Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 6: Tus Tub Zoo, Thiab Tus Tub Phem

Zaj 6: Tus Tub Zoo, Thiab Tus Tub Phem

KOJ puas pom Khayee thiab Anpee nyob hauv daim duab no? Nkawd ob leeg hlob tiav txiv lawm. Khayee yog neeg ua teb. Nws cog qoob loo, cog txiv thiab cog zaub.

Khayee thiab Anpee muab tej khoom coj tuaj pub rau Vajtswv

Anpee yog ib tug neeg yug yaj. Nws nyiam tu tej menyuam yaj. Cov menyuam yaj yuav hlob los ua ib pab yaj rau Anpee saib.

Muaj ib hnub, Khayee thiab Anpee muab tej khoom coj tuaj pub rau Vajtswv. Khayee pub tej qoob loo uas nws cog tau. Thiab Anpee pub tus menyuam yaj zoo tshaj uas nws muaj. Yehauvas txaus siab rau Anpee thiab nws qhov khoom pub. Tiamsis nws tsis txaus siab rau Khayee thiab nws qhov khoom pub. Koj puas paub yog vim li cas?

Tsis yog tim Anpee qhov khoom pub zoo dua Khayee qhov xwb. Tiamsis twb yog vim Anpee yog ib tug neeg zoo. Nws hlub Yehauvas thiab nws tus tijlaug. Tiamsis Khayee yog ib tug neeg phem, nws tsis hlub nws tus kwv.

Yog li ntawd, Vajtswv qhia rau Khayee tias nws yuav tsum hloov nws lub siab. Tiamsis Khayee tsis mloog li. Nws npau taws heev rau qhov Vajtswv nyiam Anpee dua. Yog li ntawd, Khayee thiaj hais rau Anpee tias, ‘Wb ua ke mus tom teb.’ Thaum nkawd ob leeg lawm xwb ces Khayee muab nws tus kwv Anpee ntaus. Nws sib zog ntaus heev ua rau Anpee tuag kiag. Khayee ua li ntawd yog ib qho phem heev, puas yog?

Khayee tabtom khiav rau qhov nws muab Anpee tua tuag

Txawm yog Anpee tuag lawm los, Vajtswv tseem nco ntsoov nws. Anpee yog ib tug neeg zoo, thiab Yehauvas yeej yuav nco ntsoov cov neeg zoo. Muaj ib hnub Vajtswv Yehauvas yuav tsa Anpee sawv rov los muaj txojsia. Lub sijhawm ntawd Anpee yuav tsis tuag li lawm. Nws yuav tau nyob hauv lub ntiajteb no mus ib txhis. Yuav zoo heev rau peb los paub tej neeg zoo li Anpee, puas yog?

Tiamsis Vajtswv tsis txaus siab rau tej neeg uas zoo li Khayee. Yog li ntawd, tom qab Khayee tua nws tus kwv tag, Vajtswv rau txim rau nws. Vajtswv muab nws xa mus nyob deb deb ntawm nws tsev neeg. Thaum Khayee mus nyob rau lwm thaj chaw, nws tau coj nws ib tug muam nrog nws mus ua pojniam.

Tom qab no ces Khayee thiab nws tus pojniam muaj menyuam. Adas thiab Eva cov tub cov ntxhais kuj sib yuav thiab muaj menyuam. Tsis ntev xwb ces muaj tibneeg coob coob nyob hauv ntiajteb lawm. Cia peb kawm txog cov tibneeg no.

Chiv Keeb 4:2-26; 1 Yauhas 3:11, 12; Yauhas 11:25.Cov lus nug

 • Thaum Khayee thiab Anpee hlob tiav txiv ob tug ua haujlwm dabtsi?
 • Khayee thiab Anpee coj khoom dabtsi tuaj pub rau Yehauvas?
 • Vim li cas Yehauvas txaus siab rau Anpee qhov khoom pub, thiab tsis txaus siab rau Khayee qhov?
 • Khayee yog ib tug neeg zoo li cas, thiab Yehauvas ntuas nws li cas?
 • Khayee tau ua li cas rau Anpee thaum nkawd ob leeg nyob tom teb xwb?
 • Piav saib ua li cas rau Khayee tom qab nws tua nws tus kwv.

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 4:2-26.

  Yehauvas hais li cas txog Khayee tus cwj pwm? (Chiv Keeb 4:7)

  Khayee tau ua tej yam zoo li cas qhia tias nws muaj lub siab phem? (Chiv Keeb 4:9)

  Yehauvas xav li cas txog txojkev tua tibneeg? (Chiv Keeb 4:10; Yaxaya 26:21)

 • Nyeem 1 Yauhas 3:11, 12.

  Vim li cas Khayee thiaj npau taws ua luaj, thiab niaj hnub no qhov ntawd pab peb ceev faj txog dabsti? (Chiv Keeb 4:4, 5; Paj Lug 27:4; Yakaunpau 3:16)

  Phau Vajlugkub qhia tias txawm yog peb tsev neeg tawm tsam Yehauvas los peb tseem tuav tau kev ntseeg ruaj nreeg li cas? (Ntawv Nkauj 27:10; Mathai 10:21, 22)

 • Nyeem Yauhas 11:25.

  Yehauvas cog lus tias cov uas tuag vim yog ua ncaj ncees yuav tau txais dabtsi? (Yauhas 5:24)