Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 1: Vajtswv Pib Tsim Txhua Yam

Zaj 1: Vajtswv Pib Tsim Txhua Yam

TXHUA yam zoo uas peb muaj los ntawm Vajtswv los. Nws tsim lub hnub kom pom kev thaum nruab hnub, thiab nws tsim lub hli thiab tej hnub qub kom peb pom kev thaum hmo ntuj. Thiab Vajtswv tsim lub ntiajteb rau peb nyob.

Tiamsis tsis yog Vajtswv xub tsim lub hnub, lub hli, tej hnub qub thiab lub ntiajteb. Koj puas paub Vajtswv xub tsim dabtsi? Vajtswv xub tsim ib co plig zoo li nws. Peb pom tsis tau cov plig ntawd, ib yam li peb pom tsis tau Vajtswv thiab. Phau Vajlugkub muab cov plig ntawd hu ua cov tubtxib saum ntuj. Vajtswv tsim cov tubtxib saum ntuj nrog nws nyob saum ntuj ceeb tsheej.

Thawj tug tubtxib saum ntuj uas Vajtswv tsim tseem ceeb heev. Nws yog Vajtswv tus Tub hlob, thiab nws ua haujlwm nrog nws Txiv. Nws pab Vajtswv tsim txhua yam huv tibsi. Nws pab Vajtswv tsim lub hnub, lub hli, tej hnub qub thiab peb lub ntiajteb no.

Thaum ntawd lub ntiajteb zoo li cas xwb? Thaum chiv keeb tsis muaj leejtwg nyob tau hauv ntiajteb no. Tsis muaj ib yam dabtsi li, tsuas muaj hiavtxwv npuv nkaus txhua qhov xwb. Tiamsis Vajtswv xav kom tibneeg nyob hauv ntiajteb. Yog li ntawd, nws thiaj li tu lub ntiajteb no rau peb. Nws tu lub ntiajteb no li cas?

Lub ntiajteb yuav tsum xub muaj qhov pom kev. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim lub hnub kom ci tuaj rau lub ntiajteb. Nws tsim kom muaj nruab hnub thiab muaj hmo ntuj. Tom qab ntawd Vajtswv ua kom muaj av tawm hauv hiavtxwv tuaj.

Thaum xub pib ntawd tsis muaj dabtsi nyob rau saum cov av li. Nws zoo ib yam li koj pom hauv daim duab no. Tsis muaj paj, tsis muaj ntoo, thiab tsis muaj tsiaj txhu li. Kuj tsis muaj ntses nyob hauv hiavtxwv thiab. Vajtswv tseem tshuav ntau yam yuav tau ua kom lub ntiajteb zoo rau tsiaj txhu thiab tibneeg nyob.

Yelemi 10:12; Kaulauxais (Khaulauxi) 1:15-17, TMZ; Chiv Keeb 1:1-10.

Tebchaws qhuav qhawv


Cov lus nug

 • Txhua yam zoo los ntawm leejtwg los, thiab koj puas paub ib yam yog dabtsi?
 • Vajtswv xub tsim dabtsi?
 • Vim li cas thawj tug tubtxib saum ntuj ho tseem ceeb?
 • Piav saib thaum chiv keeb lub ntiajteb zoo li cas. (Saib daim duab.)
 • Vajtswv tu lub ntiajteb no li cas kom thiaj zoo rau tsiaj txhu thiab tibneeg nyob?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yelemi 10:12.

  Tej uas Vajtswv tsim qhia li cas txog nws? (Yaxaya 40:26; Loos 11:33)

 • Nyeem Kaulauxais (Khaulauxi) 1:15-17, TMZ.

  Yexus pab Vajtswv tsim ib puas tsav yam li cas, thiab tej no ua rau peb xav li cas txog nws? (Kaulauxais [Khaulauxi] 1:15-17, TMZ.)

 • Chiv Keeb 1:1-10.

  Leejtwg tsim lub ntiajteb? (Chiv Keeb 1:1)

  Hnub ib Vajtswv tsim dabtsi? (Chiv Keeb 1:3-5)

  Piav saib hnub ob Vajtswv tsim dabtsi. (Chiv Keeb 1:7, 8)