua raws li Vajtswv tau hais.

Tom qab ntawd, Nau-a thiab nws tsev neeg mus rau hauv lub nkoj. Ces Vajtswv mam li kaw lub qhov rooj nkoj. Nau-a thiab nws tsev neeg nyob hauv lub nkoj tos. Xav saib, yog tias koj nrog lawv nyob hauv lub nkoj tos yuav zoo li cas? Dej puas yuav los nyab li Vajtswv hais tiag?

Chiv Keeb 6:9-22; 7:1-9.Cov lus nug

 • Nau-a tsev neeg muaj pes tsawg leej, thiab nws peb tug tub npe hu li cas?
 • Vajtswv hais kom Nau-a ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Nau-a cov kwvtij zej zog xav li cas xwb thaum nws qhia lawv txog lub nkoj?
 • Vajtswv qhia kom Nau-a ua li cas rau cov tsiaj?
 • Tom qab Vajtswv kaw lub qhov rooj nkoj lawm, Nau-a thiab nws tsev neeg ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 6:9-22.

  Vim li cas Nau-a ua tau ib tug neeg pe hawm Vajtswv zoo ua luaj? (Chiv Keeb 6:9, 22)

  Yehauvas xav li cas txog kev ua nruj ua tsiv, thiab qhov no pab peb li cas kom peb paub xaiv tej uas peb nyeem, saib, thiab ua? (Chiv Keeb 6:11, 12; Ntawv Nkauj 11:5)

  Peb yuav xyaum Nau-a li cas thaum Yehauvas lub koom haum cob qhia peb? (Chiv Keeb 6:22; 1 Yauhas 5:3)

 • Nyeem Chiv Keeb 7:1-9.

  Nau-a yog neeg txhaum tiamsis Yehauvas suav tias nws yog neeg ncaj ncees, qhov no txhawb tau peb li cas niaj hnub no? (Chiv Keeb 7:1; Paj Lug 10:16; Yaxaya 26:7)