Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 4: Vim Li Cas Nkawd Tsis Tau Nyob Hauv Lub Vaj

Zaj 4: Vim Li Cas Nkawd Tsis Tau Nyob Hauv Lub Vaj

NTSIA saib ua li cas ntawm no. Adas thiab Eva raug muab ntiab tawm hauv lub vaj Edee lawm. Koj puas paub vim li cas?

Adas thiab Eva raug muab ntiab tawm hauv lub vaj Edee

Vim nkawd tau ua ib yam phem heev. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj rau txim rau nkawd. Koj puas paub Adas thiab Eva tau ua phem li cas?

Nkawd tau ua ib yam uas Vajtswv twb qhia kom tsis txhob ua. Vajtswv twb qhia tias nkawd noj tau tej txiv ntoo uas nyob hauv lub vaj. Tiamsis muaj ib tsob ntoo Vajtswv hais tias kom tsis txhob noj, yog noj ces nkawd yuav tuag. Tsob ntoo ntawd yog Vajtswv li. Peb yeej paub tias yog ib qho txhaum rau peb mus muab luag lwm tus li, puas yog? Ua li cas thiaj muaj li no?

Muaj ib hnub Eva nyob ib leeg hauv lub vaj xwb, muaj ib tug nab hais lus rau nws. Txawv kawg li, puas yog? Nws hais kom Eva noj lub txiv ntawm tsob ntoo uas Vajtswv twb qhia kom nkawd tsis txhob noj. Thaum Yehauvas tsim tej nab, nws tsis tau tsim kom lawv txawj hais lus. Yog li ntawd, yuav tsum yog lwm tus ua kom tus nab txawj hais lus xwb. Tus ntawd yog leejtwg?

Nws tsis yog Adas. Yog li ntawd, nws yuav tsum yog ib tug ntawm cov plig uas Yehauvas tau tsim ua ntej nws tsim lub ntiajteb. Cov plig ntawd yog cov tubtxib saum ntuj, thiab peb pom tsis tau lawv. Tus tubtxib saum ntuj ntawd khav theeb heev. Nws pib xav tias nws yuav tsum ua tus kav zoo li Vajtswv. Thiab nws xav kom tibneeg mloog nws lus es txhob mloog Yehauvas lus. Nws yog tus tubtxib saum ntuj uas ua rau tus nab txawj hais lus.

Tus tubtxib saum ntuj no dag tau Eva. Thaum nws hais tias Eva yuav zoo li Vajtswv yog tias Eva noj lub txiv, Eva ntseeg nws tej lus. Yog li ntawd, Eva thiaj noj lub txiv. Tom qab ntawd, nws kuj muab rau Adas noj thiab. Adas thiab Eva tsis mloog Vajtswv lus, twb yog vim li ntawd nkawd thiaj tsis tau nyob hauv lub vaj zoo zoo nkauj lawm.

Tiamsis muaj ib hnub Vajtswv yuav ua kom tag nrho lub ntiajteb zoo nkauj ib yam li lub vaj Edee. Nyob rau lwm zaj peb yuav kawm tias koj yuav muaj feem pab kho lub ntiajteb li cas. Tiamsis tamsim no, cia peb kawm saib ua li cas rau Adas thiab Eva.

Chiv Keeb 2:16, 17; 3:1-13, 24; Qhia Tshwm 12:9.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab no, ua li cas rau Adas thiab Eva lawm?
 • Vim li cas Yehauvas thiaj rau txim rau nkawd?
 • Tus nab hais li cas rau Eva?
 • Leejtwg ua rau tus nab txawj hais lus rau Eva?
 • Vim li cas Adas thiab Eva tsis tau nyob hauv lub Vaj Kaj Siab lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 2:16, 17 thiab 3:1-13, 24.

  Thaum tus nab nug Eva nws dag li cas txog Yehauvas? (Chiv Keeb 3:1-5; 1 Yauhas 5:3)

  Eva tus qauv pab kom peb ceev faj txog dabtsi? (Filipi 4:8; Yakaunpau 1:14, 15; 1 Yauhas 2:16)

  Adas thiab Eva tsis kam lees kev txhaum li cas? (Chiv Keeb 3:12, 13)

  Thaum Yehauvas muab cov Khelunpee tso ntawm lub vaj Edee qhov no qhia li cas txog Yehauvas txojkev kav? (Chiv Keeb 3:24)

 • Nyeem Qhia Tshwm 12:9.

  Xatas ntxias tau tibneeg coob npaum li cas los tawm tsam Vajtswv txojkev kav? (1 Yauhas 5:19)