Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 2: Ib Lub Vaj Zoo Nkauj Heev

Zaj 2: Ib Lub Vaj Zoo Nkauj Heev

NTSIA daim duab no saib! Ua cas txhua yam zoo nkauj ua luaj! Ntsia tej nyom, tej ntoo, tej paj thiab tag nrho tej tsiaj txhu. Koj puas pom tus ntxhw thiab tus tsov ntxhuav nyob qhovtwg?

Tej tsiaj txhu hauv lub vaj Edee

Ua li cas thiaj muaj tau lub vaj zoo zoo nkauj no? Cia peb kawm saib Vajtswv tu lub ntiajteb no li cas rau peb.

Thaum xub pib, Vajtswv tsim kom muaj nyom ntsuab xiab tuaj rau saum cov av. Thiab nws tsim kom muaj txhua yam ntoo thiab nroj tsuag. Tej no ua rau lub ntiajteb zoo nkauj heev. Tiamsis tsis yog ua kom zoo nkauj xwb. Muaj ntau hom ntoo txi txiv qab heev rau peb noj thiab.

Tom qab ntawd Vajtswv tsim kom muaj ntses nyob rau hauv dej thiab muaj noog ya saum ntuj. Nws tsim kom muaj dev, muaj miv, thiab muaj nees; cov tsiaj loj thiab cov tsiaj me tibsi. Yam tsiaj twg nyob ze koj lub tsev? Peb puas zoo siab tias Vajtswv tsim tej no rau peb?

Thaum kawg, Vajtswv tu ib thaj chaw zoo heev rau hauv ntiajteb no. Nws muab hu ua lub vaj Edee. Lub vaj no tsis muaj ib yam phem nyob rau hauv. Txhua yam nyob rau hauv zoo nkauj heev. Thiab Vajtswv xav kom tag nrho lub ntiajteb zoo nkauj ib yam li lub vaj uas nws tau tsim ntawd.

Tiamsis rov saib daim duab no. Vajtswv pom tias tseem tshuav ib yam, koj puas paub yog dabtsi? Cia peb kawm saib yog dabtsi.

Chiv Keeb 1:11-25; 2:8, 9.Cov lus nug

 • Vajtswv tsim dabtsi hauv lub ntiajteb no rau peb?
 • Piav saib Vajtswv tsim tej tsiaj zoo li cas. (Saib daim duab.)
 • Lub vaj Edee zoo li cas?
 • Vajtswv xav kom tag nrho lub ntiajteb no zoo li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Chiv Keeb 1:11-25.

  Hnub peb Vajtswv tsim dabtsi? (Chiv Keeb 1:12)

  Hnub plaub Vajtswv tsim dabtsi? (Chiv Keeb 1:16)

  Hnub tsib thiab hnub rau Vajtswv tsim tej tsiaj zoo li cas? (Chiv Keeb 1:20, 21, 25)

 • Nyeem Chiv Keeb 2:8, 9.

  Vajtswv muab ob tsob ntoo uas tseem ceeb twg tso rau hauv lub vaj, thiab ob tsob ntoo ntawd piv txwv txog dabtsi?