Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 8: Cov Neeg Loj Thiab Siab Nyob Hauv Ntiajteb

Zaj 8: Cov Neeg Loj Thiab Siab Nyob Hauv Ntiajteb

YOG tias muaj ib tug neeg los rau ntawm koj es nws siab siab txij qab nthab, koj yuav xav li cas? Koj yuav ntshai heev! Puag thaum ub muaj cov neeg loj thiab siab li ntawd nyob hauv ntiajteb no tiag. Phau Vajlugkub qhia tias cov neeg loj thiab siab ntawd txiv yog cov tubtxib saum ntuj. Tiamsis ua li cas thiaj muaj tau li ntawd?

Cov neeg loj thiab siab uas limhiam

Koj puas nco qab, tus tubtxib saum ntuj phem uas yog Xatas rau siab ntso ua kom muaj teeb meem. Nws kuj ntxias kom Vajtswv cov tubtxib saum ntuj mus ua phem thiab. Tom qab ntawd ces cov tubtxib saum ntuj ib txhia pib mloog Xatas hais. Lawv thiaj tso txoj haujlwm uas Vajtswv muab rau lawv ua saum ntuj ceeb tsheej tseg. Lawv thiaj nqes los rau hauv ntiajteb thiab hloov cev ua tibneeg. Koj puas paub yog vim li cas?

Phau Vajlugkub hais tias Vajtswv cov tub xav los hauv ntiajteb vim lawv pom cov pojniam zoo nkauj heev thiab lawv xav nrog cov pojniam ntawd nyob. Yog li ntawd, lawv thiaj nqes los rau hauv ntiajteb los yuav cov pojniam ntawd. Phau Vajlugkub hais tias qhov uas lawv ua li ntawd txhaum, rau qhov Vajtswv tsim lawv nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb.

Thaum cov tubtxib saum ntuj thiab lawv cov pojniam muaj menyuam, cov menyuam ntawd txawv heev. Thaum yug tau tej zaum yuav tsis txawv ua luaj twg thiab. Tiamsis cov menyuam ntawd pheej loj zuj zus ntxiv, thiab muaj zog zuj zus tuaj. Lawv yog cov neeg uas loj thiab siab heev.

Cov neeg loj thiab siab ntawd phem kawg li. Lawv ua limhiam heev rau lwm tus. Lawv xav yuam kom txhua tus ua phem ib yam li lawv ua.

Enauj tuag lawm, tiamsis ho muaj ib tug txivneej uas zoo nyob hauv ntiajteb. Tus txivneej ntawd lub npe hu ua Nau-a. Nws yeej ib txwm ua raws li Vajtswv xav kom nws ua.

Muaj ib hnub Vajtswv qhia rau Nau-a tias txog sijhawm Vajtswv rhuav tshem tag nrho cov neeg phem lawm. Tiamsis Vajtswv yuav cawm Nau-a, nws tsev neeg thiab tej tsiaj txhu. Cia peb kawm saib Vajtswv yuav ua li no li cas.

Chiv Keeb 6:1-8; Yuda 6.Cov lus nug

 • Thaum Vajtswv cov tubtxib saum ntuj ib txhia mloog Xatas hais, ua li cas xwb?
 • Vim li cas ib txhia tubtxib saum ntuj tso lawv txoj haujlwm saum ntuj ceeb tsheej tseg thiab nqes los hauv ntiajteb?
 • Vim li cas ho txhaum rau cov tubtxib saum ntuj nqes los nyob hauv ntiajteb thiab hloov cev ua tibneeg?
 • Cov tubtxib saum ntuj cov menyuam txawv li cas?
 • Zoo li koj tau pom hauv daim duab, cov tubtxib saum ntuj cov menyuam coj zoo li cas thaum lawv loj thiab siab heev lawm?
 • Tom qab Enauj, leejtwg yog tus neeg zoo uas nyob hauv ntiajteb, thiab vim li cas Vajtswv ho nyiam nws?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 6:1-8.

  Chiv Keeb 6:6 qhia tias thaum peb ua phem Yehauvas xav li cas xwb? (Ntawv Nkauj 78:40, 41; Paj Lug 27:11)

 • Nyeem Yuda 6.

  Cov tubtxib saum ntuj uas “tso lawv tej chaw nyob tseg” rau Nau-a lub sijhawm, pab peb nco ntsoov li cas rau niaj hnub nimno? (1 Khaulee 3:5-9; 2 Petus 2:4, 9, 10)