Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 7: Tus Txivneej Uas Siab Tawv Heev

Zaj 7: Tus Txivneej Uas Siab Tawv Heev
Enauj

THAUM tibneeg huam vam rau hauv ntiajteb, feem coob ua phem ib yam li Khayee. Tiamsis muaj ib tug txivneej txawv ntawm lawv. Nws yog tus txivneej hauv daim duab no. Nws lub npe hu ua Enauj. Enauj yog ib tug neeg uas siab tawv heev. Cov tibneeg nyob ib ncig ntawm nws ua tej yam uas phem heev, tiamsis Enauj tseem teev tiam Vajtswv tsis tseg.

Koj puas paub vim li cas cov tibneeg thaum ntawd ua phem ua luaj? Xav saib, Leejtwg yog tus ua rau Adas thiab Eva tsis mloog Vajtswv lus es noj tsob txiv uas Vajtswv hais tias kom tsis txhob noj? Twb yog ib tug tubtxib saum ntuj uas tig mus ua phem. Phau Vajlugkub muab nws hu ua Xatas. Nws xav ntxias kom sawvdaws ua phem.

Kev tub sab thiab tua neeg

Muaj ib hnub Vajtswv Yehauvas hais kom Enauj qhia cov tibneeg txog tej yam uas lawv tsis xav hnov. Nws qhia tias: ‘Muaj ib hnub Vajtswv yuav rhuav tshem tag nrho cov tibneeg phem.’ Tej zaum thaum tibneeg hnov li no lawv npau taws heev. Ntshe lawv twb xav muab Enauj tua pov tseg. Yog li ntawd, Enauj yuav tsum ua siab tawv nws thiaj qhia tau cov tibneeg txog tej yam uas Vajtswv yuav ua.

Vajtswv tsis cia Enauj nyob ntev nrog cov tibneeg phem ntawd. Enauj tsuas nyob txog 365 xyoos xwb. Vim li cas peb thiaj hais tias “365 xyoos xwb”? Rau qhov lub sijhawm ntawd tibneeg muaj zog dua thiab nyob ntev dua tamsim no. Enauj tus tub Methuxela kam nyob txog 969 xyoos diam!

Neeg ua tej yam uas phem

Tom qab Enauj tuag lawm, cov tibneeg pheej ua phem zuj zus xwb. Phau Vajlugkub hais tias ‘neeg pheej xav phem txhua lub sijhawm’ thiab ‘muaj kev limhiam puv nkaus lub ntiajteb.’

Koj puas paub yog vim li cas lub ntiajteb muaj teeb meem ntau ua luaj rau lub sijhawm ntawd? Twb yog vim Xatas muaj ib txojkev tshiab los ntxias kom tibneeg ua phem. Cia peb mus kawm txog qhov no ntxiv.

Chiv Keeb 5:21-24, 27; 6:5; Henplais 11:5, TMZ; Yuda 14, 15.Cov lus nug

 • Enauj txawv li cas?
 • Vim li cas cov tibneeg uas nyob rau Enauj lub sijhawm ua phem ua luaj?
 • Tej yam phem uas tibneeg ua yog dabtsi? (Saib daim duab.)
 • Vim li cas Enauj yuav tsum ua siab tawv?
 • Cov tibneeg nyob rau lub sijhawm ntawd nyob tau ntev npaum li cas, tiamsis Enauj ho nyob ntev li cas xwb?
 • Tom qab Enauj tuag lawm, lub ntiajteb zoo li cas lawm xwb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 5:21-24, 27.

  Enauj nrog Yehauvas sib raug zoo npaum li cas? (Chiv Keeb 5:24)

  Raws li phau Vajlugkub qhia, leejtwg yog tus neeg uas nyob ntev tshaj plaws, thiab nws muaj pes tsawg xyoo thaum nws tuag? (Chiv Keeb 5:27)

 • Nyeem Chiv Keeb 6:5.

  Lub ntiajteb zoo li cas xwb tom qab Enauj tuag lawm, thiab peb tiam no zoo ib yam li Enauj tiam li cas? (2 Timaute 3:13)

 • Nyeem Henplais 11:5, TMZ.

  Enauj ua “haum Vajtswv siab” li cas, thiab thaum kawg zoo li cas rau nws xwb? (Chiv Keeb 5:22)

 • Nyeem Yuda 14, 15.

  Cov Khixatia niaj hnub no yuav ua li cas xyaum ua taus siab tawv zoo li Enauj thaum lawv ceeb toom tibneeg txog Amakedoo? (2 Timaute 4:2; Henplais 13:6)