Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 3: Thawj Tug Txivneej Thiab Pojniam

Zaj 3: Thawj Tug Txivneej Thiab Pojniam

DAIM duab no txawv li cas? Muaj tibneeg nyob hauv ne. Nkawd yog thawj tug txivneej thiab pojniam. Leejtwg tsim nkawd? Yog Vajtswv tsim. Koj puas paub Vajtswv lub npe hu li cas? Yog hu ua Yehauvas. Thiab Vajtswv tau muab tus txivneej thiab tus pojniam hu ua Adas thiab Eva.

Adas thiab Eva hauv lub vaj Edee

Vajtswv Yehauvas tsim Adas li no. Nws muab ib co hmoov av los puab ua ib lub cev zoo kawg nkaus, yog ib lub cev txivneej. Ces nws tshuab pa rau hauv Adas lub qhov ntswg, Adas thiaj li ciaj sia.

Vajtswv Yehauvas muab ib txoj haujlwm rau Adas ua. Nws qhia kom Adas tis npe rau tag nrho cov tsiaj txhu. Tej zaum Adas yuav saib cov tsiaj ntev heev, nws thiaj li tis tau cov npe zoo rau cov tsiaj ntawd. Thaum Adas tis npe rau cov tsiaj, nws pom tias tseem tshuav ib yam. Koj puas paub yam ntawd yog dabtsi?

Cov tsiaj puavleej muaj khub. Muaj txiv ntxhw thiab maum ntxhw, thiab muaj txiv tsov ntxhuav thiab maum tsov ntxhuav. Tiamsis tsis muaj leejtwg ua Adas tus khub. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj ua rau Adas pw tsaug zog, thiab nws rho Adas ib tug tav tawm los. Yehauvas muab tus tav ntawd tsim ua ib tug pojniam rau Adas.

Zaum no Adas zoo siab lawm lauj! Xav saib Eva zoo siab npaum li cas thaum nws tau nyob hauv lub vaj zoo zoo nkauj ntawd! Zaum no nkawd muaj tau menyuam thiab tau nyob ua ke kaj siab lug.

Yehauvas xav kom Adas thiab Eva nyob mus ib txhis. Nws xav kom nkawd muab tag nrho lub ntiajteb no tu kom zoo nkauj li lub vaj Edee. Adas thiab Eva yeej zoo siab heev thaum nkawd xav txog qhov no! Yog tias koj nyob rau lub sijhawm ntawd, koj puas yuav xav tu kom lub ntiajteb zoo nkauj li lub vaj Edee thiab? Tiamsis nkawd zoo siab ib ntus xwb. Cia peb mus kawm saib yog vim li cas.

Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia; Chiv Keeb 1:26-31; 2:7-25.Cov lus nug

 • Daim duab hauv Zaj 3 txawv li cas ntawm daim duab hauv Zaj 2?
 • Leejtwg tsim thawj tus txivneej, thiab tus txivneej ntawd lub npe hu li cas?
 • Vajtswv muab haujlwm dabtsi rau Adas ua?
 • Vim li cas Vajtswv ua rau Adas pw tsaug zog?
 • Yehauvas xav kom Adas thiab Eva nyob ntev npaum li cas, thiab nws xav kom nkawd ua txoj haujlwm dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia.

  Vajtswv lub npe hu li cas, thiab nws lub meej mom siab npaum li cas? (Khiav Dim 33:19, hauv qab taw qhia; Daniyee 4:17)

 • Nyeem Chiv Keeb 1:26-31.

  Hnub rau, Vajtswv tsim yam dabtsi uas zoo tshaj plaws, thiab yam ntawd txawv li cas ntawm tej tsiaj uas nws tau tsim? (Chiv Keeb 1:26)

  Vajtswv npaj dabtsi rau tibneeg thiab tsiaj txhu? (Chiv Keeb 1:30)

 • Nyeem Chiv Keeb 2:7-25.

  Ua li cas Adas ho paub tis npe rau tej tsiaj? (Chiv Keeb 2:19)

  Chiv Keeb 2:24 pab peb to taub tias Yehauvas saib txojkev sib yuav, sib cais, thiab sib nrauj li cas? (Mathai 19:4-6, 9)